Văn bản khác 104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 104/KH-UBND 2018 thực hiện Luật Tố cáo Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 (Luật Tố cáo) và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019;

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018 về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Quán triệt chủ trương, Nghị quyết và thể chế hóa đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo;

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thtrong việc thi hành Luật Tố cáo; đồng thời giúp cho người dân hiểu và nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật Tố cáo, nhất là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân khi thực hiện quyền tố cáo; góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản, quyền lợi của Nhà nước, tập thvà người dân.

- Xác định rõ nội dung công việc và đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gắn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Luật Tố cáo kịp thời, thống nhất trong toàn tỉnh; gắn việc triển khai Luật Tố cáo với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các Ban, ngành, đoàn thchính trị xã hội trong triển khai thực hiện Luật Tố cáo.

- Các nội dung, hoạt động triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng đim; có sự phân công rõ về trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền, phbiến đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, đơn vị, địa bàn triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ TIN ĐỘ TRIN KHAI

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo

1.1. Nội dung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến

- Luật Tố cáo năm 2018; Bản giới thiệu Luật Tố cáo của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo (tài liệu này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ tại địa chỉ: thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx?ItemId=267).

1.2. Các hình thức, biện pháp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 11/2018.

- UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã. Thời gian thực hiện xong trong năm 2018.

- Đối với cấp Sở và cấp xã, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến riêng hoặc lồng ghép trong nội dung hội nghị, hội thảo, cuộc họp của đơn vị, địa phương.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Báo Nam Định, Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

c) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, pháp luật về tố cáo:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Thanh tra cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

e) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

f) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tcáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh và huyện

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

g) Triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, như: Tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...)

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tố cáo

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát các quy định hiện hành về tố cáo, giải quyết tố cáo, những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để ban hành mới đảm bảo phù hợp với Luật Tố cáo gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan

- Thời gian hoàn thành: Năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Thanh tra tỉnh

- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để quán triệt Luật Tố cáo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan phù hợp với quy định Luật Tố cáo

- Chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; cử Lãnh đạo truyền đạt các nội dung của Luật Tố cáo khi có đề nghị của các địa phương, đơn vị.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

1.2. Sở Tư pháp

- Chủ t, phối hợp tổ chức tập huấn Luật Tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cp huyện.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tcáo.

1.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Nam Định, hệ thng truyền thanh cấp huyện và cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

1.4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Tố cáo phù hợp với địa bàn, đối tượng và tình hình thực tế; bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng những hình thức phù hợp và có hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tố cáo và các văn bản liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân theo quy định.

1.5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp trong việc triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Tố cáo đến các tổ chức hội và hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Kinh phí triển khai: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để có biện pháp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (Để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (Để báo cáo),
- TT HĐND tnh (Để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và Đoàn thể chính trị XH;
- Các sở, ban, ngành trong t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Nam Định;
- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu104/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 104/KH-UBND 2018 thực hiện Luật Tố cáo Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 104/KH-UBND 2018 thực hiện Luật Tố cáo Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu104/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 104/KH-UBND 2018 thực hiện Luật Tố cáo Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 104/KH-UBND 2018 thực hiện Luật Tố cáo Nam Định

             • 16/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực