Văn bản khác 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 106/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 93/NQ-CP NGÀY 15/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 93 của Chính phủ) về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển y tế, nâng cao chất lượng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nhân dân, người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ để thu hút nguồn lực, thúc đẩy hợp tác, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thành phố quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách sau nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của thành phố Hà Nội.

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đại học y dược công (sau đây gọi chung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công) được hợp tác, đầu tư để thực hiện dự án theo những phương thức sau:

- Vay vốn để đầu tư xây dựng, thành lập mới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong khuôn viên đất hiện có và được quyết định tổ chức bộ máy, phương thức quản lý phù hợp.

- Liên doanh, liên kết (góp vốn bằng: tiền; cơ sở vật chất; năng lực, chất lượng, uy tín của đơn vị) với các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng, thành lập mới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Thời gian liên doanh, liên kết do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

+ Đối với các dự án xây dựng trên đất được giao của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thì quyền sử dụng đất vẫn thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công. Hết thời gian liên doanh, liên kết thì tài sản trên đất thuộc về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công.

+ Đối với các dự án xây dựng trên đất không thuộc quyền sử dụng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới được mang tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công; tên gọi cụ thể do các bên thỏa thuận.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công được cử công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động) làm việc tại bệnh viện tư.

3. Cơ chế về vốn, tín dụng đầu tư

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công được vay vốn tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo các phương thức quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết 93 của Chính phủ.

- Trường hợp vay vốn của tổ chức tín dụng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng và lãi suất cho vay đầu tư phát triển của nhà nước.

- Vốn góp, vốn vay của các tổ chức, cá nhân (kể cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị); Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Vốn góp bằng giá trị năng lực, chất lượng và uy tín của đơn vị: Phải được đánh giá tương xứng với giá trị, do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và nhà đầu tư thỏa thuận trong Đề án liên doanh, liên kết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ này được ổn định trong suốt quá trình hoạt động của liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp mở rộng quy mô hoặc tăng vn hoạt động của cơ sở liên doanh, liên kết.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công được cử người lao động sang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện của người lao động. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công chịu trách nhiệm và có phương án bảo đảm nhân lực cho hoạt động bình thường của đơn vị.

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ được áp dụng chế độ khấu hao của doanh nghiệp; được áp dụng chính sách và mức thuế thu nhập ưu đãi nhất theo quy định của pháp luật.

6. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93 của Chính phủ được thực hiện theo nguyên tắc tính đủ chi phí và có tích lũy. Thủ trưởng đơn vị y tế công quyết định mức giá cụ thể trong phạm vi khung giá do Liên Bộ Y tế - Tài chính quy định. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp được quyền quyết định mức giá. Các đơn vị phải thực hiện kê khai và niêm yết giá dịch vụ theo quy định.

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công chưa được cấp có thẩm quyền xác định toàn bộ giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý sử dụng như đối với doanh nghiệp nhà nước thì phải xác định giá trị của các tài sản sử dụng làm vn góp theo quy định trước khi thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 93 của Chính phủ.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. SY tế

- Sở Y tế là cơ quan thường trực thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thành phố quản lý.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố Hà Nội chủ động xây dựng đề án phù hợp với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thế mnh của đơn vị, thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Rà soát các đề án, dự án liên doanh, liên kết, vay vốn, ... đang thực hiện, xây dựng đề án trình UBND Thành phố phê duyệt để được hưởng các chính sách ưu đãi tại Nghị quyết 93 của Chính phủ.

- Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các đề án tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công để phát huy tối đa thế mạnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công, khắc phục, xử lý các thiếu sót trong quá trình triển khai.

- Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tổng hợp, đánh giá tình hình các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công triển khai các đề án; Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc tham mưu, xây dựng các quy định, quy chế phát triển y tế, đề xuất với UBND Thành phố phê duyệt để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố quản lý tiếp cận và huy động được nguồn vốn vay phát triển.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công về thủ tục, trình tự các bước xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt các đề án thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định.

- Phối hợp với Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công vay vốn đầu tư phát triển theo quy định tại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội.

- Phối hợp thẩm định các đề án thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. S Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công xây dựng mức giá dịch vụ, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, khấu hao, thanh quyết toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định.

- Thm định trình UBND Thành phố hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng và lãi suất cho vay đầu tư phát triển của Nhà nước cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công theo quy định.

4. Cục Thuế, Cục Hải quan Hà Nội

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan hưóng dẫn, áp dụng chính sách và mức thuế thu nhập ưu đãi cụ thể đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công triển khai thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ.

5. S Ni v

Phi hợp với Sở Y tế hướng dn các đơn vị v chế độ, chính sách nhân lực và xây dựng Đề án vị trí việc làm, phương án đảm bảo nhân lực hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công tham gia liên doanh, liên kết, vay vốn phát triển theo Nghị quyết 93 của Chính phủ.

6. Bảo hiểm Xã hội Thành phố

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công xây dựng mức giá dịch vụ. Thực hiện việc thẩm định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh tại các cơ sở y tế thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác hướng dẫn, giám định, kiểm tra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công đảm bảo sử dụng nguồn quỹ bảo him an toàn, hiệu quả.

7. UBND quận, huyện, thị xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 93 của Chính phủ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công đóng trên địa bàn theo quy định.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác của Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hp, hỗ trợ Sở Y tế trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công trên địa bàn Thành phố.

9. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công thuộc Thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và các văn bản hướng dẫn chủ động xây dựng đề án phù hợp với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thế mạnh của đơn vị, gửi Sở Y tế thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết 93 của Chính phủ; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động theo đề án được duyệt, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động với Sở Y tế theo qui định.

- Rà soát các đề án, dự án liên doanh, liên kết, vay vốn,... đang thực hiện, xây dựng đề án trình UBND Thành phố phê duyệt để được hưởng các chính sách ưu đãi tại Nghị quyết 93 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Thành phố Hà Nội phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ, định kỳ báo cáo UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Y tế;
-
TT TU, TT HĐND TP; (để b/c)
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
-
Các đ/c PCT UBND TP; (để b/c)
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội;
-
VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng; các phòng VX, KT, TH;
-
Lưu: VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu106/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 106/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 106/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu106/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành25/04/2015
        Ngày hiệu lực25/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 106/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 106/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về chính sách phát triển y tế của Hà Nội

             • 25/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực