Văn bản khác 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 105/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định trên với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện hiện đại, đạt trình độ tiên tiến phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo tỉnh Ninh Bình, góp phần đạt được các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 60/QĐ-UBND ngày 05/6/2020.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên, môi trường biển, đảo

- Xây dựng các trạm quan trắc tự động môi trường nước biển nhằm đánh giá mức độ xâm nhập mặn vào các cửa sông trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển, đảo và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị quan trắc để thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường nước biển và hệ sinh thái biển.

2. Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp; kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ và ứng phó sự cố môi trường biển, đảo

- Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đủ năng lực phục vụ quan trắc môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên môi trường; công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và kiểm soát môi trường biển; sự cố tràn dầu trên biển; nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương; cập nhật cơ sở dữ liệu về biển, đảo cho Chi cục Quản lý biển, đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp đồng bộ, hiện đại hỗ trợ quản lý nhà nước tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm các nội dung chính như: kiến trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu, trang thiết bị phần cứng, phần mềm...; đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ. Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển, hải đảo được kết nối từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tính hệ thống, hiện đại, đồng bộ và tin cậy.

4. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường biển và hải đảo

- Đầu tư trang bị, phương tiện (tàu, xuồng) phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn trong việc nghiên cứu, vận hành các trang thiết bị quản lý tài nguyên và môi trường biển;

(Danh mục các nhiệm vụ, dự án trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để triển khai đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được phê duyệt.

2. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có biển trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, chia sẻ thông tin, dữ liệu; khai thác, chia sẻ tối đa năng lực, kinh nghiệm, phương tiện, trang thiết bị trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Kế hoạch.

3. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác đầu tư, xã hội hóa giữa tư nhân và nhà nước, để tăng cường năng lực quan trắc, nghiên cứu khoa học biển, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên và kiểm soát, bảo vệ, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo.

4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và đánh giá định kỳ mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch được bố trí từ nguồn: ngân sách nhà nước của tỉnh; nguồn vốn sự nghiệp môi trường hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án được phân công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan bảo đảm tiến độ của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối đủ và đúng tiến độ nguồn kinh phí đầu tư phát triển trong kế hoạch trung hạn và hàng năm để triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã được xác định tại Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Kế hoạch được duyệt và kinh phí sự nghiệp hàng năm để vận hành hoạt động thường xuyên sau đầu tư các trạm quan trắc tự động môi trường biển, tàu tuần tra, lấy mẫu quan trắc và phân tích môi trường...

4. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Khoa học Công nghệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Kim Sơn và các đơn vị liên quan: chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án được duyệt theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11 hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện Kim Sơn;
- Lưu VT, VP3, 2, 4, 5;
Kh_VP.1_06KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐẾN NĂM 2030”
(Kèm theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 19/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

NGUỒN VỐN

GHI CHÚ

A

Giai đoạn 2020 - 2025

I

Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên, môi trường biển, đảo

1

Đầu tư các trạm quan trắc tự động môi trường nước biển nhằm đánh giá mức độ xâm nhập mặn vào các cửa sông trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

2

Đầu tư thiết bị quan trắc di động môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

II

Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo

3

Đầu tư mua 01 xuồng cao tốc, 01 ô tô bán tải chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển và kiểm soát ô nhiễm, nhận chìm vật liệu nạo vét, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

4

Hợp tác công tư để tăng cường năng lực quan trắc và kiểm soát, bảo vệ, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

III

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển, đảo.

5

Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương; cập nhật cơ sở dữ liệu về biển, đảo cho Chi cục Quản lý Biển, đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

B

Giai đon 2026 - 2030

 

 

 

I

Tăng cường năng lực quan trắc tài nguyên, môi trường biển, đảo

1

Đầu tư bổ sung thiết bị quan trắc di động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

II

Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và đảo

2

Đầu tư bổ sung trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương; cập nhật cơ sở dữ liệu về biển, hải đảo cho Chi cục Quản lý Biển, đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

III

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển, đảo

4

Đầu tư bổ sung trang thiết bị kỹ thuật thiết yếu phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và kiểm soát, bảo vệ, ứng phó sự cố môi trường biển, đảo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương; cập nhật cơ sở dữ liệu về biển, đảo cho Chi cục Quản lý Biển, đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngân sách NN tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2020
Ngày hiệu lực19/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(21/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 105/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 105/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành19/10/2020
        Ngày hiệu lực19/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (21/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 105/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 105/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình

              • 19/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực