Văn bản khác 10442/KH-BTT

Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 do Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014


HỘI ĐNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TW
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10442/KH-BTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-HĐGDQPAN TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương về công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh giai đoạn 2012 - 2016;

Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương ban hành Kế hoạch GDQP&AN năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh một cách đồng bộ và hiệu quả góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

a) Nhiệm vụ GDQP&AN phải được tiến hành một cách chủ động, toàn diện, thống nhất có hiệu quả thiết thực.

b) Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương và cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về An ninh quốc gia, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó triển khai toàn diện, sâu rộng, thường xuyên có nền nếp, chiều sâu của công tác GDQP&AN, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong thời kỳ mới cho toàn dân; đối tượng trọng tâm của GDQP&AN là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Tham mưu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN, quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQP&AN trên phạm vi cả nước (tháng 5 năm 2014).

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQP&AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (tháng 3 năm 2014).

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQP&AN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2020 (tháng 3 năm 2014).

4. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết GDQP&AN của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề (tháng 5 năm 2014).

5. Thông tư liên tịch quy định định mức, chế độ, chính sách, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP&AN (tháng 6 năm 2014).

6. Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các trường từ trung học phổ thông đến đại học và các cơ sở dạy nghề (tháng 5 năm 2014).

7. Thông tư ban hành chương trình, nội dung bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư (tháng 5 năm 2014).

8. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành về GDQPAN; bồi dưỡng KTQP&AN trong Quân đội nhân dân Việt Nam. (tháng 5 năm 2014).

9. Thông tư quy định chương trình khung GDQP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội. (tháng 5 năm 2014).

10. Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh (tháng 5 năm 2014).

11. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an về GDQPAN; bồi dưỡng kiến thức QP&AN trong Công an nhân dân Việt Nam (tháng 5 năm 2014).

12. Thông tư hướng dẫn GDQP&AN trong trường tiểu học, trung học cơ sở; quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện chương trình GDQP&AN cho trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (tháng 5 năm 2014).

13. Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học và bộ mẫu thiết bị tối thiểu môn học GDQP&AN các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (tháng 5 năm 2014).

14. Thông tư quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện chương trình GDQP&AN cho người học trong cơ sở dạy nghề (tháng 5 năm 2014).

15. Thông tư hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân (tháng 5 năm 2014).

16. Đề án xây dựng mô hình điểm 01 trung tâm GDQP&AN thuộc nhà trường quân đội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (tháng 5 năm 2014).

17. Đề án xây dựng mô hình điểm thành lập 01 trung tâm GDQP&AN tại cơ sở giáo dục đại học trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (tháng 5 năm 2014).

Chỉ đạo thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bảo đảm chất lượng và ban hành qui chế hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp.

Thực hiện BDKTQP&AN cho các đối tượng, trọng tâm là cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2. Chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các cấp đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4.

Triển khai đồng bộ Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh toàn dân, đổi mới phương pháp tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng linh hoạt, nhất là tuyên truyền chủ quyền biên giới, Biển, Đảo đối với cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân nâng cao ý thức và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phối hợp các cơ quan chức năng giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội biên soạn, chỉnh lý chương trình, nội dung; giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Tăng cường công tác kiểm tra GDQP&AN của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Năm 2014 Hội đồng GDQP&AN Trung ương kiểm tra Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4, Hội đồng GDQPAN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị; Hội đồng GDQP&AN Quân khu 9, Hội đồng GDQP&AN các tỉnh: Sóc Trăng, Kiên Giang: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Hội đồng GDQP&AN từ quân khu đến cấp huyện mỗi đơn vị kiểm tra từ 25-30% đơn vị.

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (tháng 6 năm 2014).

Thành lập Hội đồng thẩm định Liên bộ bổ sung, chỉnh lý, biên soạn chương trình, giáo trình BDKTQP&AN cho các đối tượng và sách giáo khoa cho môn học GDQP&AN.

Ban hành văn bản quy định về mẫu, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đáp ứng nhiệm vụ GDQPAN trong năm và thời gian tới.

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật GDQP&AN toàn quốc và chỉ đạo các cấp tổ chức tập huấn Luật GDQP&AN ở các bộ, ngành và địa phương. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được giao.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HP

NĂM 2014 (QUÝ)

I

II

III

IV

A

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TẬP HUẤN LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

BQP

Các cơ quan, tổ chức TW, các ĐP, đơn vị có liên quan

 

 

 

 

B

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ GDQPAN

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn chỉnh các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư liên tịch, thông tư, quyết định của các bộ hướng dẫn thực hiện Luật GDQP&AN.

Các Bộ: QP, CA, GD&ĐT, LĐTB&XH TT&TT

Các cơ quan, tổ chức TW, các địa phương, đơn vị có liên quan

 

 

 

 

2

Xây dựng Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và Bồi dưỡng KTQP&AN.

BQP

Văn phòng CP, Bộ GD&ĐT, cơ quan có liên quan

 

 

 

 

3

Đề án xây dựng mô hình điểm thành lập trung tâm GDQP&AN thuộc nhà trường quân đội.

BQP

Văn phòng CP, cơ quan có liên quan

 

 

 

 

4

Đề án xây dựng mô hình điểm thành lập trung tâm GDQPAN và 01 trung tâm GDQPAN tại cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng CP, cơ quan có liên quan

 

 

 

 

5

Ban hành văn bản quy định về mẫu, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

BQP

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

6

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN cho ĐT 1 giai đoạn 2014-2015.

BQP

Cơ quan , đơn vị liên quan

 

 

 

 

7

Xây dựng kế hoạch tập huấn văn bản pháp luật về GDQP&AN.

BQP

Cơ quan , đơn vị liên quan

 

 

 

 

C

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục thực hiện đào tạo cử nhân văn bằng 2 GDQP&AN, theo Quyết định số 472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: Quốc phòng; Công an; Nội vụ; LĐTB&XH; các tỉnh TP trực thuộc TW

 

 

 

 

2

Thực hiện tốt lộ trình xây dựng các trung tâm GDQP&AN theo Quyết định 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BQP

Các Bộ: Tài chính; KH&ĐT; Nội vụ; Xây dựng; GD&ĐT

 

 

 

 

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại các học viện, nhà trường làm nhiệm vụ GDQP&AN.

BQP

Các học viện, nhà trường có liên quan

 

 

 

 

4

Triển khai xây dựng mô hình điểm 01 trung tâm GDQP&AN thuộc nhà trường quân đội.

BQP

Đơn vị có liên quan

 

 

 

 

5

Hoàn thiện các TTGDQP theo Quyết định số 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: QP; TC, KH&ĐT, Xây dựng, Nội vụ

 

 

 

 

6

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN và Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp.

Ban TT Hội đồng GDQP AN TW

Các Bộ, quân khu; UBND 63 tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

7

Sản xuất và phát hành đĩa phim truyền hình phục vụ công tác GDQP&AN.

Ban Thường trc HĐ GD QP&AN Trung ương

Ban Tuyên giáo TW; các Bộ: TT và TT, VH TT và Du lịch; TCCT

 

 

 

 

8

Bổ sung, chỉnh lý in chương trình, giáo trình bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 1 đến đối tượng 4.

BQP

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

9

Bổ sung, chỉnh lý in sách giáo khoa GDQPAN cho học sinh THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

10

Bổ sung, chỉnh lý, in giáo trình GDQPAN cho học sinh TCCN, TCN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

11

Biên soạn, in giáo trình GDQP&AN cho sinh viên CĐN, CĐ, ĐH.

Bộ GD&ĐT, LĐTB&XH, các cơ sở giáo dục

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

12

Biên soạn, in giáo trình BDKTQP&AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Bộ Quốc phòng

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

13

Biên tập, in, phát hành cuốn hệ thống văn bản về GDQP&AN

Cơ quan TT Hội đồng GDQPAN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

14

Sách hỏi đáp, đáp pháp luật về GDQPAN

Cơ quan TT Hội đồng GDQPAN TW

Cơ quan, đơn vị

 

 

 

 

15

Sản xuất, mua sắm các thiết bị dạy học bảo đảm cho môn học GDQP&AN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

16

Mua sắm, sản xuất quân trang chiến sĩ, nhà bạt tiểu đội phục vụ công tác GDQP&AN.

Cơ quan TT Hội đồng GDQPAN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

17

Mua lắp đặt trường bắn ảo bảo đảm cho công tác GDQP&AN.

Cơ quan TT Hội đồng GDQP&AN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

D

PH BIN KIẾN THỨC QP&AN CHO TOÀN DÂN

 

 

 

 

 

 

1

Đổi mới công tác phổ biến tuyên truyền GDQP&AN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Thường trực HĐ GDQP&AN TW

TCCT, Ban Tuyên giáo TW, các Bộ - VH-TT & DL, TT & TT; Đài TNVN, THVN và báo, đài TW, địa phương

 

 

 

 

2

Tổ chức, triển khai, tập huấn KTQP&AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ QP, GD&ĐT, CA, Đài TNVN, THVN và các báo, đài TW, địa phương

 

 

 

 

3

Hướng dẫn công tác giáo dục tinh thần yêu nước; truyền thống lịch sử đấu tranh của quê hương, đất nước thông qua di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đài tưởng niệm, kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ.

Ban TT Hội đồng GDQP & AN Trung ương

Các Bộ: QP, VH-TT & Du lịch; TW Đoàn TNCSHCM; TCCT; các Quân khu; UBND 63 tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

Đ

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

 

 

 

 

 

 

1

ĐI TƯỢNG 1

 

 

 

 

 

 

 

Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng 5 khóa/năm, (từ 70 đồng chí).

Hội đồng GDQP&AN Trung ương

Các Bộ: Nội vụ, Công an; Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Quốc phòng

 

 

 

 

2

ĐI TƯỢNG 2

 

 

 

 

 

 

 

Bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 2 thuộc các địa phương 08 khóa (theo số lượng chưa được bồi dưỡng để có kế hoạch mở lớp cho phù hợp).

Hội đồng GDQP&AN các quân khu, Hội đồng GDQP&AN Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội

Hội đồng GDQP&AN 63 tỉnh; Ban Tổ chức TW; Bộ Nội vụ

 

 

 

 

3

ĐI TƯỢNG 3

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức Trung ương và các địa phương; (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chú ý bồi dưỡng cho đối tượng 3 thuộc cơ quan tổ chức trung ương trên địa bàn.

Các cơ quan, TC TW và địa phương

Cơ quan TT HĐ GDQP&ANTW, các Bộ, ngành, các quân khu, 63 tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

4

ĐI TƯỢNG 4

 

 

 

 

 

 

 

Bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng 4 và tương đương thuộc các cơ quan, tổ chức Trung ương và các địa phương. (theo kế hoạch của các cơ quan, địa phương).

Các cơ quan, tổ chức TW, và địa phương

Cơ quan TT HĐ GDQP&ANTW, các Bộ, ngành, các quân khu, 63 tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

5

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QPAN TRONG QĐND, CAND

 

 

 

 

 

 

a

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cấp úy, cấp tá, người quản lý trong doanh nghiệp và đảng viên. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

BQP

 

 

 

 

 

b

Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ cấp úy, cấp tá, người quản trong doanh nghiệp và đảng viên. Trong Công an nhân dân.

Bộ Công an

 

 

 

 

 

6

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

 

 

 

 

a

Tăng cường, đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng môn học GDQP&AN trong các trường từ THPT đến ĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu GDQP&AN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: Quốc phòng, Công an; Lao động TB&XH; các cơ quan liên quan, các nhà trường và cơ sở giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Tăng cường, đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng môn học GDQP&AN trong các trường nghề, đáp ứng yêu cầu GDQP&AN.

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Bộ: Quốc phòng, Công an; GD&ĐT; các cơ quan liên quan, các trường nghề

 

 

 

 

7

GDQPAN CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CT, HÀNH CHÍNH, ĐOÀN THỂ

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng môn học GDQP&AN trong các trường CT, HC đoàn thể, đáp ứng yêu cầu công tác GDQP&AN

Học viện CT QG Hồ Chí Minh

các bộ: Quốc phòng, Công an và các trường chính trị cấp tỉnh

 

 

 

 

G

KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

 

 

 

 

 

1

Hội đồng GDQP&AN Trung ương

 

 

 

 

 

 

1.1

Kiểm tra Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4; Hội đồng GDQP&AN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Ban TT Hội đồng GDQPAN TW

Các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng GDQP &ANTW

 

 

 

 

1.2

Kiểm tra Hội đồng GDQP&AN Quân khu 9; Hội đồng GDQP&AN các tỉnh: Sóc Trăng, Kiên Giang

Ban TT Hội đồng GDQP&AN TW

Các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng GDQP &ANTW

 

 

 

 

1.3

Kiểm tra kết quả thực hiện GDQP&AN Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Cơ quan TT HĐGDQP& ANTW

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

 

 

 

 

H

HỘI NGHỊ, SƠ KẾT, TỒNG KẾT, TẬP HUẤN

 

 

 

 

 

 

1

Hội nghị tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (2 đầu Bắc, Nam).

Bộ Quốc phòng

Cơ quan, tổ chức liên quan

 

 

 

 

2

Chỉ đạo các bộ, Bộ tư lệnh quân khu, địa phương tổ chức tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Các bộ, quân khu, địa phương

Cơ quan, tổ chức liên quan

 

 

 

 

3

Họp Hội đồng GDQP &AN Trung ương.

Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN TW

Các thành viên HĐ GDQP&AN TW, Ban Thư ký HĐ, các QK, 1 số Bộ ngành liên quan GDQP &AN

 

 

 

 

4

Họp Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương.

Trưng Ban TT HĐ GDQP& AN TW

Các Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN TW

 

 

 

 

5

Hội đồng thẩm định bổ sung, chỉnh lý chương trình, giáo trình BDKT QP&AN đối tượng 1 đến đối tượng 4.

Bộ Quốc phòng

Hội đồng Thẩm định

 

 

 

 

6

Hội nghị rút kinh nghiệm về đào tạo cử nhân và chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa GDQP&AN Trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Các Bộ: QP, CA; ban, ngành TW và 63 tỉnh, TP trực thuộc TW; các cơ sở đào tạo cử nhân GDQP&AN

 

 

 

 

7

Tập huấn và bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên GDQP&AN về chương trình, giáo trình, tài liệu GDQP&AN các trường từ THPT đến đại học trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: QP; CA; Giáo dục & Đào tạo; 63 UBND cấp tỉnh

 

 

 

 

8

Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên GDQP&AN của Học viện Chính trị - Hành chính QG Hồ Chí Minh, các học viện khu vực, các trường chính trị tỉnh.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo TW; các Bộ: QP, Nội vụ, GD& ĐT, Công an

 

 

 

 

I

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC GDQP&AN

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu GDQP&AN, phòng thủ dân sự tại Ba Lan hoặc Trung Quốc.

Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương

Các thành viên HĐGDQP&AN TW, Ban Thư ký HĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể với nhiệm vụ GDQP&AN; nâng cao trách nhiệm của từng bộ, ngành và UBND các cấp đối với nhiệm vụ GDQP&AN theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Chỉ đạo thành lập Hội đồng GDQP&AN các cấp, Cơ quan Thường trực Hội đồng có chương trình kế hoạch công tác sát, đúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với nhiệm vụ GDQP&AN; từng Ủy viên Hội đồng và Ban Thường trực phải phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của Hội đồng; thực hiện đầy đủ nội dung quy chế của Hội đồng nâng cao chất lượng các phiên họp và hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp.

3. Chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác GDQP&AN có hiệu quả.

4. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nghiêm chỉnh chấp hành việc cử cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2 dự các khóa BDKTQP&AN theo quy định của cấp có thẩm quyền.

5. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN. Triển khai đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN cho các trường theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Các bộ, ngành TW và địa phương căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN chủ động xây dựng dự toán bảo đảm cho nhiệm vụ GDQP&AN.

7. Đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện môn học GDQP&AN trong học sinh, sinh viên, thực hiện dạy theo phân phối chương trình môn học GDQP ở các trường THPT; tổ chức tốt hội thi, hội thao GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; thi giáo viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

8. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng GDQP&AN Trung ương trực tiếp là Ban Thường trực Hội đồng. Kết quả công tác GDQP&AN của các cấp, các ngành, các địa phương được báo cáo kịp thời về cơ quan Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương để tổng hợp báo cáo Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng GDQP& AN Trung ương.

9. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng GDQP&AN các cấp, Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN đạt kết quả./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP (để phối hợp triển khai thực hiện);
- UBND, HĐ GDQPAN 63 tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng CTN, Văn phòng QH, VPCP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐ, Ban TK HĐGDQPANTW;
- Hội đồng GDQPAN các quân khu;
- Đảng ủy khối cơ quan TW;
- Các ĐH Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- BTTM, Tổng cục Chính trị;
- Các Tổng cục: HC, KT, CNQP, TC2;
- Tổng cục xây dựng LL/Bộ CA;
- Các Học viện: QP, CT, LQ/BQP;
- Ban CHQS các bộ, ban, ngành TW;
- C20, C50, C57; C69;
- Lưu: VT, NCTH, Mi 270.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

s

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10442/KH-BTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10442/KH-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10442/KH-BTT

Lược đồ Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10442/KH-BTT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương
        Người kýĐỗ Bá Tỵ
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực27/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10442/KH-BTT năm 2013 giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014

           • 27/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực