Văn bản khác 103/KH-UBND

Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 103/KH-UBND 2021 cung cấp 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUNG CẤP 100% DỊCH VỤ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch , góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị rà soát 100% các thủ tục, nhóm TTHC đủ điều kiện nâng lên DVCTT mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các DVCTT mức độ 4 được triển khai phải đảm bảo không trùng lặp với các DVCTT mức độ 4 do các cơ quan trung ương đã triển khai theo ngành dọc.

Việc rà soát, triển khai DVCTT mức độ 4 phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thực hiện

1.1. Thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đang triển khai DVCTT mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê theo mẫu Phụ lục I kèm theo).

1.2. Rà soát và báo cáo chi tiết tên TTHC đang triển khai DVCTT mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 theo từng lĩnh vực trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê theo mẫu Phụ lục II kèm theo).

1.3. Cung cấp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê theo mẫu Phụ lục III kèm theo).

1.4. Cung cấp danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, giải thích rõ nguyên nhân tại sao không đủ điều kiện (thống kê theo mẫu Phụ lục IV kèm theo).

1.5. Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thiết lập kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung.

1.6. Kết nối Cổng DVCTT của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đáp ứng chức năng đăng nhập một lần SSO và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất c ả các hồ sơ TTHC.

1.7. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá đến người dân và doanh nghiệp để tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp.

2. Thời gian thực hiện

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện rà soát và cung cấp danh sách DVCTT theo mẫu phụ lục kèm Kế hoạch này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, cài đặt trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (đồng gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 28/5/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Tổng hợp, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn thực hiện cấu hình, cập nhật thông tin, quy trình điện tử đối với các TTHC cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1.5, 1.6, 1.7 Mục II của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đảm bảo các quy trình giải quyết TTHC được chuẩn hóa để đảm bảo điều kiện triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được UBND giao tại Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện rà soát và báo cáo theo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch này đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã khi rà soát cần trao đổi, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện, cấp xã trước khi gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ động rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Mục II của Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, KGVX (HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu103/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2021
Ngày hiệu lực06/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 103/KH-UBND 2021 cung cấp 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 103/KH-UBND 2021 cung cấp 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu103/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành06/05/2021
        Ngày hiệu lực06/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 103/KH-UBND 2021 cung cấp 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 103/KH-UBND 2021 cung cấp 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Lạng Sơn

           • 06/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực