Văn bản khác 1040/KH-UBND

Kế hoạch 1040/KH-UBND năm 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1040/KH-UBND 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Bình Dương 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/KH-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 09/2017/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHÉP ĐO KHỐI LƯỢNG TRONG THƯƠNG MẠI BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2019

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khi lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tiểu thương kinh doanh tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các hộ kinh doanh và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai quy định về đo lường đi với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đối với hoạt động kinh doanh tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các hộ kinh doanh và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khách quan, công bằng, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng và người kinh doanh;

- Thực hiện đồng bộ việc trang bị, sử dụng cân, quả cân đối chứng và thực hiện phép đo đi chứng trong thương mại bán lẻ theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức phòng Kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công chức của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn (sau đây gọi tt là cấp xã) được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn, cán bộ kỹ thuật tham gia Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị đào tạo: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

2. Tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng:

- Nội dung: phổ biến các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN .

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh cấp huyện, xã,...).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN:

- Đối tượng: công chức quản lý thị trường; cán bộ phòng Kinh tế các Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã; các thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; ban quản lý chợ và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương.

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: tại 09 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

c) Tổ chức tuyên truyền bằng pano, áp phích tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn thực hiện thống nhất về nội dung tuyên truyền bằng pano, áp phích trên địa bàn tỉnh về phương tiện đo (cân) sử dụng trong thương mại bán lẻ, lượng thiếu cho phép và thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ.

- Các thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; ban quản lý chợ và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc in ấn, btrí mặt bằng lp đt các bảng pano, áp phích tại vị trí thuận lợi để tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng biết và thực hiện theo quy định. Trường hợp không có Ban quản lý chợ, Thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

- Thời gian thực hiện: đến hết quý III năm 2018 đảm bảo các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh được trang bị các bảng pano, áp phích theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Tổ chức thực hiện việc trang bị và sử dụng cân, quả cân đối chứng dùng để thực hiện phép đo đối chứng

a) Về trang bị cân đối chứng:

- Đơn vị thực hiện: Các thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Ban quản lý chợ có trách nhiệm trang bị, duy trì hoạt động và bảo quản cân đối chứng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đngười tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa. Trường hợp không có Ban quản lý chợ, Thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc trang bị, duy trì hoạt động và bảo quản cân đối chứng trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: đến hết Quý III năm 2018 đảm bảo các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh được trang bị ít nht một (01) cân đi chứng.

b) Về trang bị quả cân đối chứng:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức việc trang bị, sử dụng quả cân đối chứng để thực hiện phép đo đối chứng và kiểm tra phép đo khi lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Các thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Ban quản lý chợ có trách nhiệm trang bị quả cân đi chứng theo quy định đthực hiện phép đo đối chứng trong phạm vi trung tâm thương mại, siêu thị, chợ mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai theo nhiệm vụ được phân công, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1.

Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cán bộ, công chức cấp huyện và xã (02 khóa x 50 người/khóa x 1.500.000 đồng/người)

150.000.000

Cân đối trong dự toán được giao.

2.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường (09 đợt cho 9 huyện, thị, thành phố x 2.300.000 đồng/đợt)

20.700.000

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tích cực triển khai, thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí;

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, hướng dẫn đặt, duy trì, bảo quản và sử dụng cân, quả cân đối chứng quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công cho các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Công Thương:

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và Kế hoạch này đến các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh;

- Chịu trách nhiệm việc đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan theo phân công, phân cấp quản lý, lng ghép triển khai Kế hoạch này với các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ quy định tại Thông tư s09/2017/TT-BKHCN và các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng.

4. Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và dự toán kinh phí thực hiện do các ngành có liên quan xây dựng để tham mưu theo thẩm quyền.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể: Tích cực phối hợp và tham gia vào công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN liên quan đến phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức, hướng dẫn việc trang bị, sử dụng cân, quả cân đối chứng và thực hiện phép đo đối chứng theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN trên địa bàn địa phương;

- Đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động, bảo quản, kiểm định và trang bị quả cân đối chứng theo quy định;

- Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường và thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định;

- Chủ động chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động, bảo quản, kiểm định và trang bị quả cân, cân đối chứng theo quy định;

- Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường và thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định;

- Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN đến các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Thực hiện các quy định tại Điều 11 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này đối với Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn địa phương trong trường hợp phạm vi chợ, trung tâm thương mại không có Ban quản lý;

- Quản lý, kiểm tra hoạt động của các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn ngoài phạm vi trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đbảo vệ quyn lợi người tiêu dùng;

- Tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân không hoạt động thương mại ngoài phạm vi trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; tạo điều kiện đcác cá nhân hoạt động kinh doanh trong phạm vi trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện và tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương theo quy định.

8. Các thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; ban quản lý chợ và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

- Đặt và duy trì hoạt động của cân, quả cân đối chứng theo quy định; Đảm bảo các điều kiện cần thiết về mặt bằng để bố trí lắp đặt cân đối chứng, bảo quản tài sản, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại;

- Cân đối kinh phí hoạt động, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định cân, quả cân đối chứng theo quy định;

- Xây dựng và ban hành nội quy hoạt động, hướng dẫn sử dụng và đặt tại vị trí thuận tiện của cân, quả cân đối chứng; niêm yết về lượng thiếu cho phép trong thương mại bán lẻ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN để tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng biết, so sánh kết quả lượng hàng hóa thông qua việc sử dụng cân, quả cân đối chứng;

- Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và các quy định pháp luật khác có liên quan cho các hộ kinh doanh trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ để biết và thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHCN;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành(20), đoàn thể(6) t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BD, Đài PTTH BD, Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP(Lượng, Huy), Dg, Tr, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1040/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1040/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2018
Ngày hiệu lực16/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1040/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1040/KH-UBND 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Bình Dương 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1040/KH-UBND 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Bình Dương 2018 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1040/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành16/03/2018
        Ngày hiệu lực16/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1040/KH-UBND 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Bình Dương 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1040/KH-UBND 2018 triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Bình Dương 2018 2019

           • 16/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực