Văn bản khác 104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (sau đây viết tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

2. Mc tiêu cthể:

- Vận động, khuyến khích cán bộ và Nhân dân truy cập vào Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước nhằm tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật thông tin về pháp luật.

- Xây dựng, hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước.

- Phối hợp Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, phân quyền quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm PBGDPL; tăng cường tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua các hình thức PBGDPL phù hợp.

- Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác PBGDPL.

II. NHIỆM VỤ

1. Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước (sau khi được Bộ Tư pháp nâng cp, vận hành)

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL do Bộ Tư pháp ban hành

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Xây dng, hoàn chỉnh, quản lý, khai thác, vn hành Trang thông tin điện tPBGDPL tỉnh Cà Mau.

a) Xây dựng, hoàn chỉnh, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại khoản 2, phần III (nhiệm vụ chủ yếu) Quyết định s 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập Trang thông tin PBGDPL tỉnh Cà Mau; cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về PBGDPL lên Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước để dùng chung trên toàn quốc theo quy định:

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phthiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2019 - 2021.

4. Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau đảm bo phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân, như: Các tài liệu, ấn phẩm PBGDPL; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử PBGDPL; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, đăng tải một số tài liệu, ấn phẩm mẫu đối với một số văn bản pháp luật do Ngành Tư pháp chủ trì xây dựng, soạn thảo và một số văn bản pháp luật mới ban hành;

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động biên soạn tài liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy định trên cơ sở hướng dẫn và các ấn phẩm mẫu do Sở Tư pháp ban hành.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2019 - 2021.

5. Căn cứ tài khoản và phần quyền quản lý được giao tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, cập nhật, quản lý các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thực hiện theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở, cụ thể:

a) Triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin, như: Facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác...; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; huy động cán bộ và Nhân dân sử dụng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) do các cơ quan có thẩm quyền xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật;

b) Khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2019 - 2021.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL

Chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2019 - 2021.

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính

- Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác PBGDPL; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia PBGDPL. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vn, giải đáp pháp luật, trao đi, thảo luận, bình luận, ph biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa do các cơ quan có thẩm quyền xây dựng.

- Sử dụng ngân sách hàng năm của ngành, địa phương kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, dự án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Giải pháp về kỹ thuật

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu PBGDPL; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử PBGDPL chính thống trên phạm vi toàn tỉnh.

- Xây dựng, hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác PBGDPL.

3. Giải pháp về truyền thông

Tổ chức phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; xây dựng, củng cố và hình thành tính chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

4. Giải pháp về thể chế

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì vận hành, có hiệu quả các Trang thông tin điện tử PBGDPL; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đ án.

5. Giải pháp khác

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL; đẩy mạnh hp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội lĩnh vực công nghệ thông tin; hp tác, giới thiệu giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin trong hoạt đng PBGDPL.

- Đánh giá hiệu quả, tác động từ ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhim thực hin

- Sở Tư pháp: Hướng dẫn thực hiện Đề án; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo nội dung quy định tại Phần II Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cà Mau; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quy định tại Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; các ngành, địa phương bố trí kinh phí thường xuyên đthực hiện Đán từ ngun ngân sách nhà nước cp hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; giao, phân bổ, quản lý dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Đán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyn hạn được giao.

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào nội dung Đề án, Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL và bố trí kinh phí thực hiện; theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch này trong quá trình triển khai thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh y, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- NC (Đ18);
- Lưu: VT. Tr 38/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu104/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu104/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 104/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau

           • 09/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực