Văn bản khác 1050/KH-UBND

Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP về biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án tù Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/KH-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2011/NĐ-CP NGÀY 16/9/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI hòa NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ, GIAI ĐOẠN 2014-2020

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, những năm qua đã có hàng ngàn lượt phạm nhân chấp hành xong án phạt tù về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; đa số họ trở về làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân người chấp hành xong án phạt tù chưa có việc làm, thiếu tay nghề, thiếu vốn để làm ăn, mặc cảm, tự ti hoặc bị phân biệt đối xử, kỳ thị, xa lánh, ngại tiếp xúc…; nhưng các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội chưa thật sự quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

Theo kết quả rà soát từ năm 2002 đến nay, trên toàn tỉnh có 4.134 /4.466 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có việc làm, ổn định cuộc sống (tỷ lệ 92,56%), còn lại 332/4.466 người chưa có việc làm (chiếm tỷ lệ 7,4%). Số người tái phạm là 670/4.466 người (tỷ lệ 15%), trong số này phần lớn chưa có việc làm ổn định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tăng, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước thực trạng trên, để tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Nghị định 80/CP của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần Nghị định số 80/CP của Chính phủ, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp Ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh trong việc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xoá bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm và vi phạm pháp luật.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đề xuất thành lập các quỹ hoàn lương, quỹ doanh nhân với an ninh, trật tự do các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tập hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, số người điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng, số người không về nơi cư trú, số người tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ, tổng kết; đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về dạy nghề, cho vay vốn để họ có điều kiện làm ăn, sinh sống, tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm giới thiệu việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp ở địa phương tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tư pháp tỉnh:

Chủ động cập nhật thông tin về xoá án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh:

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân xoá bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Tài chính tỉnh:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/CP của Chính phủ và chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân phối hợp gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định, sống có ích cho xã hội và cộng đồng.

- Tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Phối hợp Công an tỉnh phát động phong trào xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp lực lượng Công an các cấp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các cơ sở kinh tế; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú có việc làm, ổn định cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tập hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 80/CP của Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành và địa phương về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Định kỳ hằng năm có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Các sở, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt kết quả.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 80/CP của Chính phủ sát hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc Nghị định 80/CP của Chính phủ.

4. Định kỳ mỗi năm một lần (trước ngày 15 tháng 10) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan báo cáo kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo về trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1050/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1050/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1050/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án tù Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án tù Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1050/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án tù Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2014 tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án tù Bến Tre

             • 14/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực