Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Công văn số 2717/BNV-CQĐP ngày 17/6/2019 và Công văn số 3850/BNV-CQĐP ngày 15/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định về việc phê chuẩn Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021;

Để tổ chức xây dựng đề án chi tiết và hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 theo Phương án tổng thể đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đảm bảo tiêu chuẩn quy định đối với đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu

2.1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

2.2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2021 tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2.3. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn; phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

2.4. Phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

2.5. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

2.6. Trong quá trình thực hiện phải đồng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

1.1. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân và của toàn xã hội đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2019 đến khi kết thúc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021.

1.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2019 đến khi kết thúc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021.

2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và quy trình tổ chức thực hiện việc lập đề án chi tiết, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

Triển khai Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quy trình, các bước tổ chức thực hiện lập đề án chi tiết, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 đối với Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và các xã liên quan theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019.

3. Cung cấp số liệu phục vụ việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Nguồn số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp xã liên quan để phục vụ việc rà soát, xây dựng đề án chi tiết do các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc tỉnh cung cấp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019.

4. Lập và niêm yết danh sách cử tri

Ủy ban nhân dân các xã có liên quan thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019.

5. Điều tra số liệu và xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

5.1. Điều tra số liệu hiện trạng liên quan đến các đơn vị hành chính phải tiến hành sắp xếp, gồm: Hiện trạng về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi công cộng… do địa phương thống kê, tổng hợp để xây dựng đề án chi tiết.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019.

5.2. Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và số liệu điều tra hiện trạng, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn xây dựng đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương theo quy định (kèm theo Bản đồ hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn và Bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

5.3. Hoàn chỉnh đề án chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/9/2019.

6. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ủy ban nhân dân các xã có liên quan thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, xóm tiến hành việc lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

7. Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

7.1. Họp Hội đồng nhân dân cấp xã và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện:

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân các xã thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đề án. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/9/2019.

7.2. Họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh: Căn cứ hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua đề án. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

8. Thẩm định hồ sơ, đề án và xây dựng các dự thảo Tờ trình, đề án rút gọn, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

8.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ do UBND huyện Kim Sơn trình.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2019.

8.2. Tổng hợp, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Đề án rút gọn, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2019.

9. Báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua nội dung đề án chi tiết

9.1. Báo cáo xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

9.2. Hoàn chỉnh nội dung hồ sơ, đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước ngày 25/10/2019.

10. Trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 báo cáo Bộ Nội vụ và Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định kết quả để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/10/2019.

11. Tổ chức việc kiểm đếm hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã

Tổ chức việc kiểm đếm hiện trạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính… của các đơn vị hành chính xã thuộc huyện Kim Sơn có liên quan đến sắp xếp, sáp nhập theo nội dung đề án chi tiết.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/12/2019.

12. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021. Kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách…. theo quy định. Bàn giao hiện trạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính của các đơn vị hành chính liên quan đến sắp xếp, sáp nhập.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2019 để các đơn vị hành chính xã mới chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020.

13. Việc giải quyết các chế độ chính sách và giải quyết các thủ tục hành chính

Tổ chức thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã (thực hiện hoàn thành trong quý I năm 2020).

Chuyển đổi các loại giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định (thực hiện từ quý I năm 2020).

(Nhiệm vụ cụ thể và lộ trình, thời gian thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019 - 2021 theo Phụ lục số: 01-KH).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến việc sắp xếp, giai đoạn 2019-2021

Tỉnh Ninh Bình hiện có 145 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 121 xã, 17 phường, 07 thị trấn), theo Phương án tổng thể đã được phê duyệt sẽ tiến hành sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn trong giai đoạn 2019-2021, như sau:

1.1. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm thành đơn vị hành chính xã mới, dự kiến tên gọi là xã Xuân Chính.

- Sau khi sáp nhập thành đơn vị hành chính xã mới thì xã Xuân Chính sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 694,1 ha (6,941 km2), dân số là 5.642 người, gồm 13 thôn.

1.2. Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Yên Mật gồm xóm 1, xóm 2, xóm 3 vào xã Kim Chính và sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Yên Mật gồm xóm 4, xóm 5 vào xã Như Hòa.

- Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính: xã Kim Chính sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 855,5 ha (8,555 km2), dân số là 8.698 người, gồm 14 xóm.

- Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính: xã Như Hòa sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 609,4 ha (6,094 km2), dân số là 6.164 người, gồm 11 xóm.

Kết quả: Sau khi tiến hành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Ninh Bình còn lại 143 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 119 xã, 17 phường, 07 thị trấn); giữ nguyên 08 đơn vị hành chính cấp huyện.

(Các xã liên quan đến sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 theo Phụ lục số: 02-KH).

Phấn đấu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trong năm 2019, dự kiến các đơn vị hành chính mới chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020 để kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

2. Kinh phí thực hiện

Do ngân sách địa phương đảm bảo và đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ để các đơn vị hành chính liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

2.2. Xây dựng đề án và hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

2.3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2.4. Đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2.5. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

3. Các nguyên tắc trong tổ chức thực hiện

3.1. Đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

3.2. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời phải chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

3.3. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị hành chính mới phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số quy định tại Nghị quyết số 1211/NQ-UBTVQH13, trừ trường hợp sáp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoặc sáp nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính cùng cấp khác liền kề.

3.4. Gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không làm tăng thêm đầu mối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các địa phương; ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện có của các đơn vị hành chính xã trước khi tiến hành sắp xếp. Giải quyết chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

3.5. Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính xã thuộc diện phải sắp xếp đến khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

3.6. Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kể từ khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính xã mới, phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

3.7. Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính xã mới, hình thành sau khi thực hiện việc sắp xếp được thực hiện theo quy định tại các điều 134, 136, 137 và 138 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

3.8. Đối với các xã liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021, việc sáp nhập trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thực hiện theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3.9. Khi xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải tiến hành đánh giá phân loại, dự kiến bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế. Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới phải có lộ trình hợp lý. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị hành chính mới phải đảm bảo đúng quy định.

3.10. Các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác. Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do phải sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

3.11. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính. Trường hợp các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện việc chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vi hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung công việc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn về chuyên môn nghiệp vụ xây dựng đề án chi tiết, quy trình thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo thời gian, tiến độ để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn trình. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh đề án rút gọn, dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Phối hợp UBND huyện Kim Sơn hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ lưu trữ về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến việc sắp xếp (theo số liệu kiểm kê đất đai gần nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến thời điểm hiện tại), làm cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Sở Nội vụ xây dựng đề án chi tiết đảm bảo chính xác, khách quan.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn về công tác quản lý, sử dụng đất đai; kiểm đếm và bàn giao hồ sơ, tài liệu về công tác địa chính, các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đối với các đơn vị hành chính cấp xã tiến hành việc sắp xếp lại.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các đơn vị hành chính mới; hướng dẫn địa phương liên quan hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồi điền, đổi thửa. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Tài chính

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021 theo quy định hiện hành; thẩm định kết quả dự toán kinh phí, bố trí nguồn kinh phí để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí cho huyện Kim Sơn, cho Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và các đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển giao dự toán, bàn giao nhiệm vụ chi, bàn giao công nợ và việc bàn giao tài chính, tài sản theo quy định.

- Tham mưu lập dự toán kinh phí cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị và thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu hướng dẫn việc chuyển chủ đầu tư, bàn giao dự án thuộc địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến sắp xếp, sáp nhập (trong đó nếu dự án đang đầu tư, tập trung hoàn thành xong trước 31/12/2019 để thực hiện việc bàn giao) và thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tư pháp

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập thực hiện nhiệm vụ bàn giao hồ sơ, giấy tờ về công tác hộ tịch, chứng thực và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan; việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định và thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn việc giải thể, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp; công tác kiểm đếm, bàn giao cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức để tổ chức hoạt động ổn định theo đơn vị hành chính xã mới.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTV Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021.

8. Công an tỉnh

Chỉ đạo công an huyện Kim Sơn nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo ổn định tình hình và an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

9. Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh

Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn chỉ đạo các đơn vị hành chính xã mới (sau khi sắp xếp sáp nhập) tiến hành rà soát lại điều kiện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

10. Cục Thống kê tỉnh

Cung cấp số liệu về quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến việc sắp xếp (theo số liệu dân số bình quân năm gần nhất do Tổng cục Thống kê công bố), làm cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Sở Nội vụ xây dựng đề án chi tiết đảm bảo chính xác, khách quan. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Các sở, ban ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lộ trình, thời gian theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hướng dẫn công tác kiểm đếm, bàn giao, tiếp nhận về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và những người nghỉ việc do dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cho tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp…

12. Đề nghị Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Có văn bản hướng dẫn, đồng thời phân công cán bộ xuống các địa phương để chỉ đạo, tuyên truyền cho hội viên và vận động nhân dân hưởng ứng việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

13. Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn

- Tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình công việc. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện.

- Chủ trì xây dựng Đề án chi tiết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa phương theo Phương án tổng thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (kèm theo Bản đồ hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn và Bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã). Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã liên quan việc lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri; hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua và thực hiện các bước công việc theo đúng lộ trình.

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri thuộc các xã liên quan trên địa bàn huyện; trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) theo quy định.

- Xây dựng Dự toán kinh phí và bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ: Lập đề án chi tiết, đánh giá tác động việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021; tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến cử tri; hoàn chỉnh hồ sơ, đề án trình duyệt; chỉ đạo công tác kiểm đếm, bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và những người nghỉ việc do dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

- Chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính… sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, sáp nhập.

- Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các cơ quan, đơn vị theo đơn vị hành chính xã mới; giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và những người nghỉ việc do dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cho tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

14. Ủy ban nhân dân các xã liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính

- Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã để các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, từng cán bộ, đảng viên và mọi người dân nhận thức đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân với nội dung sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lập và niêm yết danh sách cử tri; hướng dẫn và chỉ đạo các thôn, xóm tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị định số  54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri tại các thôn, xóm trên địa bàn xã; trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành Nghị quyết thông qua đề án; kiểm tra, tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm đếm, bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và những người nghỉ việc do dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và các đơn vị hành chính cấp xã liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Thường xuyên tổng hợp kết quả và những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tình;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ: 05 bản (lưu thành phần hồ sơ);
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy,
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh;
- TTXVN thường trú tại Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP7.
LQ/XDCQ.2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2019
Ngày hiệu lực23/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành23/08/2019
        Ngày hiệu lực23/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Ninh Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Ninh Bình

         • 23/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực