Quyết định 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2013 thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2013 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020", Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình trên địa bàn tỉnh.

b) Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015:

- Đảm bảo 85 % hộ gia đình có máy thu hình và xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 60% các phương thức truyền hình;

- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 85% dân cư;

- Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo;

- Đến ngày 31/12/2005, áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh theo tiêu chuẩn phát sóng MPEG-2 hoặc MPEG-4;

b) Đến năm 2018:

- Từ năm 2015 đến năm 2018 triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất.

- Đảm bảo 100 %  các hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 60 % các phương thức truyền hình;

- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 95% dân cư;

- Từ 01/01/2016 áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn trên.

- Phấn đấu trước ngày 31/12/2016, phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sang trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất; đồng thời, thực hiện phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất.

- Trước ngày 31/12/2018, kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn toàn tỉnh.

II. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Bảo đảm không làm gián đoạn các kênh chương trình truyền hình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

2. Sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất do các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình thiết lập giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài các huyện, thị xã, thành phố.

3. Huy động mọi nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp và một phần ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

4. Tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầu tư để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tổ chức, tuyên truyền

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện quảng cáo tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở;

b) Tổ chức phát sóng thường xuyên vào thời gian thích hợp trên đài phát thanh - truyền hình, các đài truyền thanh nhằm thông báo về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự để chuyển sang truyền hình số tại địa phương;

c) Xây dựng hệ thống thông tin (điện thoại, hộp thư, trang thông tin điện tử…) hỗ trợ cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số;

d) Yêu cầu các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị thu, phát truyền hình; các quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình phải kèm theo thông tin về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thực hiện.

2. Về thị trường và dịch vụ

Tạo điều kiện triển khai các hệ thống truyền hình cáp, truyền hình internet tại các đô thị, các khu dân cư trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

3. Về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực

a) Triển khai đào tạo, đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài các cấp theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc phát sóng truyền hình tương tự tại địa phương.

b) Trên cơ sở đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có, Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế ổn định bộ máy, bố trí nhân lực phù hợp để đẩy mạnh việc tự sản xuất chương trình, đảm bảo số lượng và chất lượng nội dung chương trình.

c) Kiện toàn, sắp xếp  hợp lý tổ chức bộ máy; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực trí tuệ và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của truyền hình hiện đại

4. Về tài chính

a) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, sản xuất các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số đáp ứng điều kiện doanh nghiệp công nghệ cao và các quy định trong Luật Chuyển giao công nghệ được hưởng ưu đãi về tài chính, về thuế theo quy định của pháp luật;

b) Huy động và tranh thủ các nguồn vốn ngân sách của Trung ương, vốn của doanh nghiệp, vốn ODA và tạo các cơ chế đặc biệt nhằm huy động các nguồn vốn để phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Về công nghệ và hạ tầng

a) Khuyến khích, lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, thiết lập hạ tầng phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuật số thiết lập hạ tầng, mạng lưới truyền dẫn, phát triển các dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình internet, truyền hình số mặt đất…đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của nhân dân ngày càng cao, đặc biệt đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Tiếp tục quảng bá chương trình truyền hình Thừa Thiên Huế trên vệ tinh Vinasat, tạo bước đệm cho việc hoàn thiện nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu của khán giả xem truyền hình.

6. Về xây dựng nội dung kênh chương trình

Tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng nội dung kênh chương trình truyền hình. Tập trung nguồn nhân lực tự sản xuất, khai thác các nhóm chương trình đảm bảo chất lượng về nội dung, tăng thời lượng phát sóng đảm bảo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch, gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan làm thành viên;

Sử dụng bộ máy hiện có của Sở Thông tin và Truyền thông để giúp việc cho Ban chỉ đạo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo.

b) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh đến năm 2018 theo quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" của Chính phủ và Kế hoạch số hóa dẫn truyền, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2018", gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình về chủ trương tổ chức thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020".

c) Chủ động triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đảm bảo hiệu quả.

d) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy; đầu tư hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của lộ trình thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" tại Thừa Thiên Huế.

4. Sở Tài chính

Nghiên cứu tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác xây dựng và triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2018" tại Thừa Thiên Huế.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp ứng dụng và sản xuất các thiết bị thu, phát và chuyển đổi sử dụng trong truyền hình số mặt đất, thu, phát sử dụng công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ thứ 2 theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 và Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án.

7. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, giám sát việc kinh doanh trên thị trường các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Đề án.

b) Tổng hợp, đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Kế hoạch.

9. Báo Thừa Thiên Huế

a) Phối hợp, thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Đề án đến đông đảo người dân.

b) Tăng cường đưa tin, xây dựng chuyên đề, phóng sự,…tuyên truyền trên báo in, báo điện tử những nhưng nội dung liên quan việc tổ chức thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020".

10. Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch thực hiện; định kỳ hàng năm (trước 15/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại mục IV;
- VP: CVP, PCVP và CV: TH, TC, KH, DL;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực27/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2013 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2013 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực27/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2013 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2013 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020 Thừa Thiên Huế

           • 27/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực