Văn bản khác 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 106/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết s 27/NQ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các nhiệm vụ, trách nhiệm, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tạo sự gắn kết, đoàn kết thống nhất giữa người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, sinh sống và đầu tư tại Bạc Liêu; tạo điều kiện cho họ đóng góp tích cực, hiệu quả về vật lực, tài lực cho tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung; hỗ trợ hồ sơ, thủ tục đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài khi tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư tại Bạc Liêu.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và Kiều bào ta ở nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề xuất những chính sách phù hợp, thông thoáng đáp ng nguyện vọng đông đảo của bà con Kiu bào, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng Kiều bào quê Bạc Liêu nói riêng, đặc biệt là điều kiện thuận lợi cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được trở về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh, thăm viếng, tu sửa mộ phần, cải táng hài ct thân nhân phù hợp với quy định của pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể chủ động đấu tranh, phân hóa và đối phó với các đối tượng cực đoan quá khích, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc đ gây chia rẽ trong cộng đồng, gây tn hại quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, nhất là ở các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.

3. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút và phát huy tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức, các doanh nhân giỏi người Việt Nam và người dân tỉnh Bạc Liêu ở nước ngoài tham gia hợp tác, đầu tư, giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học, chuyển giao kỹ thuật công nghệ tiên tiến của thế giới về tỉnh nhà. Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì Tiếng Việt, chữ Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa quê hương Bạc Liêu nói riêng; cung cấp tình hình đổi mới của đất nước và những thành tựu về kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh Bạc Liêu đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sng ở nước ngoài.

4. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với những Kiều bào có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương; các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng quê hương đất nước.

5. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan (có danh mục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Bạc Liêu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2016 - 2020; định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Ngoại giao.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này (có danh mục các nhiệm vụ cụ thể) và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Kinh phí cho các hoạt động nêu trên của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- UBNN về Người Việt Nam ở NN,
Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh;
- Báo Bạc Liêu; Đài PTTH;
- GĐ
, TTCB-TH;
- Lưu: VT; (TN-
01).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến


DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 106/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CH TRÌ

CƠ QUAN PHI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

Công tác thông tin, tuyên truyền

1

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX v công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2016 - 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyn Thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; các Sở, ban ngành có liên quan; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bạc Liêu; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

2

Đẩy mạnh các hoạt động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài để mỗi người dân Bạc Liêu ở trong nước và nước ngoài phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Sở Ngoại vụ; các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

3

Xây dựng chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu để mời gọi thu hút đầu tư vào tỉnh; quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể, thúc đẩy hoạt động du lịch đặc biệt là “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bạc Liêu; Hội Hữu nghị nhân dân các nước và các ngành có liên quan

Thường xuyên

4

Cập nhật thông tin những thành tựu đổi mới về kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên nhiều kênh thông tin.

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời các vấn đề liên quan đến Kiều bào.

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành có liên quan; các cơ quan thông tấn báo chí

Khi có yêu cầu, đề nghị

6

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua hoạt động đối ngoại nhân dân đến Kiều bào và thân nhân Kiều bào; vận động kiều bào là người Bạc Liêu, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Bạc Liêu để xây dựng quê hương, đất nước.

Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn báo chí

Thường xuyên

II

Đề xuất những chính sách phù hợp thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư xây dựng quê hương

1

Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cập nhật, nm bt thông tin, nguyện vọng của Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách phù hợp để kêu gọi Kiều bào về xây dựng quê hương đất tổ.

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

2

Chủ động đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn, đơn giản hóa thủ tục, giải quyết nhanh việc cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ trương đu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư tại tỉnh.

S Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các yêu cầu của Kiều bào về quốc tịch, hộ tịch, thừa kế, hôn nhân, lý lịch tư pháp, mua nhà ở theo quy định.

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

4

Rà soát hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; kiến nghị bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích của người Việt Nam ở nước ngoài khi ở nước ngoài và khi về nước.

Sở Tư Pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

5

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách liên quan đến Kiều bào về đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương... cho Kiều bào.

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

6

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con Kiều bào về thăm quê, sinh sống và sản xuất kinh doanh...

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Thường xuyên

7

Kịp thời phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân Bạc Liêu ở nước ngoài.

Sở Ngoại vụ

Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Khi có yêu cầu

8

Tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đi ngoại gn với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

III

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội phục vụ Kiều bào

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu người Bạc Liêu ở nước ngoài về tham dự các lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành có liên quan; Hội Hữu nghị nhân dân các nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo kế hoạch của tỉnh

IV

Thu hút đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách phù hợp thu hút các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức Kiều bào có trình độ chuyên môn cao đang có nhu cầu đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

2

Đẩy mạnh thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường kết ni doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Tổ chức xúc tiến, mời gọi và tạo điều kiện ưu đãi cho người Bạc Liêu ở nước ngoài đầu tư về tỉnh ngày càng nhiu hơn, từ đó tht chặt mi quan hệ gn bó với quê hương, đất nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

4

Đề xuất các biện pháp nhằm thu hút, kêu gọi và phát huy tiềm năng tri thức của Kiều bào trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

5

Tổ chức đoàn đến giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu tiềm năng, quảng bá du lịch, giới thiệu lễ hội tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu ở những nước có đông kiều bào định cư vào dịp lễ, tết, ngày truyền thống cách mạng của tỉnh Bạc Liêu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

V

Đi mới, đa dạng hóa phương thức vận động

1

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác vận động Kiều bào của các địa phương tiêu biểu nhằm tham mưu xây dựng chính sách, giải pháp phù hợp với tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh

Hàng năm

2

Tăng cường các hoạt động thông tin, kết nối với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước có con em Bạc Liêu định cư, sinh sống nhiều.

Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh

Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăm hỏi các Hội đồng hương, bà con Kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến đi công tác của lãnh đạo tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

4

Tổ chức hội nghị, gặp mặt Kiều bào về quê nghỉ lễ, tết cổ truyền và thăm hỏi, động viên thân nhân Kiều bào tiêu biểu tại địa phương nhằm tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với kiều bào cũng như thân nhân Kiều bào.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh

Sở Ngoại vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành có liên quan

Tết ctruyn, các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh

VI

Có chính sách khen thưởng phù hợp

1

Báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện Quy chế thi đua - khen thưởng có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các Sở, ban, ngành có liên quan

Năm 2018

2

Đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích vận động, kêu gọi Kiều bào hướng về xây dựng quê hương.

Sở Nội vụ

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu106/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 106/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 106/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu106/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 106/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 106/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bạc Liêu

         • 05/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực