Văn bản khác 102/KH-UBND

Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ LÀNG NGHỀ VÀ SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016

Căn cứ Quyết định s111/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 ca UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến 2025;

Thực hiện Chương trình s 57/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Chương trình phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tha Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bo tồn và phát triển các nghề truyền thống và làng nghề, các nghề và làng nghề có các sản phẩm đặc trưng Huế; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống và làng nghề; các nghề và làng nghề có sức lan tỏa; phát trin các làng ngh gn với du lịch.

- Nâng cao năng lực cho các nghề truyền thống, làng nghề thông qua đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xut; cải tiến, hoàn thiện và phát triển các mẫu mã mới phù hợp nhu cầu thị trường, đảm bảo tính nghệ thuật truyền thống và thương mại cao.

- Đầu tư, xây dựng, hoàn thiện mô hình phát triển làng nghề kết hợp du lịch cho Làng nghề mây tre đan Bao La.

- Xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề, cơ ssản xuất nghề.

- Có từ 20 - 30 hội, hiệp hội, cơ sở ngành nghề nông thôn và làng nghề tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại và kết ni, cung cp thông tin trên các bản tin, ấn phẩm liên quan đến nghề, làng nghề.

- Công nhận từ 15 - 20 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống; trong đó định hướng mỗi làng gắn liền một sản phẩm chủ lực.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Mở rộng phát triển vùng nguyên liệu

Htrợ mở rộng phát triển vùng nguyên liệu trồng cây tràm gió (khoảng 20 ha) tại huyện Phú Lộc để phục vụ sản xuất nghề chưng cất tinh dầu tràm cho làng nghLộc Thủy và các địa phương tại Phú Lộc...

2. Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến phát triển mẫu mã sản phẩm

- Hỗ trợ việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; cơ giới hóa một số công đoạn thủ công để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Hỗ trợ thiết kế, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác hàng hóa phù hợp thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phm; đảm bảo tính tiện ích, tiện dụng, tính nghệ thuật và thương mại cao.

Ưu tiên hỗ trợ cho các sản phẩm tại các nghề, làng nghề và làng nghề truyn thng đã được UBND tỉnh công nhận và các sản phm của Chương trình phát trin thị trường sản phm đặc sản Huế giai đoạn 2016 - 2020.

3. Phát triển làng nghề gắn với du lịch

Tập trung đầu tư phát triển du lịch cho các Làng nghề mây tre Bao La, Làng nghề Hoa giấy Thanh Tiên, Làng nghề nón, Làng nghề gốm cổ Phước Tích để có thể tổ chức phát triển khai thác, qung bá trở thành điểm đến trong các tour du lịch của địa phương và tỉnh.

- Triển khai một số hạng mục đầu tư tại các làng nghề: Hoàn thiện khu trưng bày giới thiệu sản phm làng ngh; khu sản xuất tập trung; Tổ chức khôi phục, phát trin lễ hội, hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống ở các làng nghề và cải tạo một skhu vực, hình thành khu vực không gian xanh trên cơ sở giữ gìn nét đặc sc, đặc trưng của làng ngh.

- Tổ chức kết nối các tour, tuyến du lịch và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đa dạng hóa các loại hình du lịch làng nghề gn với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái trong địa phương và khu vực lân cận.

4. Xúc tiến thương mại cho làng nghề và sản phẩm làng nghề

Xây dựng quy trình giới thiệu sản phẩm làng nghề; trưng bày giới thiệu sản phm làng nghphục vụ quà tặng lưu niệm; giới thiệu, cung cấp, đăng tải thông tin v làng nghvà sản phm làng nghtrên các phương tiện truyền thông, các website thương mại điện tử, các n phẩm sách báo về xúc tiến thương mại nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Trung ương và các ấn phẩm xúc tiến thương mại của một sđịa phương.

5. Tập huấn nâng cao năng lực

- Tập huấn, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực cho 100 - 120 đại biểu thuộc các hội, hiệp hội, cơ sở sản xuất tại các làng nghề về phát triển thương hiệu, phát trin chuỗi giá trị cho sản phm làng nghề, mô hình quản lý làng nghề thuộc 02 nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ (mây tre, gốm, đúc đồng, nón lá, hoa giấy...) và Sản phm chế biến nông thủy sản, đặc sản m thực, đặc trưng địa phương.

- Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cho 50 đến 70 cơ sở tại các làng nghề trên địa bàn huyện Phong Điền.

6. Nhiệm vụ khác

- Tổ chức Hội thi sản phẩm trái ngon thanh trà Huế quy mô cp tỉnh.

- Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công Huế nhằm tôn vinh, khuyến khích khả năng sáng tác các mẫu mã mới và sản xuất các sản phm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng mang bản sắc văn hóa Huế nhm phục vụ phát triển du lịch và xuất khẩu.

- Công nhận các nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NGUN LỰC THỰC HIỆN

Tổng nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện Kế hoạch phát triển làng nghề và sản phẩm làng nghề m 2016 là 5.400 triệu đng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: 2.600 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 200 triệu đồng.

- Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cơ s: 2.600 triệu đồng.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, Ban ngành địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chương trình, kế hoạch, hoạt động trong năm của từng đơn vị để lồng ghép hiệu quả các nội dung và nguồn lực thực hiện nhm đảm bảo cho việc khôi phục, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyn thng.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp các Sở, Ban ngành, địa phương tổ chức triển khai đến các làng nghề, hội, hiệp hội và cơ sở ngành ngh nông thôn; tng hợp, định kỳ 06 tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và đột xut khi cn thiết.

2. Sở Công Thương

Phối hp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này; chủ trì tổ chức chương trình phát triển thị trường sản phẩm Huế, chương trình khuyến công.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu btrí các nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì triển khai Kế hoạch phát triển thương hiệu, Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tham mưu, đề xuất việc xây dựng, bảo hộ và quản lý các thương hiệu đặc sản, sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống.

5. Sở Du lịch

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai các mô hình phát triển làng nghề gn với hoạt động du lịch.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình đào tạo nghcho lao động nông thôn.

7. UBND các huyện, thị xã và thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình trin khai thực hiện Kế hoạch; chủ động bố trí thêm nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh các vấn đề mới cần giải quyết đnghị các cơ quan liên quan gửi ý kiến, đề xuất về Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tnh;
- Các PCT UBND t
nh;
- Các Sở: NNPTNT, CT, TC, LĐTBXH, Du lịch, Khoa học và CN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: Lãnh đạo v
à các CV CT, TC;
- C
ổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ LÀNG NGHỀ VÀ SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh)

ĐTV: triệu đồng

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Tổng

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Vốn huy động

Ghi chú

I

Mở rộng phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm

UBND huyện Phú Lộc

400

 

200

200

 

II

Ứng dụng KHKT; cải tiến hoàn thiện mẫu mã nâng cao chất lưng sản phẩm

 

2.200

900

 

1.300

 

1

Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho các nghề, làng nghề

Sở Nông nghiệp và PTNT

1.500

600

 

900

Trên cơ sở đề xuất danh mục hỗ trợ của huyện và nhu cầu của các cơ sở, làng nghề, trình UBND tỉnh phê duyệt

2

Cải tiến, hoàn thiện bao bì nhãn mác bảo hộ thương hiệu đối với các sản phẩm làng nghề đã được chọn

Sở Nông nghiệp và PTNT

700

300

 

400

Trên cơ sở các sản phẩm được đưa vào Chương trình phát triển thị trường sản phm Huế

III

Đầu tư hoàn thiện mô hình làng nghề truyền thống kết hợp du lịch

Các làng nghề

2.000

1.000

 

1.000

Làng Hoa giy Thanh Tiên, Làng nón, Làng Gốm cổ Phước Tích, Làng nghề Bao La

IV

Đầu tư hạ tầng làng nghề

 

 

 

 

 

Phê duyệt theo dự án cụ thể

V

Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

 

 

 

 

 

Phê duyệt theo dự án cụ thể

VI

Xúc tiến thương mại

 

350

250

 

100

 

1

Hội chợ Làng nghề Việt Nam (tchức khu vực gian hàng tham gia trưng bày qung bá và hỗ trợ các đơn vị tham gia Hội chợ)

Sở Nông nghiệp và PTNT

200

100

 

100

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức

2

Xây dng quy trình giới thiệu sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế

 

50

50

 

 

 

3

Htrợ trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề phục vụ quà tng lưu niệm

Sở Nông nghiệp và PTNT

100

100

 

0

Xây dựng kịch bản và chọn đơn vị thi công

VII

Tập hun nâng cao năng lc

 

50

50

0

0

 

1

Tập huấn phổ biến kiến thức cho các cơ sở sản xuất làng nghề về xây dựng thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị cho sn phẩm làng nghề

Sở Nông nghiệp và PTNT

100

100

 

0

Gắn mẫu Logo thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề

VIII

Chương trình khác

 

400

400

 

0

 

1

Tổ chức Hội thi sản phẩm trái ngon Thanh trà

Sở Nông nghiệp và PTNT

100

100

 

0

 

2

Tổ chức đặt hàng sản phm quà tặng lưu niệm thcông mỹ nghệ Huế

Sở Nông nghiệp và PTNT

200

200

 

0

Tổ chức định kỳ vào các năm lẻ (kết hợp Festival nghề truyền thống Huế)

3

Công nhận nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống

Sở Nông nghiệp và PTNT

100

100

 

0

Đã công nhận năm 2016

 

TỔNG

 

5.400

2.600

200

2.600

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu102/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu102/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 102/KH-UBND hỗ trợ làng nghề sản phẩm làng nghề Thừa Thiên Huế 2016

            • 27/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực