Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 993/BVHTTDL-BQTG ngày 14/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ (phần quyền tác giả, quyền liên quan); Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến tất cả các đối tượng; làm tốt công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, xác định đây là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo và huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi, thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; hoạt động biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020

- Bộ phận cán bộ tham mưu theo dõi, quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến công cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

2.2. Định hướng đến năm 2025

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến công cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi

- In, phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của Trung ương; trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, cho cán bộ làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các chủ sở hữu, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; cán bộ làm công tác quản lý từ tỉnh đến cơ sở được cập nhật thường xuyên các thông tin, tài liệu tuyên truyền về quyền tác giả, quyền liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong dự toán chi thường xuyên hằng theo phân cấp ngân sách hiện hành, huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- In, phát hành tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ trực tuyến công đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ứng dụng Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet do Trung ương xây dựng; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đánh giá, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trọng hệ thống pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan để nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa liên quan trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Sở hữu Trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thành phố huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, vi phạm có hệ thống, đồng thời chủ động tham mưu các giải pháp làm ổn định tình hình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

6. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận hành liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Kiểm tra, rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

7. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu Trí tuệ; phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

9. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Tuyên Quang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên thực thi quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

10. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ động tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ hội viên theo quy định của pháp luật.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trước ngày 15/12; hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức CT-XH;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Liên hiệp các Hội KH&KT TQ;
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
- Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu VT, KGX (Tùng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 tăng cường năng lực quản lý bảo hộ quyền tác giả Tuyên Quang

         • 05/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực