Văn bản khác 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống lao tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chng lao đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Giai đoạn 2019-2020

1.1 Mc tiêu

- Giảm số người mắc bệnh lao mới trong cộng đồng xuống dưới 87 người trên 100.000 người dân.

- Giảm số người mắc bệnh lao phổi mới có bằng chứng vi khuẩn (VK) trong cộng đồng xuống dưới 38 người trên 100.000 người dân.

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 10 người/100.000 người dân.

- Duy trì tỷ lệ điều trị khỏi các thể trên 85%.

- Khống chế số người mắc lao kháng đa thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tng số người bệnh lao mới phát hiện.

1.2 Các chỉ tiêu cơ bản

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giai đoạn 2019 - 2020

2019

2020

1. Dân số được CTCLQG bảo vệ

Người

1.384.239

1.415.673

2. Số người nghi lao xét nghiệm đờm

Người

7.860

7.500

3. Tỷ lệ người xét nghiệm đờm / dân số

%

1,2

1,1

4. Số người xét nghiệm AFB(+)

BN

732

699

5. Số người xét nghiệm AFB(+) đăng kí điều trị

BN

585

559

6. Sngười nghi lao được chụp XQ (gồm cả bệnh nhân nghi lao, sàng lọc lao cộng đồng, trại giam, công nhân mỏ)

Người

12.000

13.000

7. SBN lao phổi có bằng chng VK mới phát hiện (tỷ lệ phát hiện 80%)

BN

553

528

8. Tỷ lệ mắc mới lao phổi có bằng chứng VK (với tăng khả năng phát hiện 80%)

/100.000 dân

40

37

9. Số BN lao phổi có bằng chứng VK tái phát và điều trị lại (tốc độ giảm 2,6%)

BN

121

118

10. Tỷ lệ BN lao phổi có bng chứng VK tái phát và điều trị lại

/100.000 dân

8,7

8,3

11. Số bệnh nhân lao phổi không có bằng chứng VK

BN

340

325

12. Tỷ lệ BN lao phổi không có bng chứng VK

/100.000 dân

24,6

23,0

13. Số BN lao ngoài phổi

BN

264

252

14. Tỷ lệ BN lao ngoài phổi

/100.000 dân

19,1

17,8

15. Tổng số BN lao các thể

BN

1278

1223

16. Số BN các thể /100.000 dân

BN

93

87

17. Tỷ lệ điều trị khỏi ở BN lao phổi AFB (+) mới

%

> 85

> 85

18. Sbệnh nhân lao các thể /HIV(+)

BN

76

74

19. Tỷ lệ BN lao được tư vấn XN HIV

%

90

90

20. Tỷ lệ điều trị khỏi ở BN lao phổi có bằng chứng VKH mới và tái phát/ HIV(+)

%

>70

>70

21. Tỷ lệ lao kháng đa thuốc trong tổng số lao mới phát hin

%

< 5

< 5

2. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Giảm số người chết và mắc do bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người trên 100.000 người dân. Hướng tới mục tiêu người dân sống trong môi trường không còn bệnh lao.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống lao.

- Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các Ban, ngành, đoàn th, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng và người dân phòng, chng lao.

2. Giải pháp về truyền thông giáo dục sức khỏe.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nhà quản lý và cộng đồng trong công tác phòng, chống bnh lao; mọi người đều có quyền và nghĩa vụ phòng, chng bệnh lao.

2.1. Hình thức tuyên truyền

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các đài phát thanh tuyến huyện, xã và tại cộng đồng, đặc biệt các vùng sâu, vùng xa, hải đảo, những nơi có sự tiếp cận hạn chế với các dịch vụ y tế về công tác phòng chống bệnh lao.

- Huy động các tổ chức, đoàn thể, các hội và người bệnh, người nhà mắc lao tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền phòng, chống lao. Đưa nội dung tuyên truyền phòng chng lao vào chương trình sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể các cấp, các chương trình ngoại khóa của học sinh.

- Phát triển mạng lưới tuyên truyền cơ sở; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bệnh lao, những tấm gương người tốt việc tốt trong phòng chống lao tại các cơ quan, đoàn thể, trường học trong tỉnh.

- Kết hợp lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh lao với phòng, chống tác hại của thuốc lá, các chương trình phòng chng các bệnh không lây nhiễm khác và các chương trình liên quan.

2.2. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến những chính sách của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống bệnh lao. Các kiến thức về phòng, chống bệnh lao đngười dân hiu, chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế; không kỳ thị, mặc cảm đi với bệnh nhân lao.

3. Giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật và dịch vụ

3.1- Tăng cường phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao

- Nâng cao chất lượng khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh lao tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, nhất là tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao.

- Tăng cường hoạt động khám chủ động, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực có sự tiếp cận hạn chế với các dịch vụ y tế.

- Duy trì hoạt động mạng lưới phòng chống lao các tuyến có chất lượng và hiệu quả. Phối hợp có hiệu quả giữa các cơ sở y tế trên cùng địa bàn.

- Thực hiện chiến lược phòng chống lao hiệu quả (DOTS), tăng cường phát hiện và xử trí sớm những biến cố bất lợi của thuốc lao.

- Khuyến khích cộng đồng, các tổ chức xã hội, các cá nhân hỗ trợ cho người bệnh lao được tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh lao thuận lợi.

3.2- Đy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới trong khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ, phát triển chuyên môn kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và khám lưu động đnâng cao chất lượng điều trị cho nhân dân tại Bệnh viện Lao và Phi; trong đó, tranh thủ sự giúp đỡ từ Chương trình chống lao Quốc gia - Bệnh viện Phổi Trung ương và các tổ chức quốc tế.

- Duy trì và phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện chuyên khoa theo quy định.

- Các đơn vị y tế trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Lao và Phổi trong công tác khám phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị, truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống lao.

3.3- Mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng thuốc và hậu cần kỹ thuật phòng, chng lao.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý thuốc chữa lao theo từng tuyến. Xây dựng quy chế, quy trình cấp phát thuốc thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả và thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận, sử dụng.

- Đảm bảo cung ứng thuốc lao đầy đủ, kịp thời theo quy định; đảm bảo chương trình chống lao tỉnh có cơ số dự trữ thuốc tối thiểu 2 quý, tránh tình trạng người bệnh lao phải chờ thuốc điều trị;

4. Giải pháp kiểm soát dự phòng lao

- Kiểm soát tốt việc nhiễm khuẩn lao tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. Các cơ y tế tư nhân phối hợp với các cơ sở y tế trong việc phát hiện sớm bệnh nhân lao.

- Điều trị dự phòng lao cho trẻ em được xác định không mắc lao ở các gia đình có người bệnh lao phổi. Dự phòng lao cho những người nhiễm HIV.

- Chuẩn hóa các phòng khám lao đạt tiêu chuẩn về chống lây nhiễm lao.

5. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ và người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chng lao.

- Áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các bác sỹ, thạc sỹ của Ngành y tế đối với cán bộ làm công tác phòng chng lao.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác phòng, chống lao với đa dạng hình thức như: Đào tạo chuyên khoa, đào tạo tập trung, tại chức, đào tạo dài hạn, ngn hạn... đào tạo trong nước và quốc tế.

- Lồng ghép công tác phòng, chống lao với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và các hoạt động y tế khác.

6. Giải pháp về tài chính.

Tăng cường huy động mọi nguồn kinh phí hợp pháp đảm bảo cho công tác phòng chống lao phù hợp với thực tế của tỉnh.

7. Giải pháp về kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.

- ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát điều trị, thống kê báo cáo các hoạt động phòng, chống lao.

- Nâng cao năng lực giám sát dịch tễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống lao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành trong hoạt động khám, chữa bệnh; hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh. Thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống lao.

- Nghiên cứu áp dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, hiệu quả trong công tác phòng chống lao.

8. Hợp tác quốc tế

Củng cố và tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ kỹ thuật phòng chống lao, đặc biệt với các tổ chức có mối quan hệ lâu dài và có kỹ thuật tiên tiến. Chủ động vận động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho lĩnh vực phòng, chống lao.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí Trung ương:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

- Kinh phí Bộ Y tế cấp từ Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chng lao giai đoạn 2018 - 2020.

2. Kinh phí từ các Dự án do nước ngoài tài trợ và hợp tác quốc tế.

3. Huy động xã hội hóa.

4. Nguồn kinh phí địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất những nội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hàng năm xây dựng Kế hoạch kinh phí chi tiết cho hoạt động phòng chống lao gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chịu trách nhiệm, liên hệ với các cơ quan Trung ương và tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống lao.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở y tế trực thuộc triển khai các nhiệm vụ phòng chống lao theo đúng quy định.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ phòng, chống lao cho Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp.

2. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách của tnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống lao theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực phục vụ tốt Chương trình phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.

4. SNội vụ

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan trong việc bố trí cán bộ phòng, chống lao.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan triển khai các quy định hướng dẫn phòng, chống bệnh lao cho người lao động tại nơi làm việc, cho đối tượng là lao động nữ và nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương và các chính sách hỗ trợ người lao động bmắc bệnh lao;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, giám sát và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người mắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị chức năng liên quan triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao tại các đơn vị thuộc ngành quản lý, trong đó chú trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên địa bàn tnh.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, truyền thông, giáo dục sức khoẻ và phòng, chống bệnh lao cho cán bộ, chiến sĩ công an, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng trong các đơn vị do ngành quản lý.

7. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Triển khai các hoạt động phòng, chng lao trong các đơn vị quân đội phù hợp với đặc thù của ngành; phối hợp với Sở Y tế mở rộng hoạt động mô hình quân dân y kết hợp nhm tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chng bệnh lao, tổ chức khám phát hiện và điều trị cho người dân tại các địa bàn có điều kiện khó khăn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống lao.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với ngành Y tế, nghiên cứu lồng ghép các nội dung phòng, chống lao trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về phòng, chng bệnh lao cho học sinh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu tuyên truyền phòng, chng bệnh lao trong các tác phẩm và biểu diễn nghệ thuật để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện và chủ động phòng, chng bệnh lao.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia triển khai thực hiện công tác phòng chống lao theo chức năng nhiệm vụ của mình; phối hợp với Sở Y tế giám sát công tác phòng, chng lao.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát công tác phòng chống lao tại địa phương bố trí kinh phí cho công tác phòng chống lao phù hợp với thực tế của địa phương. Kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Các các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UB M
ặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- V0, V2, VX3;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu106/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống lao tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống lao tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu106/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống lao tỉnh Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống lao tỉnh Quảng Ninh

              • 26/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực