Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự Cần Thơ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2017; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật Dân sự năm 2015, góp phần đưa các quy định của Bộ luật Dân sự đi vào đời sống người dân;

b) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân học tập và tìm hiểu pháp luật, nhất là những quy định mới của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

2. Yêu cầu

a) Nội dung thi đảm bảo phù hợp với đối tượng dự thi, tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân;

b) Công tác tổ chức, phát động cuộc thi được tiến hành chặt chẽ, tránh hình thức, đảm bảo mục đích, yêu cầu của cuộc thi, mang lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

a) Cá nhân: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài thành phố Cần Thơ, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký cuộc thi;

b) Tổ chức: Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trừ đơn vị trực tiếp tham mưu phát động cuộc thi); Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Trường Phổ thông Trung học; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Nội dung thi

Quy định của Bộ luật Dân sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

3. Hình thức thi

Thi viết bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi.

4. Thời gian

a) Thời gian phát động, tổ chức cuộc thi: Quý III năm 2017 (thời gian cụ thể được xác định trong Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự);

b) Thời gian tổng kết cuộc thi: Quý IV năm 2017.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể (gồm 19 giải)

a) 03 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;

b) 03 giải nhì: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng;

c) 03 giải ba: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;

d) 10 giải khuyến khích: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải cá nhân (gồm 26 giải)

a) 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kèm theo tiền thưởng trị giá: 2.000.000 đồng;

b) 02 giải nhì: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng;

c) 03 giải ba: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;

d) 20 giải khuyến khích: Tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 700.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; giúp Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo, Ban Thư ký cuộc thi, ban hành Thể lệ cuộc thi; xây dựng đề thi; in ấn, phát hành phiếu dự thi; hướng dẫn và phát động cuộc thi; thu nhận bài thi; triển khai công tác chấm thi; báo cáo tổng kết, trao giải cuộc thi theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn quận, huyện;

b) Thành lập Ban Vận động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 quận, huyện; trong đó, cơ cấu thành phần hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt công tác phát động cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Sở, ban ngành, đoàn thể và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 trong nội bộ cơ quan, ban ngành; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị mình tham gia tốt cuộc thi;

b) Cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng để tổ chức, phát động cuộc thi;

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Dân sự năm 2015 và mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

4. Kinh phí thực hiện

a) Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật cấp cho Sở Tư pháp năm 2017;

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cấp kinh phí phù hợp để phục vụ công tác vận động cuộc thi; phân phối, thu, nộp bài dự thi; in ấn thêm phiếu dự thi (nếu cần thiết) để phân phối các đối tượng dự thi trong phạm vi địa phương;

c) Cơ quan tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cấp kinh phí và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyết toán việc chi ngân sách cho hoạt động phát động, tổ chức cuộc thi theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TT.TU, TT. HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, hu
yện;
- Cơ quan Báo, Đài trên địa bàn TP;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7,8);
- Lưu: VT,P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự Cần Thơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự Cần Thơ 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự Cần Thơ 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự Cần Thơ 2015

           • 10/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực