Văn bản khác 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 106/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:106/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn Thành phố; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động và phát triển đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

2. Yêu cầu:

- Công tác hỗ trợ DNNVV cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Htrợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các Hiệp hội doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

- Cân đối các nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV đảm bảo hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DNNVV trên địa bàn Thành phố.

- Phân công cụ thể, rõ ràng, thống nhất thực hiện giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị để hoạt động hỗ trợ đúng mục tiêu và đạt hiệu quả thiết thực.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan bằng các hình thức quy định đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

2. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

a) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: Cập nhật, nghiên cứu triển khai các chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn Thành phố; tham mưu những giải pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho DNNVV.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kết nối với Quỹ phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận, thụ hưởng chính sách cho vay từ Quỹ đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

c) Giao các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hà Nội cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các chương trình hỗ trợ tín dụng tới doanh nghiệp hội viên, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

3. Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV Thành phố theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, các đơn vị liên quan trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 triển khai nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

4. Hỗ trợ thuế, kế toán

Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ.

5. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất Thành phố, nghiên cứu, xây dựng đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn Thành phố; phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định.

b) Giao Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội rà soát quỹ đất trong các khu công nghiệp tạo quỹ đất để các DNNVV thuê sản xuất kinh doanh; ban hành, tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với DNNVV khi có nhu cầu thuê mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hiện có trên địa bàn; Nghiên cứu vận dụng các chính sách hỗ trợ, đề xuất các giải pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hiện nay.

7. Hỗ trợ mở rộng thị trường

a) Giao Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, thành lập chuỗi phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người tiêu dùng...theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật.

b) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các DNNVV trên địa bàn tới các thị trường, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; Triển khai thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nước và quốc tế.

8. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

a) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho DNNVV trên địa bàn.

b) Giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

9. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV bao gồm: các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO); đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo cho các DNNVV do nữ làm chủ; đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

b) Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn Thành phố.

c) Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ đề xuất các chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu triển khai các khóa đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp.

10. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội làm đơn vị đầu mối thực hiện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 15, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Thực hiện miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với các doanh nghiệp được chuyển đổi thành lập từ hộ kinh doanh theo quy định đại Điều 16, Luật Hỗ trợ DNNVV.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền đtiến hành các thủ tục có liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

b) Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị trực thuộc làm đầu mối thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Điều 19, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

c) Các Sở, ngành, đơn vị cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí bộ phận tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện miễn phí thẩm định và lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

11. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý III/2018; phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế tài chính hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và triển khai Đán của Thành phố phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

b) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

c) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, kêu gọi, khuyến khích các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

12. Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

a) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án/Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến báo cáo UBND Thành phố trong quý II/2018.

b) Giao các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV trên địa bàn Thành phố tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

- Nguồn kinh phí Ngân sách Thành phố cấp trong hoạt động chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

- Nguồn tài chính hp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm theo dõi, tng hp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, hằng năm báo cáo UBND Thành phố, định kỳ tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế ngân sách của Thành phố hằng năm, báo cáo đề xuất của các đơn vị; tham mưu cho UBND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên hằng năm đtriển khai thực hiện kế hoạch.

3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc Thành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Hiệp hội DNNVV Hà Nội, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các DNNVV, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng DNNVV; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời chính xác theo quy định, chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của Thành phố một cách phù hợp, hiệu quả. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Chế độ báo cáo: Hằng năm các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các Hiệp hội doanh nghiệp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của Thành phố gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/12 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch; trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn;
(giao Sở KH và ĐT chuyển văn bản)
- Các Báo: Kinh tế & Đô thị, Hà Nội mới;
- Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội;
- VP UBNDTP: CVP, các PCVP, TH, KT, TKBT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
-Lưu: VT, KT Ngân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu106/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2018
Ngày hiệu lực09/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 106/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 106/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu106/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành09/05/2018
        Ngày hiệu lực09/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 106/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 106/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

            • 09/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực