Văn bản khác 107/KH-SYT

Kế hoạch 107/KH-SYT năm 2016 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực kinh doanh PCI của ngành y tế Hà Giang, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-SYT giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chỉ số năng lực kinh doanh Hà Giang 2016


UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-SYT

Hà Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC KINH DOANH PCI CỦA NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường lãnh đạo, đẩy mnh các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

Thực hiện công văn số 1817/UBND-TH ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI trong tình hình mới;

Sở Y tế tỉnh Hà Giang, xây dựng Kế hoạch của Ngành Y tế Hà Giang để triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Ngành y tế (PCI) một cách bền vững. Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế; Nâng cao nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân ngành y tế trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe... và các lĩnh vực liên quan đến y tế phát triển.

2. Đy mạnh ng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động quản lý, quản trị, điều hành... của Ngành Y tế; Nâng cao chất lượng cung ng các dịch vụ y tế, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao và đảm bảo sự công bằng trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe;

3. Tăng cường tuyên truyền và giáo dục nhằm nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế trong nhận thức và hành động về cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng y tế địa phương;

4. Phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các thủ tục hành chính tại cơ quan Văn phòng Sở, các Chi cục và các đơn vị y tế trực thuộc; Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Duy trì thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính của Ngành trên mức độ 3;

2. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cụ thể: Rút ngắn quy trình khám chữa bệnh, quy trình xử lý; Giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giảm chi phí, bảo đảm công khai, minh bạch cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết;

3. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của Ngành y tế trong việc thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, nhất là ở các lĩnh vực phát sinh những bức xúc cần quan tâm, nhanh chóng giải quyết một cách triệt để, đúng quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mọi người dân có liên quan (Như thủ tục: Khám chữa bệnh, tiêm chủng, vắc xin, cung ứng thuốc và vật tư y tế...);

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch và bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp cận với các thông tin y tế theo cơ chế thị trường giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần có liên quan về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại địa phương;

5. Tăng cường các kênh nhằm trao đổi thông tin một cách thường xuyên, liên tục và có hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân và mọi người dân có liên quan; Tiếp tục tìm kiếm nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa ngành y tế đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển và ng dụng kỹ thuật chuyên sâu tại các tuyến, phát triển các dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực y tế; Tăng cường trao đổi nhằm hỗ trợ và tháo gcác khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình đầu tư thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Tạo hình ảnh và môi trường đầu tư thân thiện, năng động, hiệu quả vi các nhà đu tư trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư tại tỉnh Hà Giang;

6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, các chương trình hành động, các kế hoạch công tác của các đơn vị trong toàn ngành trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch của Trung ương, Bộ, Ngành và của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã đề ra; Tham mưu tích cực cho tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị... đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực y tế tại địa phương;

7. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến… về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; Chú trọng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm... song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ y tế công tại địa phương;

8. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hiểu và nhận thức đầy đủ vviệc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực y tế để tất cả cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành thực hiện đúng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Căn cứ vào các nội dung triển khai thực hiện và theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ngành:

+ Xây dựng kế hoạch hành đng, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động và các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện;

+ Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị về Sở Y tế (Phòng KHTC), theo định kỳ 3 tháng (Trước 05/4), 6 tháng (Trước 05/7), 9 tháng (Trước 05/10) và cả năm (Trước 05/01 năm sau);

- Tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ngành Y tế đthực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt quan tâm việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

- Tiếp tục công khai các thủ tục hành chính công, các quy trình, bảng kiểm... của các đơn vị y tế trong toàn ngành trên trang thông tin điện tử của ngành, giúp cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận và tham gia giải quyết môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI khi có nhu cầu;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, bảng kiểm, thủ tục tại các bộ phận thực hiện; Kịp thi phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức,.. trong quá trình thực thi công vụ có những hành vi nhũng nhiễu, cản trở tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, hoặc không thực hiện đúng các quy trình, thủ tục hành chính đã công khai;

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính;

- Không ngừng cải tiến chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện Kế hoạch của Ngành Y tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh;

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc đăng ký xây dựng thương hiệu của mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Xem đây là yếu tố cơ bản để nâng cao từng chỉ số thành phần cũng như chỉ số PCI chung của tỉnh;

2. Với các Phòng chức năng, các Chi cục, các đơn vị trực thuộc có thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đơn vị, bộ phận mình phải giải quyết. Đặc biệt là đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến các chỉ sxếp hạng năng lực cạnh tranh; Đồng thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ... những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính công về y tế tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động được thông thoáng, hiệu quả;

- Báo cáo tiến độ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị về Sở Y tế (Phòng KHTC), theo định kỳ 3 tháng (Trước 05/4), 6 tháng (Trước 05/7), 9 tháng (Trước 05/10) và cả năm (Trước 05/01 năm sau);

3. Văn phòng Sở Y tế

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở Y tế trong công tác triển khai thực hiện tốt đề án một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Bộ phận thực hiện một cửa của Sở Y tế tiến tới chuyên nghiệp theo hướng chủ động, tích cực và hiệu quả; Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đặc biệt là việc niêm yết công khai các mức thu phí, lệ phí... tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động, đầu tư trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe có hiệu quả;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc Sở, các bộ phận, phòng/ban để có cơ sở kiểm tra và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện cuối năm.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Cải cách thủ tục hành chính của Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính công thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị, bộ phận.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế trong việc lập kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm (Lĩnh vực y tế); Đề xuất với Giám đc Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch;

- Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung của Kế hoạch; Hướng dẫn các bộ phận, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động, các đề án/dự án, bảo đảm phù hợp thống nhất với các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Kế hoạch này.

- Là đầu mối tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các thủ tục hành chính công tại các đơn vị, bộ phận;

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, bộ phận về những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, giai đoạn 2016 - 2020 (Lĩnh vực y tế), kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ngành Y tế Hà Giang để triển khai thực hiện các giải pháp cải thin môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lc cạnh tranh PCI, giai đoạn 2016 - 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chức năng, thanh tra, công đoàn ngành;
- Các đơn vị y tế trực thuộc;
- Trang TTĐT Ngành Y tế;
- VNPTioff
ice;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Lương Viết Thuần

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-SYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-SYT giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chỉ số năng lực kinh doanh Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-SYT giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chỉ số năng lực kinh doanh Hà Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýLương Viết Thuần
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-SYT giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chỉ số năng lực kinh doanh Hà Giang 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-SYT giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chỉ số năng lực kinh doanh Hà Giang 2016

              • 21/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực