Văn bản khác 104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Thái Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HTRỢ, PHÁT HUY TT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA TRONG GIAI ĐOẠN MI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cấp Hội củng cố kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội;

- Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức đối với công tác của Hội;

- Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động Hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia;

- Phát huy vị trí, vai trò của Hội trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các thiết chế hòa giải khác, tư vn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tcáo, giải quyết tranh chp pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia phòng chống tội phạm; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị phải kịp thời, sâu rộng và nghiêm túc;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo của các cấp Hội và hội viên.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị s 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ chủ chốt của tỉnh Hội, lãnh đạo Hội các huyện, thành phố, lãnh đạo các chi Hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lựa chọn các hình thức phù hợp tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đánh giá kết quả và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/CT-TW , Kết luận số 19-KL/TW, Kết luận số 50-TB/TW cho cán bộ, công chức, viên chức và các hội viên của Hội;

- Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh huyện, thành phố....

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2. Công tác củng cố kiện toàn, phát triển t chức Hội: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh việc phát triển hội viên, từng bước nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Đ ra những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động Hội

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò và khả năng tham gia các hoạt động sau đây:

- Tạo điều kiện để Hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; biên soạn tài liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở...; xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở...

- Tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của địa phương có nội dung liên quan, nghiên cứu các đtài khoa học pháp lý của cơ quan, đơn vị; tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm;

- Thực hiện các hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, hướng dẫn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý;

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Bảo đảm h tr kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho Hội

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho các cấp Hội tổ chức triển khai các hoạt động của Hội để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

- Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hp pháp khác (nếu có).

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Đề xuất và thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của Hội trong các hoạt động xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;

- Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia tỉnh tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

2. Hội Luật gia tỉnh: Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện cho các cấp Hội và hội viên phát huy vai trò, vị trí của mình trong công tác. Tích cực phối hp với các sở, ngành tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò của các cấp Hội trong giai đoạn mới.

3. Sở Nội vụ: Phát huy vai trò của Hội trong việc nghiên cu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

4. Thanh tra tỉnh: Thực hiện các biện pháp để phát huy vị trí, vai trò của các cấp Hội trong việc tham gia vào các hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

5. Sở Ngoại vụ: Thực hiện các giải pháp và tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh nâng cao năng lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

6. Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất tại địa phương, đơn vị.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND huyện, thành phố.
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Khắc Thận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu104/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu104/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Thái Bình

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực