Văn bản khác 10315/KH-UBND

Kế hoạch 10315/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10315/KH-UBND 2017 thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10315/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình); Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây viết tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Đề án nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó Hội Luật gia các cấp từ tỉnh hội đến các huyện, thành hội; Chi hội trực thuộc đóng vai trò quan trọng

b) Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia nhằm đẩy mạnh các hoạt động này; phấn đấu đến hết năm 2021, hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên Hội Luật gia tham gia làm tư vấn viên, báo cáo viên pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

c) Thu hút các tổ chức hội, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Đề án do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

b) Bảo đảm sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch này.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Từ thực tiễn hoạt động, đề xuất hoàn thiện một số quy định của pháp luật hiện hành tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo hướng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cấp Hội Luật gia tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại cơ sở, ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể.

- Khảo sát, đánh giá các mô hình, thiết chế thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở; thực hiện việc lồng ghép, hỗ trợ hoạt động; huy động sự tham gia của hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí, phát huy trách nhiệm xã hội của các lực lượng này.

- Trên cơ sở tận dụng các nguồn lực sẵn có, thí điểm tổ chức mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật, Nhà tạm lánh, Nhà văn hóa khu dân cư, Điểm bưu điện văn hóa xã... để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân.

3. Nâng cao năng lực cho các cấp Hội luật gia, các tổ chức xã hội trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức xã hội, với nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các tổ chức hội và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết về trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí cho các cấp Hội Luật gia và một số đơn vị liên quan khác để tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

4. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Trên cơ sở định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hằng năm của tỉnh và theo từng giai đoạn của các sở, ban, ngành và địa phương, tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên của các tổ chức nói riêng và cho nhân dân nói chung với hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn; đa dạng hóa các hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn các địa phương, các cơ quan liên quan về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện Đề án.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

6. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa định kỳ hàng năm (trước ngày 15/9) báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam theo quy định.

Giao Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TXLK, TPBH;
- Báo Đồng Nai; Đài PT- TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, NC.
<Mainc.T10>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10315/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10315/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10315/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10315/KH-UBND 2017 thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10315/KH-UBND 2017 thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10315/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 10315/KH-UBND 2017 thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10315/KH-UBND 2017 thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Đồng Nai

             • 10/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực