Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG ĐEN

Thực hiện Chỉ thị s12/CT-TTg ngày 25/4/2019; của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động tín dụng đen; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

3. Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên môn; tăng cường việc phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các cơ quan liên quan với chính quyền địa phương các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

4. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; phát hiện, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế; khắc phục kịp thời những sơ h, thiếu sót trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; không đtội phạm và vi phạm pháp luật quan đến tín dụng đen hoạt động gây bức xúc trong nhân dân, phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, gn liền với việc thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác đu tranh phòng chng vi phạm pháp luật và tội phạm, như: Chỉ thị s48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới... Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 51-CT/TU, ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen... phát huy sc mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động tín dụng đen. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu qucủa tín dụng đen và các vụ việc, nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua đngười dân nâng cao ý thức cnh giác, và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính đvi phạm pháp luật.

3. Nâng cao hiệu qucông tác của các cơ quan chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan tín dụng đen. Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác và giải quyết theo quy định của pháp luật; tăng cường trấn áp tội phạm liên quan, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra, truy tvà xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyết. Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để tăng cường hiệu lực, hiệu ququản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tquốc và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc” và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Đẩy mạnh hơn nữa vai trò giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chtrương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chvới các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự các địa bàn, đặc biệt là hoạt động dịch vụ cầm đồ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác về an ninh trật tự dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, xử lý; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan kiện toàn, bổ sung, triển khai Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về thành lập Tcông tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với cơ sở cầm đồ, các điểm kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan, triệt phá các tụ điểm, đường dây về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, nhất là những tụ điểm phức tạp, tồn tại lâu dài, gây bức xúc trong nhân dân; triển khai các biện pháp trong phòng ngừa, phát hiện, phối hợp đấu tranh với các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, mạng internet để hoạt động phạm tội.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì đường dây nóng, hòm thư tgiác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan. Đy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý, đảm bo không để sót lọt tội phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án điểm để răn đe, giáo dục chung.

- Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh để kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiến nghị sa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưng, tổ chức tập huấn, đào tạo, bi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho lực lượng thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trong tình hình mới.

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cấp những giải pháp tăng, cường tính linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán đgiúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư, kinh doanh, sản xuất, góp phần ngăn chặn tín dụng đen.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi đmọi tng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; tr lời các yêu cầu của Cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến tín dụng đen.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, nhm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Trung ương, thông qua đó đề xuất mức chế tài xử lý thích đáng, nghiêm minh đối với loại tội phạm và vi phạm pháp luật, kể cả các hành vi tuyên truyền, qung cáo trái phép liên quan đến tín dụng đen. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý tại các địa bàn; chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở; Ban, Ngành liên quan và các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý theo đúng quy định của Nhà nước đối với mạng internet và các mạng xã hội để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, các vụ việc liên quan tín dụng đen bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động tín dụng đen cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

- Phát hiện, đưa tin về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... nhm huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. S Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Chỉ đạo phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu qucủa tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đặc biệt những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đng bào dân tộc, khu vực nông thôn.

- Tăng cường qun lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc g; tháo dỡ hoặc xóa bỏ quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến tín dụng đen và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; dịch vụ cho thuê tài chính, tư vấn hỗ trợ tài chính...

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến tín dụng đen; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định ca pháp luật về đu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản. Tham mưu đề xuất phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Tơng binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen.

9. Các Sở, Ban, Ngành khác

- Hàng năm chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị; chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức.

- Thtrưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng và lãnh đạo cấp trên về việc để phát cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc trong nhân dân; chủ động có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên có liên quan đến tín dụng đen...; đồng thời báo cáo kịp thời với cơ quan có thm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dán các huyện, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tín dụng đen, gắn liền với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát động mạnh mẽ phong trào bo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, đấu tranh nn chặn, xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nếu để xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc dư luận nhân dân, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, tùy theo tính chất mức độ vi phạm đxem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tnh

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến tín dụng đen; bảo đảm xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi phạm tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử, lựa chọn đưa ra xét xử một số vụ án điểm nhm răn đe phạm tội và tuyên truyền, giáo dục chung; qua đó xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, nhận định, dự báo về loại tội phạm này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết tốt các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác vận động, tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; tăng cường giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, bổ sung vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế để chỉ đạo thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình báo cáo Ủy nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòn
g Tnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V
80b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Hòa Bình

           • 31/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực