Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2017 về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 đào tạo nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm; trợ giúp xã hội cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định tại Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện phải đảm bảo đúng đối tượng; tránh hình thức; để đảm bảo tất cả người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều được hưởng chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, giúp đỡ, từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

a) Công tác tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chp hành xong án phạt tù

Các cơ quan, ban, ngành và tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm định hướng, khuyến khích, động viên, xóa bỏ định kiến và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

b) Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

- Triển khai công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ và sở, ngành của tỉnh.

- Quan tâm thực hiện các chính sách về hỗ trợ cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách để tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Các biện pháp hỗ trợ hoạt động tái hòa nhập cộng đồng

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện công tác dạy nghề, tạo việc làm và tham gia các hoạt động quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Sáu tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để phối hợp theo dõi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

- Phối hợp Sở Tài chính dự toán kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí theo Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Hàng năm, trước ngày 15 tháng 12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm: tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, thái độ tích cực hợp tác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù theo quy định.

5. SởTài chính

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan bố trí nguồn kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc, quan tâm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù trở lại học tập theo nhu cầu của họ, nhất là đối với người chưa thành niên.

7. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Điều 5 Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

8. Các Sở, ban, ngành và Cơ quan, tổ chức có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt hiệu quả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tnh

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động các nguồn quỹ xã hội, từ thiện do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

10. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Tổ chức triển khai và phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Bố trí kinh phí địa phương để thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí theo quy định tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và các văn bản hướng dẫn; các nguồn kinh phí khác được quy định tại Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đề nghị các sở, ban ngành căn cứ vào nội dung Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị phần III;
- Cổng TTĐT, VXT56;
- Lưu: VT, Tu90.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 đào tạo nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 đào tạo nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 đào tạo nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 đào tạo nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Cà Mau

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực