Văn bản khác 103/KH-UBND

Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, y ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong việc triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp có sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ, gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc phát huy vai trò chủ động, tích cực để đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức gii thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương

Tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 3122/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

a) Nội dung triển khai

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đng nhân dân, y ban nhân dân các cấp với các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh.

c) Thời gian hoàn thành: Quí I năm 2016.

3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung triển khai: Chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quí I, II năm 2016.

4. Kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

Nội dung trin khai:

- Sau khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiến hành kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thườn
g trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: Văn thư, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu103/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực13/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương Kon Tum 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu103/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành13/01/2016
        Ngày hiệu lực13/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương Kon Tum 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương Kon Tum 2016

           • 13/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực