Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 6 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian thực hiện, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả và tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

Trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Cập nhật, công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp Cục Bổ trợ tư pháp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại cho tổ chức, hòa giải viên thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC. H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Hậu Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Hậu Giang

             • 06/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực