Văn bản khác 104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện chương trình phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 chương trình phát triển du lịch các huyện thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ MIỀN TÂY TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019 - 2020

Căn cứ tình hình thực tế phát triển du lịch khu vực các huyện, thị xã miền Tây; Chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 của tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 49/TTr-VHTTDL ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019 - 2020 với các nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 83-CTr/TU ngày 05/8/2017 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 83-CTr/TU ngày 05/8/2017 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện về lĩnh vực du lịch trên địa bàn các huyện, thị xã miền Tây nói riêng, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, các địa phương có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển du lịch khu vực các huyện miền Tây.

- Các sở, ngành, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch được giao.

B. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; ngày càng chuyên nghiệp, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2019:

+ Đón được 370.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 96.000 lượt khách (đạt mục tiêu theo Chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 của tỉnh ủy); tổng thu từ du lịch ước đạt 220 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt gần 61 tỷ đồng; có 57 cơ sở lưu trú với 797 phòng, 1.393 giường; 84 cơ sở kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Trong đó:

+ Huyện Mù Cang Chải: Đón và phục vụ 152.000 lượt khách (trong đó có 37.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 84 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 23 tỷ đồng.

+ Huyện Văn Chấn: Đón và phục vụ 73.000 lượt khách (trong đó có 16.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 43 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 10 tỷ đồng.

+ Huyện Trạm Tấu: Đón và phục vụ 25.000 lượt khách (trong đó có 9.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 6 tỷ đồng.

+ Thị xã Nghĩa Lộ: Đón và phục vụ 120.000 lượt khách (trong đó có 34.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 77 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 21 tỷ đồng.

- Năm 2020:

+ Phấn đấu các huyện, thị xã miền Tây của tỉnh đón được: 407.000 lượt khách (tăng 10% so với năm 2019), trong đó khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 240 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 63 tỷ đồng; có 58 cơ sở lưu trú với 922 phòng, 1.693 giường; 104 cơ sở kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Trong đó:

+ Huyện Mù Cang Chải: Đón và phục vụ 165.00 lượt khách (trong đó có 38.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 91 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 24 tỷ đồng.

+ Huyện Văn Chấn: Đón và phục vụ 80.00 lượt khách (trong đó có 17.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 47 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 10,7 tỷ đồng.

+ Huyện Trạm Tấu: Đón và phục vụ 27.000 lượt khách (trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 16 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 6,3 tỷ đồng.

+ Thị xã Nghĩa Lộ: Đón và phục vụ 132.00 lượt khách (trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế); doanh thu ước đạt 85 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế ước đạt 22 tỷ đồng.

C. NỘI DUNG

I. Phát triển du lịch tại các huyện, thị xã miền Tây năm 2019 - 2020

1. Huyện Văn Chấn

1.1. Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

- Khu du lịch Suối Giàng:

+ Hỗ trợ, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại 06 hộ gia đình người Mông tại bản Pang Cáng, xã Suối Giàng; hướng dẫn người dân các kỹ năng đón tiếp khách, chuẩn bị bài thuyết minh, giới thiệu quảng bá về điểm du lịch tại địa phương. Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông tại xã Suối Giàng, phục vụ các đoàn khách tại bản Pang Cáng và các địa điểm khác trong xã. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức không gian thưởng thức chè Suối Giàng tại xã Suối Giàng phục vụ khách du lịch.

+ Phát triển các dịch vụ phục vụ du khách trải nghiệm tại 06 hộ gia đình, doanh nghiệp, cụ thể: Sản xuất chè Suối Giàng theo phương pháp truyền thống, các nghề chế tác đá hoa vân Suối Giàng (tại doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động theo quy định), trồng và chế biến thảo dược, dệt thổ cẩm, rèn, chế tác nhạc cụ; dịch vụ cho thuê quần áo dân tộc Mông để chụp ảnh; giã bánh dày; thăm vườn chè cổ 400 cây di sản...

+ Tại điểm tham quan du lịch Cốc Tình, vườn hoa Dũng Lan, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn du khách tham quan, trải nghiệm chế biến món ăn truyền thống và trồng hoa.

- Phát triển du lịch cộng đồng xã Tú Lệ: hỗ trợ phát triển 10 hộ kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Thái, Mông tại xã Tú Lệ. Phối hợp với Le Champ kết nối hoạt động du lịch trải nghiệm tại các hộ gia đình người dân tộc bản địa. Khai thác điểm du lịch Động Tiên Nữ, tắm nước nóng, tham quan nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và văn hóa dân tộc Thái. Hướng dẫn 05 hộ gia đình làm dịch vụ trải nghiệm giã cốm truyền thống, làm xôi nếp Tú Lệ, đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm cốm Tú Lệ, gạo nếp Tủ Lệ trở thành sản phẩm quà tặng chuyên nghiệp. Phát triển các dịch vụ cho du khách thuê quần áo dân tộc Thái, Mông để chụp ảnh.

- Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Ao Luông, xã Sơn A: hỗ trợ 10 hộ gia đình dân tộc Mường phát triển dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; kết hợp cho du khách trải nghiệm tắm nước nóng tại bản Bon; tham quan hang Thẩm Han; bơi mảng tại ngòi Thia; phát triển dịch vụ xe đạp cho du khách trải nghiệm quanh thôn; thưởng thức ẩm thực và văn hóa dân tộc Mường. Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mường tại xã Sơn A biểu diễn những tiết mục mang đặc sắc của dân tộc Mường tại nhà văn hóa phục vụ khách du lịch.

1.2. Các sản phẩm đặc trưng địa phương

- Các món ăn đặc trưng: Lựa chọn các hộ gia đình chuyên chế biến món ăn truyền thống như: Xôi Tú Lệ (05 hộ); Cốm Tú Lệ (05 hộ); thịt nướng, cá nướng (04 hộ); bánh dày người Mông (04 hộ), để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến.

- Sản phẩm làm quà tặng: Lựa chọn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất chuyên sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh như: 02 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm lưu niệm từ đá hoa vân Suối Giàng (doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động theo quy định); nghề rèn (01 hộ); nghề chế tác nhạc cụ và nghề đan lát (02 hộ); Chè Suối Giàng (05 hộ); Cam Văn Chấn (01 hợp tác xã); gạo nếp và cốm Tú Lệ (09 hộ); mật ong hoa nhãn (03 hộ); thịt sấy gác bếp, cá nướng (04 hộ).

1.3. Tour du lịch

* Tour du lịch nội huyện:

Tour 2 ngày 1 đêm: Du khách đến khu sinh thái Suối Giàng thăm quan rừng chè hàng trăm năm tuổi và thưởng thức hương vị chè Shan tuyết, tắm suối khoáng nóng Bản Bon, nghỉ đêm du lịch cộng đồng tại bản Ao Luông, khám phá động tiên nữ và trải nghiệm giã cốm, làm xôi Tú Lệ.

Tour 1 ngày 1 đêm: Du khách trải nghiệm các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng Le Champ, khám phá động tiên nữ, tắm khoáng nóng bản Hốc, thăm và thưởng thức chè Shan tuyết, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

* Tour du lịch nội vùng miền Tây:

- Suối Giàng - Bản Sà Rèn - Suối khoáng nóng Trạm Tấu (2 ngày 1 đêm).

- Nghĩa Lộ - Động Tiên Nữ - Khu du lịch nghỉ dưỡng Le champ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Nậm Khắt (3 ngày 2 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - bản thái Kim Nọi (2 ngày 1 đêm).

- Du lịch cộng đồng Ao Luông - Nghĩa Lộ - bản Thái Kim Nọi (3 ngày 2 đêm).

* Tour nội tỉnh:

- Hồ Thác Bà - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải (5 ngày 4 đêm).

- Thành phố Yên Bái - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (4 ngày 3 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tà Xùa (Trạm Tấu) (4 ngày 3 đêm)

* Tour ngoại tỉnh:

- Hà Nội - Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm)

1.4. Thành lập Tổ hợp tác du lịch

- Số lượng: Năm 2019 thành lập tổ hợp tác du lịch tại xã Tú Lệ và xã Suối Giàng; năm 2020 thành lập tổ hợp tác du lịch tại xã Sơn A.

- Hình thức hoạt động: Lãnh đạo xã làm tổ trưởng và các tổ viên là người dân địa phương. Các tổ viên có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển du lịch tại địa phương; liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ phục vụ khách du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

1.5. Xây dựng hạ tầng du lịch

- Nâng cấp, kết nối hệ thống đường giao thông từ bản du lịch cộng đồng Ao Luông đến điểm du lịch Suối khoáng bản Bon, xã Sơn A (1 km).

- Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào làng văn hóa du lịch bản Pang Cáng, xã Suối Giàng; bản Hốc, xã Sơn Thịnh; bản Ao Luông, xã Sơn A; bản Búng Xổm, bản Phạ, xã Tú Lệ.

- hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch xã Suối Giàng.

- hỗ trợ Công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt đầu tư tại khu du lịch bản Bon, xã Sơn A và khu du lịch Le Champ Tú Lệ...

2. Thị xã Nghĩa Lộ

2.1. Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

- Phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi: Triển khai các hoạt động trồng hoa, chỉnh trang, giữ gìn vệ sinh môi trường tại bản và phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại bản; khuyến khích các hộ gia đình tại bản tham gia kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, phát triển thêm từ 03 hộ, đưa tổng số hộ làm dịch vụ lên khoảng 12 đến 15 hộ; phát triển các dịch vụ cho thuê xe đạp, bơi mảng, trải nghiệm làm ruộng, vườn cùng người dân; thưởng thức ẩm thực truyền thống tại các gia đình. Thành lập mới 03 đội văn nghệ dân tộc Thái; tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại nhà văn hóa, đồng thời phục vụ các đoàn khách tại xã Nghĩa Lợi và khu vực thị xã Nghĩa Lộ.

- Phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại bản Đêu, xã Nghĩa An: Khuyến khích các hộ gia đình khác tham gia kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê khoảng 10 đến 15 hộ, trong đó Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm vận động, tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng 01 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ. Phát triển các dịch vụ phục vụ du khách trải nghiệm, gồm: nghề dệt thổ cẩm (03 hộ); nghề thủ công đan lát (01 hộ); làm trang phục dân tộc (01 hộ); các món ăn truyền thống dân tộc Thái (08 hộ)... Thành lập mới 03 đội văn nghệ dân tộc Thái; tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống gắn với biểu diễn nghệ thuật Hạn Khuống vào các dịp lễ, tết tại khu du lịch làng nghề, phục vụ các đoàn khách tại xã Nghĩa An và khu vực thị xã Nghĩa Lộ, trong đó Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng 01 đội văn nghệ.

2.2. Các sản phẩm đặc trưng địa phương

- Các món ăn đặc trưng: Lựa chọn các hộ gia đình chuyên chế biến món ăn truyền thống như: Thịt sấy (03 hộ); cá nướng (01 hộ); bánh trưng đen (02 hộ); xôi ngũ sắc (01 hộ); rượu thóc men lá bách chi (02 hộ), để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến.

- Sản phẩm làm quà tặng: Lựa chọn các hộ gia đình, cơ sở chuyên sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh như: Sản phẩm thổ cẩm (03 hộ); trang phục dân tộc (01 hộ); gạo tẻ Hương chiêm và gạo sén cù (02 hộ); xôi ngũ sắc (01 hộ).

2.3. Tour du lịch

* Tour du lịch nội huyện:

- Tour 2 ngày 1 đêm: Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Căng và Đồn - Nghĩa Lộ, khu sinh thái Nậm Đông, mua sắm quà tặng tại chợ Mường Lò.

- Tour 2 ngày 1 đêm: Trải nghiệm du lịch cộng đồng bản Đêu, vãn cảnh chùa Ngọc Bích, thăm quan trang viên sinh thái Mường Lò và Khu Dragonfly Nghĩa Lộ.

* Tour nội vùng các huyện miền Tây

- Suối Giàng - Bản Sà Rèn - Suối khoáng nóng Trạm Tấu (2 ngày 1 đêm).

- Nghĩa Lộ - Suối khoáng nóng Trạm Tấu - chinh phục đỉnh Tà Xùa (4 ngày 3 đêm).

- Nghĩa Lộ - Động Tiên Nữ - Khu du lịch nghỉ dưỡng Le champ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Nậm Khắt (3 ngày 2 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - bản thái Kim Nọi (2 ngày 1 đêm).

- Du lịch cộng đồng Ao Luông - Nghĩa Lộ - bản Thái Kim Nọi (3 ngày 2 đêm).

* Tour nội tỉnh:

- Hồ Thác Bà - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải (5 ngày 4 đêm).

- Thành phố Yên Bái - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (4 ngày 3 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tà Xùa (Trạm Tấu) (4 ngày 3 đêm).

* Tour ngoại tỉnh:

- Hà Nội - Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

- Hà Nội - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

- Sapa - Mù Cang Chải - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ (5 ngày 4 đêm).

2.4. Thành lập tổ hợp tác du lịch

- Số lượng: 50 tổ hợp tác phục vụ phát triển du lịch, trong đó: 05 tổ hợp tác du lịch cộng đồng, nhà nghỉ; 20 tổ hợp tác chăn nuôi, trồng rau xanh, cây ăn quả phục vụ nhu cầu ẩm thực; 09 tổ hợp tác sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 02 tổ hợp tác may đo trang phục truyền thống; 11 tổ hợp tác kinh doanh ẩm thực, chế biến các món ăn truyền thống đặc trưng; 03 tổ hợp tác các loại hình khác (trồng hoa lan, thu gom rác, Spa vật lý trị liệu).

- Hình thức hoạt động: Các tổ viên có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển du lịch tại địa phương; liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ phục vụ khách du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. (Tổ hợp tác du lịch thành lập theo nhóm hộ gia đình cùng ngành nghề hoặc theo nhóm hộ gia đình cùng dòng họ, cùng thôn, bản...)

2.5. Xây dựng hạ tầng du lịch

- Đầu tư nâng cấp hệ thống đường liên thôn bản tại khu vực Bản văn hóa Sà Rèn.

- Hỗ trợ đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước rặng tre ven bờ suối Sà Rèn, kè suối Thia tại khu vực bản Sà rèn.

- Đầu tư xây dựng công trình vệ sinh công cộng tại khu vực bãi suối cuối bản Sà Rèn.

- Xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn các điểm du lịch trên địa bàn thị xã và vùng phụ cận.

- Xây dựng cổng chào bản văn hóa Sà Rèn mang đặc trưng văn hóa người Thái Mường Lò.

- Khôi phục di tích đồn Pú Chạng: làm đường lên, xây dựng vọng ngắm, lán nghỉ, tiểu cảnh

3. Huyện Trạm Tấu

3.1. Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

- Phát triển điểm du lịch suối khoáng nóng Trạm Tấu: Xây dựng không gian chợ quê hoạt động đều vào ngày cuối tuần phục vụ khách du lịch; thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông, Thái biểu diễn chương trình văn nghệ truyền thống vào các thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

- Phát triển hoạt động du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công: Sửa lối mòn lên đỉnh, lắp đặt hệ thống các biển báo, biển chỉ dẫn, xây dựng điểm dừng chân, hệ thống lan can tại khu vực nguy hiểm, bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại; đào tạo kỹ năng làm du lịch cho đội ngũ dẫn đường phục vụ du khách leo núi; thành lập 01 tổ gồm 20 thành viên tham gia tổ dẫn đường, mang vác cho khách du lịch tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công; cấp giấy chứng nhận cho du khách chinh phục thành công đỉnh Tà Xùa để quảng bá và thu hút khách đến trải nghiệm (chứng nhận do Ủy ban nhân dân xã Bản Công cấp); thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông tại xã để phục vụ du khách.

- Phát triển điểm du lịch cộng đồng bản Lừu, xã Hát Lừu: hỗ trợ cho 10 hộ gia đình phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Phát triển các dịch vụ phục vụ du khách trải nghiệm, gồm: nghề làm ruộng (05 hộ); quá trình nhuộm, dệt và thêu trang phục truyền thống (03 hộ). Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Thái, tổ chức hoạt động văn nghệ vào cuối tuần.

- Hỗ trợ 01 hộ kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại thị trấn Trạm Tấu. Tỉnh Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm hướng dẫn 01 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ tại xã Bản Công.

3.2. Các sản phẩm đặc trưng địa phương

- Các món ăn đặc trưng: Lựa chọn 10 hộ gia đình tại bản Lừu xã Hát Lừu chuyên chế biến món ăn truyền thống của dân tộc Thái, Mông để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến, như: Giã bánh dày, làm nộm rau rừng, lợn cắp nách quay, gà đen, cá nướng ...

- Sản phẩm làm quà tặng: Lựa chọn các hộ gia đình, cơ sở chuyên sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh như: Dao của người Mông (03 hộ); trang phục dân tộc Mông (02 hộ); nhạc cụ dân tộc (02 hộ); khoai sọ (10 hộ); gạo nương, gạo chí chùa (10 hộ); quả Sơn Tra (10 hộ); thảo quả (03 hộ); măng ớt (03 hộ làm); chè Shan Tà Xùa (02 hộ); chè Shan Phình Hồ (02 hộ). Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên mang các sản phẩm nông nghiệp của gia đình bán tại chợ huyện các ngày trong tuần như: Gà đen, lợn cắp nách, khoai sọ, mật ong, sơn tra, các loại gạo địa phương, chè Shan ...

3.3. Tour du lịch

* Tour du lịch nội huyện:

Tour 3 ngày 2 đêm: Du khách trải nghiệm Suối khoáng nóng Trạm Tấu; khám phá đình Tà Xùa, thăm bản du lịch cộng đồng Bản Lừu, thăm di tích lịch sử Ke Khấu Ly và đồi thông Eo gió.

* Tour du lịch nội vùng các huyện miền Tây:

- Suối Giàng - Bản Sà Rèn - Suối khoáng nóng Trạm Tấu (2 ngày 1 đêm).

- Nghĩa Lộ - Suối khoáng nóng Trạm Tấu - chinh phục đỉnh Tà Xùa (4 ngày 3 đêm).

* Tour nội tỉnh:

- Thành phố Yên Bái - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (4 ngày 3 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tà Xùa (Trạm Tấu) (4 ngày 3 đêm).

* Tour ngoại tỉnh:

- Hà Nội - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

- Sapa - Mù Cang Chải - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ (5 ngày 4 đêm).

3.4. Thành lập tổ hợp tác du lịch

- Số lượng: Năm 2019 thành lập tổ hợp tác du lịch tại thị trấn Trạm Tấu và xã Hát Lừu; năm 2020 thành lập tổ hợp tác du lịch tại xã Bản Công.

- Hình thức hoạt động: Lãnh đạo xã làm tổ trưởng và các tổ viên là người dân địa phương. Các tổ viên có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển du lịch tại địa phương; liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ phục vụ khách du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

3.5. Xây dựng hạ tầng du lịch

- Phát triển ruộng bậc thang quanh khu vực trung tâm huyện, tạo cảnh quan du lịch tại các điểm: Khu vực khoáng nóng thị trấn Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Bản Công, khu vực các điểm thuộc một số xã trên trục đường Nghĩa Lộ- Trạm Tấu. (Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm khai hoang 15ha ruộng bậc thang)

- Tại suối khoáng nóng khu 3, thị trấn Trạm Tấu: hỗ trợ xây dựng đường giao thông và xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

- Tại thôn Tà Xùa, xã bản Công: Sửa đường lên đỉnh lưng Khủng long; cắm 05 biển chỉ dẫn, 03 biển báo nguy hiểm; cắm 02 cột mốc độ cao trên đỉnh Tà Xùa và sống lưng khủng long; xây dựng 03 trạm dừng chân trên tuyến lên đỉnh Tà Xùa; bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại.

4. Huyện Mù Cang Chải

4.1. Phát triển sản phẩm du lịch

- Phát triển khu du lịch cộng đồng xã Nậm Khắt: Mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại 02 hộ gia đình. Phát triển các dịch vụ phục vụ du khách trải nghiệm, gồm: cho thuê xe đạp (01 hộ); hướng dẫn khách thăm quan, thưởng thức quả sơn tra (01 hộ); đan lát thủ công và nghề rèn đúc (02 hộ). Thành lập mới 01 đội văn nghệ dân tộc Mông (gồm 15- 20 người) tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống (hát dân ca và múa truyền thống dân tộc Mông, thổi Khèn) vào cuối tuần tại nhà văn hóa cộng đồng xã hoặc khi có yêu cầu của khách du lịch.

- Phát triển du lịch tại xã La Pán Tẩn: Mở rộng thêm hoạt động Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại 06 gia đình người Mông. Phát triển các dịch vụ về du lịch và các hoạt động cho du khách trải nghiệm, như: hướng dẫn khách thăm quan đồi mâm xôi (Đoàn Thanh niên xã phụ trách); cho thuê trang phục dân tộc (02 hộ); trải nghiệm chăm sóc và thu hái thảo quả (02 hộ); hướng dẫn khách làm ruộng bậc thang (04 hộ); hướng dẫn khách nghề nấu rượu thóc và nghề rèn đúc (03 hộ). Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông.

- Thành lập các đội văn nghệ dân tộc Mông tại các xã Chế Cu Nha; Cao Phạ; Khao Mang (mỗi xã 01 đội); đội văn nghệ dân tộc Thái tại thị trấn Mù Cang Chải.

4.2. Các sản phẩm đặc trưng địa phương

- Các món ăn đặc trưng: Lựa chọn 08 hộ gia tại xã La Pán Tẩn, 02 hộ tại xã Nậm Khắt, 14 hộ tại Thị trấn Mù Cang Chải, 05 hộ tại xã Cao Phạ chuyên chế biến món ăn truyền thống như: Bánh dày, rượu thóc La Pán Tẩn, Pá zù, Mèn mén, Cá suối nướng, Khẩu xi, Pa Tỉnh Tộp... để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến.

- Sản phẩm làm quà tặng: Lựa chọn mỗi xã từ 3-5 hộ gia đình chuyên sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Khèn Mông tại xã Mồ De (04 hộ); mật ong Mù Cang Chải tại xã Dế Xu Phình, xã La Pán Tẩn (07 hộ); quả Sơn Tra tại xã La Pán Tẩn, xã Lao Chải (07 hộ); mận hậu xanh tại xã Kim Nọi (04 hộ); thảo quả tại xã Chế Tạo, xã Cao Phạ (07 hộ); thổ cẩm tại xã Chế Cu Nha (03 hộ).

4.3. Tour du lịch

* Tour du lịch nội huyện:

- Tour 2 ngày 1 đêm: Trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm Dù lượn đèo Khau Phạ; thăm di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải và đồi mâm xôi La Pán Tẩn; khám phá hang động Nậm Khắt và Thác Mơ Thị trấn, nghỉ tại khu Ecolodge Mù Cang Chải.

- Tour 2 ngày 1 đêm: Thăm Bãi đá cổ Lao Chải; chinh phục đỉnh Púng Luông, nghỉ du lịch cộng đồng bản Thái Kim Nọi; thăm thác Háng Cuốn Rùa xã Dế Xu Phình.

* Tour du lịch nội vùng các huyện miền Tây:

- Nghĩa Lộ - Động Tiên Nữ - Khu du lịch nghỉ dưỡng Le champ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Nậm Khắt (3 ngày 2 đêm).

- Suối Giàng - Nghĩa Lộ - bản thái Kim Nọi (2 ngày 1 đêm).

- Du lịch cộng đồng Ao Luông - Nghĩa Lộ - bản Thái Kim Nọi (3 ngày 2 đêm).

* Tour nội tỉnh:

- Hồ Thác Bà - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải (5 ngày 4 đêm).

* Tour ngoại tỉnh:

- Hà Nội - Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

- Hà Nội - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

- Sapa - Mù Cang Chải - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ (5 ngày 4 đêm).

4.4. Thành lập tổ hợp tác du lịch

- Số lượng: Năm 2019 thành lập tổ hợp tác du lịch tại xã Nậm Khắt, xã La Pán Tẩn, thị trấn Mù Cang Chải; năm 2020 thành lập tổ hợp tác du lịch tại xã Cao Phạ.

- Hình thức hoạt động: Lãnh đạo xã làm tổ trưởng và các tổ viên là người dân địa phương. Các tổ viên có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển du lịch tại địa phương; liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ phục vụ khách du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

4.5. Xây dựng hạ tầng du lịch

- hỗ trợ xây dựng đường giao thông vào khu hang động Nậm Khắt, thác Mơ thị trấn, thác Háng Cuốn Rùa xã Dế Xu Phình.

- Tu bổ, tôn tạo, điều chỉnh, tạo khu ruộng bậc thang đẹp ở La Pán Tẩn, Dế Xu Phình; mở rộng diện tích ruộng bậc thang tại các xã Mồ Dề, Nậm Có, Lao Chải, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn. Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm vận động đoàn viên tham gia khai hoang 15ha ruộng bậc thang.

- Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại điểm cất cánh dù lượn đèo Khau Phạ.

- Đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Phối hợp, hỗ trợ công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng không gian văn hóa bản sắc Đồi thông tổ 5 Thị trấn Mù Cang Chải.

- Phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần du lịch xanh Thịnh Đạt triển khai xây dựng điểm du lịch Thác Mơ, Bãi đá cổ xã Lao Chải. Đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả khu Nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn và hang động xã Nậm Khắt.

II. TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN

1. Sự kiện du lịch thường niên

1.1. Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (tổ chức thường niên trung tuần tháng 9 hàng năm)

- Năm 2019 tổ chức quy mô cấp tỉnh (dự kiến khai mạc ngày 20/9/2019).

- Địa điểm: Thị xã Nghĩa Lộ.

- Nội dung:

+ Tổ chức đêm khai mạc, màn đại Xòe với sự tham gia của 2.019 diễn viên, nghệ nhân của địa phương và một số tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

+ Hoạt động diễu diễn đường phố của các dân tộc đặc trưng tỉnh Yên Bái với sự tham gia của 3.700 người tại các huyện, thị xã, cụ thể: Huyện Văn Yên lựa chọn dân tộc Dao (150 người), Tày (150 người); huyện Trấn Yên lựa chọn dân tộc Dao đỏ (150 người), Cao Lan (150 người); thị xã Nghĩa Lộ lựa chọn dân tộc Thái (1.000 người), Mường (300 người), Kinh (300 người); huyện Văn Chấn lựa chọn dân tộc Dao (300 người), Khơ Mú (300 người), Kinh (300 người gốc Thái Bình); huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu lựa chọn dân tộc Mông (mỗi huyện 300 người).

+ Lễ hội văn hóa ẩm thực và hội chợ quê: Các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các món ẩm thực đặc trưng tham gia giới thiệu sản phẩm đặc sản trong nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm hành trình di sản.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan.

1.2. Festival “Bay trên mùa nước đổ”; “Bay trên mùa vàng”

- Thời gian: Tháng 5; tháng 9 hàng năm.

- Địa điểm: Đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ.

- Nội dung: Tổ chức bay biểu diễn và bay đôi cho các du khách; tổ chức chợ quê giới thiệu bán các nông sản địa phương và các dịch vụ phụ trợ.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

2. Sự kiện du lịch mới

2.1. Đêm giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội

- Thời gian: Tháng 5/2019.

- Địa điểm: Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung: Trình diễn và giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc người Mông như: Múa khèn; múa ô; múa sinh tiền (múa gậy kết hợp múa ô), thổi sáo Mông.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

2.2. Ra mắt điểm bay dù lượn tại khu vực đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn

- Thời gian: Tháng 9/2020.

- Địa điểm: Xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung: Tổ chức hoạt động bay trình diễn và bay đôi dù lượn tại khu vực đồi Mâm xôi.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

2.3. Festival Khèn Mông Mù Cang Chải lần thứ nhất

- Thời gian: Tháng 9/2020.

- Địa điểm: Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung: Thi múa Khèn dân tộc Mông; diễu diễn Khèn; giới thiệu các nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải. Dự kiến với sự tham gia của của 1.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ 13 đội của 13 xã trên địa bàn huyện.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

2.4. Giới thiệu Nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hội An

- Thời gian: Tháng 8/2020.

- Địa điểm: Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Nội dung: Giới thiệu Nghệ thuật Xòe Thái với 6 điệu Xòe cổ, các nét văn hóa truyền thống dân tộc Thái Mường Lò.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

2.5. Phối hợp tổ chức cuộc thi “Hoa khôi du lịch Việt Nam” - Miss Tourism Vietnăm 2019 (dự kiến)

- Tên cuộc thi: Hoa khôi du lịch Việt Nam.

- Địa điểm: Tỉnh Yên Bái - Thành phố Hồ Chí Minh - Đắk Nông.

- Thời gian: Dự kiến vào Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (dự kiến trong tháng 9/2019).

- Nội dung: Tại Tỉnh Yên Bái tổ chức thi 02 nội dung: thi trình diễn trang phục vùng miền và thi người đẹp tài năng. Đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

- Kinh phí tổ chức: Do Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám đảm bảo.

- Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ; huyện Mù Cang Chải; Văn Chấn; Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media.

III. TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU DU LỊCH

1. Nâng cấp website của tỉnh

- Thời gian: 2019.

- Nội dung: Xây dựng website du lịch với các tính năng quảng bá về thiên nhiên, văn hóa, con người Yên Bái, hệ thống dịch vụ du lịch và dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh; kiểm soát các thông số về tình hình các doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ du lịch cũng như lượng khách du lịch tương tác và đặt phòng qua website; tạo điều kiện cho Doanh nghiệp và du khách dễ dàng tương tác giao dịch trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

2. Xây dựng ấn phẩm

- Thời gian: Năm 2019 và 2020.

- Nội dung: Xây dựng, biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, cẩm nang du lịch, tập gấp bằng hai thứ tiếng Anh - Việt để quảng bá tại các sự kiện du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

3. Lập và duy trì hoạt động các kênh thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng

- Thời gian: Năm 2019 và 2020.

- Nội dung: Xây dựng nội dung quảng bá, thường xuyên cập nhật hình ảnh du lịch Yên Bái trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng giúp du khách và người dân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi khi tìm kiếm, tra cứu thông tin du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

4. Xây dựng phim du lịch Yên Bái

- Thời gian: Năm 2019 và 2020.

- Nội dung: Biên tập, xây dựng, phát hành phim giới thiệu các hình ảnh đặc trưng về điểm đến, văn hóa truyền thống các dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

IV. BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÀM DU LỊCH

- Nội dung: Tổ chức 13 khóa bồi dưỡng, cho 570 học viên tập huấn kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) gồm: Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng; nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm. Mỗi lớp đào tạo từ 10 - 15 ngày (có biểu đính kèm).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật và du lịch và các cơ sở đào tạo liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.

* Lưu ý: Việc thành lập các đội văn nghệ, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác thải (quản lý, bảo quản công trình), tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tuân thủ theo các quy định tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác. (Các hoạt động cụ thể sẽ xây dựng dự toán kinh phí riêng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi công tác chuẩn bị, tổ chức và triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019 - 2020.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch; là đầu mối đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Yên Bái đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

3. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn các doanh nghiệp, các hộ dân thiết kế, sản xuất và quảng bá các sản phẩm làm quà tặng phục vụ khách du lịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động du lịch trong năm 2019, 2020 khu vực các huyện miền Tây nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan lập các kênh thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá về du lịch Yên Bái. Cung cấp thông tin cho báo chí; chỉ đạo và hỗ trợ tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng, đài phát thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền về các sự kiện du lịch năm 2019, 2020.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị báo chí Trung ương thường trú tại Yên Bái

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì xây dựng phim du lịch quảng bá du lịch của tỉnh tại các sự kiện, các hội nghị xúc tiến đầu tư.

- Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tích cực đưa tin bài tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các sự kiện khu vực miền Tây của tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang để thông tin tuyên truyền; xây dựng các ấn phẩm, video clip quảng bá chung về các hoạt động du lịch.

6. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình sự kiện; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và chế độ thanh toán đúng quy định hiện hành.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là đầu mối triển khai các tổ công tác hỗ trợ dự án dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, có báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ công tác cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng quý; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ khác.

8. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực diễn ra hoạt động du lịch năm 2019, 2020 trên địa bàn các huyện miền Tây và toàn tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các yêu cầu đã đề ra.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch phục vụ du khách tại địa phương.

10. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình

Xây dựng kế hoạch để tham gia và phối hợp tổ chức hoạt động diễu diễn đường phố, màn đại Xòe, lễ hội văn hóa ẩm thực vùng miền tại Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò.

11. Hội Liên hiệp phụ nữ

Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thành lập, duy trì hoạt động các đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng tại các địa phương được phân công; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ khác.

12. Tỉnh đoàn thanh niên

- Phối hợp, lồng ghép thực hiện việc tu bổ tôn tạo di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, tiến hành khai hoang ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu (năm 2019 khai hoang 30 ha, mỗi huyện 15ha).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển các mô hình thanh niên lập nghiệp gắn với phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây của tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ khác.

13. Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) gồm: Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng; nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm.

14. Các cơ quan đơn vị có liên quan

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo đúng các yêu cầu đề ra.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019 - 2020, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ đã được phân công, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan liên quan;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Công TTĐT tỉnh;
- Công ty Điện lực Yên Bái;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Hiệp hội du lịch Yên Bái;
- Các Công ty du lịch tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT/TH, TC, VX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Biểu số 01: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

Nhiệm vụ

Chỉ tiêu

Địa bàn

Người chủ trì chu trách nhiệm

Lãnh đạo phối hợp, cùng chu trách nhiệm

Lãnh đạo tỉnh phụ trách

Thời gian hoàn thành

 

I

Xây dựng, phát triển du lịch ti huyn, thị xã năm 2019-2020

 

 

 

 

 

1

Huyện Văn Chn

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Hỗ trợ, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

16 hộ

Huyện Văn Chấn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

06 hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại bàn Pang Cáng: Sùng A Hênh; Hoàng Văn Tuân; Vàng A Giao; Giàng A Tếnh; Chang Thị Chư; Sùng A Chua.

06 hộ

Xã Suối Giàng

Tháng 11/2019

 

 

10 hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ở : Hoàng Văn Hùng; Hoàng Đức Hoàn; Hoàng Văn Khóa; Đinh Văn Năm; Lò Văn Mạnh; Hoàng Văn Xương; Lò Thị Ngơi; Lò Văn Quy; Lò Việt Chài; Sầm Văn Mới.

10 h

Xã Tú Lệ

Tháng 10/2019

 

 

10 hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê bản Ao Luông: Lò Văn Thao; Hoàng Văn Nguyện; Đinh Văn Thiêng; Đinh Văn Thoan; Đinh Văn Thuấn; Hà Kế Quyết; Đinh Thị Hoanh; Phùng Bình Nguyễn; Lò Văn Tuân; Hoàng Thị Huân.

10 hộ

Xã Sơn A

Tháng 9/2020

 

1.1.2

Các dịch vụ cho du khách trải nghiệm:

 

Huyện Văn Chấn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 4/2019

 

 

Nghề trồng và chế biến thảo dược, dệt thổ cẩm, rèn, chế tác nhạc cụ; dịch vụ chụp ảnh và cho thuê quần áo dân tộc Mông để chụp ảnh; giã bánh dày; thăm vườn chè cổ 400 cây di sản: tại 06 hộ gia đình người Mông, bản Pang Cáng gồm (Sùng A Hềnh; Hoàng Văn Tuân; Vàng A Giao; Giàng A Tếnh; Chang Thị Chư; Sùng A Chua)

06 hộ

Xã Suối Giàng

 

 

Điểm thăm quan vườn hoa Dũng Lan; Điểm thăm quan Cốc Tình; Động tiên nữ

 

Xã Suối Giàng; Tú Lệ

 

 

Sản xuất chè Suối Giàng theo phương pháp truyền thống; nghề chế tác đá hoa vân; nghề Rèn; chế tác nhạc cụ; nghề đan lát; làm thịt nướng, các nướng, thịt gác bếp, bánh dày người Mông (chi tiết tại mục 1.2)

 

Xã Suối Giàng, Tú Lệ

 

1.1.3

Thành lập đội văn nghệ

03 đội

Huyện Văn Chấn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông bản Pang Cáng

01 đội

Xã Suối Giàng

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 8/2019

 

 

Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Thái bản Nà Lóng

01 đội

Xã Tú Lệ

Tháng 8/2019

 

 

Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mường bản Ao Luông

01 đội

Xã Sơn A

 

Tháng 11/2019

 

1.2

Các sản phẩm đặc trưng địa phương

 

Huyện Văn Chn

 

 

 

 

 

1.2.1

Các món ăn đặc trưng:

 

 

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

Xôi Tú Lệ, Gạo nếp Tú Lệ tại 05 hộ gia đình: Nguyễn Anh Chuyền; Thanh Nhị; Nguyễn Thị Ninh; Lò Văn Thức; Cầm Thị Mơn;

05 hộ

Xã Tú Lệ

Tháng 4/2019

 

 

Cốm tại 05 hộ gia đình: Cầm Thị Mơn; Lò Thị Anh; Hà Thị Hoan; Lò Thị Lùn; Dung Thị Ngân

05 hộ

Xã Tú Lệ

 

 

Thịt Nướng, cá nướng, thịt gác bếp 04 hộ gia đình: Nguyễn Anh Chuyền; Nguyễn Thị Ninh; Phạm Văn Ninh; Hoàng Thị Nga.

04 hộ

Xã Tú Lệ

 

 

Bánh dày người Mông tại 04 hộ gia đình: Vàng A Giao; Sùng A Hềnh; Sổng Thị Sơ; Giàng A Sổng

04 hộ

Xã Suối Giàng

 

1.2.2

Sản phẩm làm quà tặng

 

 

 

 

Đá hoa vân Suối Giàng: 02 cơ sở Thịnh Hậu; Thủy Thủy

02 hộ

Xã Sơn Thịnh

 

 

Nghề Rèn 01 hộ gia đình: Vàng A Khua

01 hộ

Xã Suối Giàng

 

 

Chế tác nhạc cụ; nghề đan lát 02 hộ gia đình: Vàng Sáy Của; Vàng A Hồ

01 hộ

Xã Suối Giàng

 

 

Chè Sui Giàng tại Hợp tác xã Suối Giàng và 04 hộ gia đình gồm: Đằng Trà; Tuân Xá; Vàng A Giao; Giàng A Hềnh

05 hộ

Xã Suối Giàng

 

 

Gạo nếp, cốm Tú Lệ 09 hộ gia đình: Nguyễn Anh Chuyền; Thanh Nhị; Nguyễn Thị Ninh; Lò Văn Thức; Cầm Thị Mơn; Lò Thị Anh; Hà Thị Hoan; Lò Thị Lùn; Dung Thị Ngân

09 hộ

Xã Tú Lệ

 

 

Mật ong hoa nhãn 03 hộ gia đình: Phạm Hùng; Phương Bắc; Phùng ThChiến

03 hộ

Xã Sơn Thịnh

 

1.3

Thành lập tổ hợp tác du lịch

03 tổ

Huyện Văn Chấn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019 Tháng 9/2019 Tháng 3/2020

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Suối Giàng

01 tổ

Xã Suối Giàng

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Tú Lệ

01 tổ

Xã Tú Lệ

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Sơn A

01 tổ

Xã Sơn A

 

1.4

Xây dựng hạ tầng du lịch

 

Huyện Văn Chấn

 

 

 

 

 

1.4.1

Nâng cấp, kết nối hệ thống đường giao thông từ bản du lịch cộng đồng Ao Luông đến điểm du lịch Suối khoáng bản Bon (1km).

 

Xã Sơn A

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 3/2020

 

1.4.2

Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào các làng văn hóa du lịch

15 chiếc

 

Tháng 11/2019

 

 

Làng văn hóa du lịch Pang Cáng

3 chiếc

Xã Suối Giàng

 

 

Làng văn hóa du lịch bản Hốc

3 chiếc

Xã Sơn Thịnh

 

 

Làng văn hóa du lịch bàn Búng Xồm

3 chiếc

Xã Tú Lệ

 

 

Làng văn hóa du lịch bản Phạ

3 chiếc

Xã Tú Lệ

 

 

Làng văn hóa du lịch bản Ao Luông

3 chiếc

Xã Sơn A

 

1.4.3

Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng

01 nhà

Xã Suối Giàng

Tháng 9/2019

 

1.4.4

Hỗ trợ Công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt đầu tư tại khu du lịch bản Bon, khu du lịch Le Champ Tú Lệ....

 

Xã Sơn Thịnh, Tú Lệ

Năm 2019- 2020

 

2

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Hỗ trợ, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển thêm 03 hộ kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại bản Sà rèn: Điều Văn Thơ; Lò Văn Hùng; Hoàng Văn Yên

03 hộ

Xã Nghĩa Lợi

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 9/2019

 

 

vận động, tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng 01 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ

01 hộ

Xã Nghĩa An

Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn; Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Tháng 6/2019

 

2.1.2

Các dịch vụ cho du khách trải nghiệm

 

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm thủ công đan lát; dệt thổ cm; may trang phục dân tộc; làm thịt sấy, cá nướng, bánh trưng đen (chi tiết tại mục 2.2)

 

Các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi; các phường Trung tâm, Tân An

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giám đốc các sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 8/2019

 

2.1.3

Thành lập đội văn nghệ

06 đội

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

 

Thành lập 03 dội văn nghệ dân tộc Thái tại bản Sà Rèn

03 đội

Xã Nghĩa Lợi

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 5/2019

 

 

Thành lập 03 đội văn nghệ dân tộc Thái tại bản Đêu

03 đội

Xã Nghĩa An

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 4/2019

 

2.2

Các sản phẩm đặc trưng địa phương

 

Thị xã Nghĩa L

 

 

 

 

 

2.2.1

Các món ăn đặc trưng

 

 

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 8/2019

 

 

Cá sấy, Cá nướng hộ gia đình Lò Văn ng, Hoàng Thị Phượng

01 hộ

Xã Nghĩa Lợi, Nghĩa An

 

 

Bánh chưng đen hộ gia đình Lường Thị Hồng Chung, Lò Thị Yến

02 hộ

Xã Nghĩa Lợi

 

 

Xôi ngũ sắc hộ gia đình Chu Thị Dương

01 hộ

Xã Nghĩa An

 

 

Rượu thóc men lá Bách Chi 01 hộ gia đình

01 hộ

Phường Trung tâm

 

 

Thịt sy hộ gia đình Lường Thị Cháy, Hà Thị Chinh, Nguyễn Thị Yến

03 hộ

Xã Nghĩa An, phường Tân An

 

2.2.2

Sản phẩm làm quà tặng

 

 

 

 

Sản phẩm thổ cẩm hộ gia đình Lù Thị Pầng, Trần Thị Lý, Điều Thị Xiếng

03 hộ

phường Trung tâm

 

 

Sản phẩm thủ công đan lát hộ gia đình Hoàng Thị Phượng

01 hộ

Xã Nghĩa An

 

 

Trang phục dân tộc hộ gia đình Lò Thị Thinh

01 hộ

Phường Trung tâm

 

 

Gạo tHương chiêm, gạo sén cù, xôi ngũ sắc của hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò và Trung tâm khuyến nông thị xã Nghĩa Lộ

02 hộ

Phường Tân An

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 8/2019

 

 

Mô hình nhà sàn dân tộc Thái và đồ gỗ mỹ nghệ của hộ sản xuất kinh doanh Dương Thắm

01 hộ

Phường Trung tâm

 

2.3

Thành lập tổ hợp tác du lịch

50 tổ

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

 

Thợp tác du lịch cộng đồng, nhà nghỉ

05 t

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 5/2019

 

 

Tổ hợp tác chăn nuôi, trồng rau xanh, cây ăn quả phục vụ nhu cầu ẩm thực

20 tổ

 

 

Thợp tác sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ

09 tổ

 

 

Thợp tác may đo trang phục truyền thống

02 tổ

 

 

Tổ hợp tác các loại hình khác (trồng hoa lan, Spa vật lý trị liệu)

03 tổ

 

 

11 Tổ hợp tác kinh doanh ẩm thực, chế biến các món ăn truyền thống đặc trưng

11 tổ

 

2.4

Hạ tầng du lịch

 

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

2.4.1

Đầu tư nâng cấp hệ thống đường liên thôn bản tại khu vực Bàn văn hóa Sà Rèn

 

Xã Nghĩa Lợi

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 12/2019

 

2.4.2

Hỗ trợ đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước rặng tre ven bờ suối Sà Rèn, kè suối Thia tại khu vực bản Sà rèn.

 

Xã Nghĩa Lợi

Tháng 8/2019

 

2.4.3

Đầu tư xây dựng công trình vệ sinh công cộng tại khu vực bãi suối cuối bản Sà Rèn

01 nhà

Xã Nghĩa Lợi

Tháng 10/2019

 

2.4.4

Xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn các điểm du lịch trên địa bàn thị xã và vùng phụ cận.

35 chiếc

Thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa L

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 9/2019

 

2.4.5

Xây dựng cổng chào bản văn hóa Sà Rèn mang đặc trưng văn hóa người thái Mường Lò

01

Xã Nghĩa Lợi

Tháng 8/2019

 

2.4.6

Khôi phục di tích đồn Pú Chạng, làm đường lên, xây dựng vọng ngắm, lán nghỉ, tiểu cnh

 

Phường Pú Trạng

Tháng 8/2020

 

3

Huyện Trạm Tu

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Hỗ trợ, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

11 hộ

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ 10 hộ kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại bàn Lừu: Lường Thị Châm, Lò Văn Chiến, Lò Văn È, Lò Văn Hân, Lường Văn Vĩnh, Hoàng Đình Văn, Lò Văn Vượng, Lò Văn Chài, Lò Văn Luấn, Lò Thị Sượi

10 hộ

Xã Hát Lừu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 11/2019

 

 

Hỗ trợ 01 hộ kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại thị trấn Trạm Tấu: Lại Quốc Tuấn

01 hộ

Thị trấn Trạm Tấu

 

Tháng 11/2019

 

 

vận động, tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng 01 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ

01 hộ

Xã Bản Công

Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn; Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Tháng 6/2019

 

3.1.2

Các dịch vụ cho du khách trải nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm nghề làm ruộng tại 05 hộ gia đình, bản Lu: Lường Thị Châm, Lò Văn Chiến, Lò Văn È, Lò Văn Hân, Lường Văn Vĩnh

05 hộ

Xã Hát Lừu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 5/2019

 

 

Trải nghiệm quá trình nhuộm, dệt vải và thêu trang phục truyền thống tại 03 hộ gia đình bản Lu: Lường Thị Châm, Lò Văn Chiến, Lò Văn È

03 hộ

 

 

Trải nghiệm Giã bánh dày; làm chè truyền thống; làm nhạc cụ dân tộc; rèn; làm trang phục dân tộc... (chi tiết tại mục 3.2)

 

Xã Hát Lừu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 5/2019

 

3.1.3

Thành lập đội văn nghệ

02 đội

Huyện Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Mông tại thôn Tà Xùa

01 đội

Xã Bản Công

 

Tháng 5/2019

 

 

Thành lập 01 đội văn nghệ dân tộc Thái tại bản Lừu

01 đội

Xã Hát Lừu

 

3.2

Các sản phẩm đặc trưng địa phương

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Các món ăn đặc trưng triển khai tại 10 hộ gia đình tại bản Lừu: Giã bánh dày, làm nộm rau rừng, lợn cắp nách quay, gà đen, cá nướng ... Lường Thị Châm, Lò Văn Chiến, Lò Văn È, Lò Văn Hân, Lường Văn Vĩnh, Hoàng Đình Văn, Lò Văn Vượng, Lò Văn Chài, Lò Văn Luấn, Lò Thị Sượi

10 hộ

Xã Hát Lừu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019

 

3.2.2

Sản phẩm làm quà tặng

 

 

 

 

Dao rèn của người Mông 03 hộ: Mùa A Đế; Mùa A Trống; Mùa A Dơ

03 hộ

Xã Xà H

 

 

Trang phục dân tộc Mông 02 hộ gia đình: Giàng Thị Tri; Hảng thị Giông,

02 hộ

Xã Bản Công

 

 

 

 

 

 

Nhạc cụ dân tộc 02 hộ gia đình Giàng A Giao; Giàng A Xà

02 hộ

Xã Bản Công; Bản Mù

 

 

 

 

 

 

Khoai sọ 10 hộ gia đình: Mùa A Già; Mùa A Dê; Mùa A Mạnh; giàng thị Tri; Hảng thị Giông; Giàng A Bâu; Giàng A Tá; Sàng A Nu; Sàng A Kỷ; Giàng A Thào

10 hộ

Xã Bản Công

 

 

 

 

 

 

Gạo nương , gạo chí chùa 10 hộ gia đình: Mùa A Già; Mùa A Dê; Mùa A Mạnh; Giàng thị Tri; Hảng thị Giông; Giàng A Bâu; Giàng A Tá; Sàng A Nu; Sàng A Kỳ; Giàng A Thào

10 hộ

Xã Bản Công

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn

 

 

 

Quả Sơn Tra 10 hộ gia đình: Giàng A Bâu; Giàng A Tá; Sàng A Nu; Mùa A Già; Mùa A Dê; Mùa A Mạnh; Giàng Thị Tri; Hảng thị Giông; Sàng A Kỷ; Giàng A Thào

10 hộ

Xã Bàn Mù

Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019

 

 

Thảo quả 03 hộ gia đình: Giàng A Tá; Sàng A Nu; Mùa A Già

03 hộ

Xã Bản Công

 

 

 

 

 

 

Măng ớt 03 hộ gia đình: Hảng thị Giông; Sàng A Kỷ; Giàng A Thào

03 hộ

Xã Bản Công

 

 

 

 

 

 

Chè Shan Tà Xùa, 02 hộ gia đình: Trung Hẹn; bà Tành

02 hộ

Thị trấn Trạm Tấu

 

 

 

 

 

 

Chè Shan Phình Hồ: Hộ sản xuất Tú Bình, Công ty TNHH Hiệp Thành

02 hộ

Xã Phình Hồ

 

 

 

 

 

3.3

Thành lập tổ hợp tác du lịch

03 tổ

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

 

Thành lập 01 tổ hợp tác du lịch Trạm Tấu

01 tổ

Thị trấn Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc các sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 4/2019

 

 

Thành lập 01 tổ hợp tác du lịch Hát Lừu

01 tổ

Xã Hát Lừu

Tháng 10/2019

 

 

Thành lập 01 tổ hợp tác du lịch Bản Công

01 tổ

Xã Bản Công

Tháng 3/2020

 

3.4

Hạ tầng du lịch

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Phát triển ruộng bậc thang quanh khu vực trung tâm huyện, tạo cảnh quan du lịch tại các điểm: Khu vực khoáng nóng thị trấn Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Bản Công khu vực các điểm thuộc một số xã trên trục đường Nghĩa Lộ - Trạm Tấu

15 ha

Huyện Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu; Đ/c Bí thư tỉnh Đoàn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 12/2019

 

3.4.2

Tại suối khoáng nóng khu 3, thị trấn Trạm Tấu

 

Thị trấn Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

 

 

 

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông

 

 

Tháng 11/2019

 

 

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng

01 nhà

 

Tháng 12/2019

 

3.4.3

Sửa đường lên đỉnh lưng Khủng long; cắm 05 biển chỉ dẫn, 03 biển báo nguy hiểm; cắm 02 cột mốc độ cao trên đỉnh Tà Xùa và sống lưng khủng long; xây dựng 03 trạm dừng chân trên tuyến lên đỉnh Tà Xùa; Sửa lối mòn lên đỉnh, lắp đặt hệ thống các biển báo, biển chỉ dẫn, xây dựng điểm dừng chân, hệ thống lan can tại khu vực khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa; bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại.

 

Xã Bản Công

 

Tháng 4/2019

 

4

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Hỗ trợ, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

08 hộ

 

 

 

 

 

 

 

02 hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê gồm: gia đình ông Thào A Sàng, Giàng Vàng Của

02 hộ

Xã Nậm Khắt

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019

 

 

06 hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê gồm: hộ gia đình Hàng A Dò, Hảng A Cổn, Thào A Su, Lý A Lồng, Giàng Chứ Ly; Giàng A Dê

06 hộ

Xã La Pán Tẩn

Tháng 10/2019

 

4.1.2

Các dịch vụ cho du khách trải nghiệm

 

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ cho thuê xe đạp 01 hộ gia đình ông Thào A Sàng

01 hộ

Xã Nậm Khắt

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019

 

 

Hái sơn tra và hướng dẫn tham quan: hộ gia đình ông Giàng A Sảng, bản Páo Khắt

01 hộ

Xã Nậm Khắt

 

 

Nghề đan lát thủ công: hộ gia đình ông Thào Sồng Chư

01 hộ

Xã Nậm Khắt

 

 

Nghề rèn đúc: hộ gia đình ông Thào Chờ Sinh, bản Hua Khắt

01 hộ

Xã Nậm Khắt

 

 

Dịch vụ hướng dẫn khách thăm quan đồi mâm xôi giao cho Đoàn thanh niên xã

 

Xà La Pán Tẩn

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc: hộ gia đình bà Hảng Thị Dí, bàn Pú Nhu và Hàng Thị Van, bản Tà Chí Lừ

02 hộ

Xã La Pán Tẩn

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm trồng, chăm sóc và thu hái thảo quả 02 hộ gia đình Lý Mào Lử, bản Trống Páo Sang và Lý A Sua, bản Trống Tông

02 hộ

Xã La Pán Tẩn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn

 

 

 

Làm ruộng bậc thang: hộ gia đình Hờ Vàng Giàng, bản Tà Chí Lừ; Hờ Vàng Su, Lý Dua Phổng, Lý Sú Rùa, bản La Pán Tẩn

04 hộ

Xã La Pán Tẩn

Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019

 

 

Nghề nấu rượu thóc: hộ gia đình Hảng A Kế, Thào Thị Nhử, bàn La Pán Tẩn

02 hộ

Xã La Pán Tẩn

 

 

 

 

 

 

Nghề rèn đúc: hộ gia đình Thào Nủ Sinh, bản Tả Chí Lừ

01 hộ

Xã La Pán Tẩn

 

 

 

 

 

 

Làm nhạc cụ dân tộc; giã bánh dày; làm cốm; thu mật ong; dệt thổ cẩm ... (chi tiết tại mục 4.2)

 

Các xã trong huyện

 

 

 

 

 

4.1.3

Thành lập đội văn nghệ

06 đội

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

05 đội văn nghệ dân tộc Mông

05 đội

Xã Nậm Khắt; La Pán Tẩn; Chế Cu Nha; Cao Phạ; Khao Mang

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019

 

 

01 đội văn nghệ dân tộc Thái

01 đội

Thị trấn Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019

 

4.2

Các sản phẩm đặc trưng địa phương

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Các món ăn đặc trưng

 

 

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019

 

 

Rượu thóc, Lợn đen, Pá Zù, Mèn mén tại 08 hộ gia đình: Hảng A Dò, Hảng A Cổn, Thào A Su, Lý A Lồng, Giàng Chứ Ly, Giàng A Dê, Hảng A Kế, Giàng Khùa Ninh

08 hộ

Xã La Pán Tẩn

 

 

Mật ong, gà đen tại 02 hộ gia đình: Thào A Sàng, Giàng Vàng Của

02 hộ

Xã Nậm Khắt

 

 

Bánh dày, Khẩu xi, Pa Tinh Tộp, xôi nếp hoa vàng, tím người Mông tại 14 hộ gia đình: Lương Vãn Sanh, Lương Văn Tư, Nông Văn Êm, Lò Văn Hà, Lương Văn Lanh, Lò Văn Sáu, Lò Văn Đôi, Tòng Văn Đơn, Lương Văn Pản, Tòng Văn Lả, Nguyễn Trung Thành, Lương Văn Hưng, Nông Thị Phương, Lò Văn Inh

14 hộ

Thị trấn Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 7/2019

 

 

Cốm tại 05 hộ gia đình: Đinh Thị Duyên, Hà Văn Tiến, Lường Văn Chí, Đinh Thu Hường, Lường Thị Thanh

05 hộ

Xã Cao Phạ

Tháng 8/2019

 

4.2.2

Sản phẩm làm quà tặng

 

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

Làm Khèn Mông gồm 04 hộ gia đình Thào Cáng Súa, Giàng Su Giàng; Sùng Súa Vàng; Vàng A Lâu

04 hộ

Xã Mồ Dề

Tháng 6/2019

 

 

Mật ong Mù Cang Chải gồm 07 hộ gia đình: Nguyễn Văn Toàn, Vàng A Sinh; Thào A Khày, Lý Pàng Tính; Lý Pàng Tủa; Hờ A Của, Hảng Vàng Trống

06 hộ

Xã Dế Xu Phình; Xã Púng Luông; Xã La Pán Tẩn.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019

 

 

Quả Sơn Tra 07 hộ gia đình Lý A Chua, Lý A Sua, Hảng Súa Dà; Sùng A Khua, Giàng A Súa, Giàng A Chiu, Giàng A Lu

07 hộ

Xã La Pán Tẩn; Xã Lao Chải

 

 

Mận Hậu xanh 04 hộ gia đình Giàng Dua Của, Giàng A Trừ, Mùa A Trừ, Mùa Chờ Giàng

04 hộ

Xã Kim Nọi

 

 

Thảo quả 07 hộ gia đình Giàng A Giàng, Khang A Lử, Sùng A Lử, Sùng A Vàng; Giàng Lù Công, Sùng Chồng Tính và Sùng A Cơ

07 hộ

Xã Cao Phạ; Xã Chế Tạo

 

 

Thổ cẩm 03 hộ gia đình Lý Thị Ninh, Thào Thị Sông, Hờ Thị Dế

03 hộ

Xã Chế Cu Nha

 

4.3

Thành lập tổ hợp tác du lịch

04 tổ

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Nậm Khắt

01 tổ

Xã Nậm Khắt

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc các sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 9/2019

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch La Pán Tẩn

01 tổ

Xã La Pán Tẩn

Tháng 5/2019

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Mù Cang Chải

01 tổ

Thị trấn Mù Cang Chải

 

Tháng 8/2019

 

 

Thành lập tổ hợp tác du lịch Cao Phạ

01 tổ

Xã Cao Phạ

Tháng 5/2020

 

4.4

Hạ tầng du lịch

 

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

4.4.1

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông

 

 

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Giám đốc Sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

Vào khu hang động Nậm Khắt

 

Xã Nậm Khắt

Tháng 10/2019

 

 

Vào thác Mơ thị trấn

 

thị trấn Mù Cang Chải

 

 

 

Vào thác Háng Cuốn Rùa xã Dế Xu Phình

 

Xã Dế Xu Phình

Tháng 11/2019

 

4.4.2

Tu bổ, tôn tạo, điều chỉnh, tạo khu ruộng bậc thang đẹp ở La Pán Tẩn, Dế Xu Phình; mở rộng diện tích ruộng bậc thang tại các xã Mồ Dề, Nậm Có, Lao Chải, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn.

25 ha

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải; Bí thư Tỉnh đoàn

Tháng 9/2019

 

4.4.3

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại điểm cất cánh dù lượn đèo Khau Phạ

01 nhà

Xã Cao Phạ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Giám đốc Sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 8/2019

 

4.4.4

Đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Xã Cao Phạ

 

 

4.4.5

Phối hợp, hỗ trợ công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng không gian văn hóa bản sắc Đồi thông tổ 5 Thị trấn Mù Cang Chải

 

Thị trấn Mù Cang Chải

Tháng 10/2020

 

4.4.6

Phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần du lịch xanh Thịnh Đạt triển khai xây dựng điểm du lịch Thác Mơ, Bãi đá cổ xã Lao Chải. Đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả khu Nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn và hang động xã Nậm Khắt.

 

Xã Lao Chải; Xã Nậm Khắt

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Giám đốc Sở, ngành liên quan

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 9/2020

 

II

Tổ chức các sự kiện

 

 

 

 

 

 

 

1

Các sự kiện thường niên

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tuần văn hóa, du lịch mường lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (năm 2019 tổ chức quy mô cấp tỉnh)

 

Thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 9 hàng năm

 

1.2

Festiaval Bay trên mùa nước đổ; Bay trên mùa vàng

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Tháng 5, tháng 9 hàng năm

 

2

Sự kiện du lịch mới

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội

 

 

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 5/2019

 

2.2

Ra mắt điểm bay dù lượn tại khu vực đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn

 

Huyện Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Giám đốc các sở, ngành liên quan

Tháng 9/2020

 

2.3

Festival Khèn Mông Mù Cang Chải lần thứ nhất

 

Thị trấn Mù Cang Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 9/2020

 

2.4

Giới thiệu Nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hội An

 

Tỉnh Quảng Nam

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

 

 

Tháng 8/2020

 

2.5

Phối hợp tổ chức cuộc thi “Hoa khôi du lịch Việt Nam” - Miss Tourism Vietnăm 2019 (dự kiến)

 

Huyện Văn Chấn; Mù Cang Chải; thị xã Nghĩa Lộ

Công ty TNHH Quảng cáo -Truyền thông Tấm và Cám

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ; huyện Mù Cang Chải; Văn Chấn; Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

20/9- 5/10/2019

 

III

Truyền thông, quảng bá, giới thiệu du lịch

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp website của tỉnh

 

 

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Các Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 11/2019

 

2

Xây dựng ấn phẩm

 

 

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

Năm 2019 - 2020

 

3

Lập và duy trì hoạt động các kênh thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá du lịch

 

 

Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tháng 6/2019 và những năm tiếp theo

 

4

Xây dựng phim du lịch Yên Bái: Biên tập, xây dựng, phát hành phim giới thiệu các hình ảnh đặc trưng về điểm đến, văn hóa truyền thống các dân tộc;

 

 

Đ/c Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tháng 9/2019

 

IV

Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng; nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm) tuân thủ theo các quy định tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật và Du lịch

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Năm 2019- 2020

 

 

Biểu số 02: DỰ KIẾN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KỸ NĂNG DU LỊCH TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ PHÍA TÂY TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch Số 104/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019)

TT

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn

Thời gian dự kiến mở khóa bồi dưỡng, đào tạo

Số lượng học viên/khóa

Địa điểm tổ chức

Ghi chú

 

Năm 2019

 

 

 

 

1

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 6/2019

50 học viên/ 01 lớp

Huyện Trạm Tấu

 

2

Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hướng dẫn môn du lịch mạo hiểm

Tháng 5/2019

60 học viên/ 01 lớp

Thành phố Yên Bái

Học viên của các huyện trên địa bàn tỉnh có khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm

3

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 8/2019

50 học viên/ 01 lớp

Thị xã Nghĩa Lộ

 

4

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 11/2019

50 học viên/ 01 lớp

Huyện Mù Cang Chải

 

5

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 10/2019

40 học viên/ 01 lớp

Huyện Văn Chấn

 

6

Kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Tháng 7/2019

40 học viên/ 01 lớp

Huyện Mù Cang Chải

Học viên của huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải

7

Kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Tháng 9/2019

40 học viên/01 lớp

Thị xã Nghĩa Lộ

Học viên của huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ

 

Năm 2020

 

 

 

 

1

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 3/2020

50 học viên/ 01 lớp

Thị xã Nghĩa Lộ

 

2

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 4/2020

40 học viên/ 01 lớp

Huyện Trạm Tấu

 

3

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 5/2020

50 học viên/01 lớp

Huyện Mù Cang Chải

 

4

Kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng

Tháng 6/2020

40 học viên/ 01 lớp

Huyện Văn Chấn

 

5

Kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Tháng 8/2020

60 học viên/ 01 lớp

Thị xã Nghĩa Lộ

Học viên các huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu104/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 chương trình phát triển du lịch các huyện thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 chương trình phát triển du lịch các huyện thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu104/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Tiến
        Ngày ban hành16/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 chương trình phát triển du lịch các huyện thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 chương trình phát triển du lịch các huyện thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái

              • 16/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực