Văn bản khác 103/KH-UBND

Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 18/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KNTC

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/5/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/5/2012 của Văn phòng Chính phủ; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Xác định tiếp công dân và giải quyết KNTC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo thực hiện để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; xác định rõ trách nhiệm của Thủ tướng đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; giữ ổn định an ninh, trật tự, góp phần Kinh tế - Xã hội của Thủ đô.

4. Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố được thực hiện đồng bộ tại tất cả các cấp, các ngành, đơn vị và gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân và giải quyết KNTC. Giám đốc các Sở, Thủ tướng các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ KNTC mới phát sinh tại đơn vị, địa phương của mình.

Đối với các vụ KNTC đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, giải quyết. Trường hợp có khá năng phát sinh, diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố và cấp ủy đơn vị.

3. Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Đề án “đổi mới công tác tiếp công dân” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010. Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trường hợp công dân tập trung KNTC đông người tại trụ sở các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân công 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố, Công an Thành phố hoặc các cơ quan Trung ương để kiểm soát tình hình, đưa công dân về địa phương, không để mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, hòan thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công khai, minh bạch trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách…nhằm hạn chế phát sinh KNTC.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về KNTC để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Trường hợp phải tổ chức cưỡng chế, các đơn vị có phương án thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

5. Chủ động kiểm tra, rà sóat, thống kê danh sách, báo cáo các vụ KNTC tồn động trên địa bàn và thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch để tập trung giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhất là các vụ tồn đọng, kéo dài, công dân KNTC vượt cấp lên Trung ương và Thành phố.

6. Công khai kết quả giải quyết KNTC và kết quả rà soát, giải quyết các vụ KNTC tồn đọng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và các quyết định xử lý tố cáo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vướng mắc cần chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức xi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện tại đơn vị mình, xong trước ngày 30/8/2012.

Định kỳ hàng quý báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung).

2. Ban Tiếp công dân Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đón công dân KNTC đông người, gây mất an ninh, trật tự tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước về địa phương.

- Bên cạnh việc tổ chức, phục vụ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố, chủ động tham mưu giúp lãnh đạo UBND Thành phố tiếp, đối thoại và chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp KNTC đông người, phức tạp có nguy cơ phát sinh “điểm nóng” gây mất an ninh, chính trị trên địa bàn.

3. Thanh tra Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này của UBND Thành phố; định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

- Chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, báo cáo các vụ KNTC tồn đọng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và công văn số 1644/TTCP ngày 02/7/2012.

- Chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, tổng hợp, báo cáo về các vụ KNTC tồn đọng của Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các hạn chế, sai phạm; kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể có vi phạm.

4. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác nắm tình hình, theo dõi, phân loại, xử lý theo quy định pháp luật các đối tượng cố tình lợi dụng quyền KNTC để lôi kéo, kích động người KNTC tập trung đông người gây mất an ninh chính trị; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giữ an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của các đơn vị trong trường hợp phát sinh KNTC đông người, phức tạp.

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương trong việc giải quyết các trường hợp công dân các tỉnh khác tập trung KNTC đông người trên địa bàn Thành phố, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

5. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các báo, đài, các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện việc công khai kết quả giải quyết KNTC và kết quả rà soát, giải quyết các vụ KNTC tồn đọng đối với các trường hợp UBND Thành phố chỉ đạo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố.

7. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí, đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/5/2012 của Văn phòng Chính phủ. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về UBND Thành phố (qua Thanh tra Thành phố) để tổng hợp chung./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu103/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu103/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg

         • 01/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực