Văn bản khác 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (viết tắt là Luật TNBTCNN); Công văn số 4264/BTP-BTNN ngày 06 tháng 11 năm 2018 ca Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp được giao tham mưu về công tác bồi thường và mối quan hệ phối hp trong giải quyết yêu cầu bồi thường, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019 của Bộ Tư pháp; việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo tchức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Cung cấp thông tin, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Phối hợp với các cơ quan giải quyết bồi thường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ tình hình thực tế và nội dung Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cc Thi hành án dân s tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong công tác bồi thường nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, STP, hvlu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu106/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu106/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 106/KH-UBND 2019 triển khai công tác bồi thường nhà nước Kiên Giang

           • 18/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực