Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 Luật Quản lý ngoại thương Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung của Luật Quản lý ngoại thương đến các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong tổ chức triển khai thi hành Luật;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương trên địa bàn tỉnh;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các Sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý ngoại thương, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật;

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Quản lý ngoại thương

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ quản lý nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

1.2. Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quản lý ngoại thương cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

1.3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý ngoại thương trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Quản lý ngoại thương.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung của Luật Quản lý ngoại thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

1.4. Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Luật Quản lý ngoại thương dưới dạng hỏi - đáp, tình huống pháp luật... để cấp phát cho địa phương và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Cục Hải quan Hà Nam Ninh

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2017

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu

- Nội dung: Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý đđáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và các ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Quản lý ngoại thương

- Nội dung: Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý ngoại thương theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin và báo cáo về thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản thi hành; nguồn đóng góp huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hp pháp khác (nếu có).

- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đơn vị xây dựng kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung của Luật Quản lý ngoại thương theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Cục Hải quan Hà Nam Ninh tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại gồm hỗ trợ xây dựng, bảo vệ, phát triển, quảng bá thương hiệu sản phẩm trong tỉnh ra thị trường nước ngoài; thiết lập và cung cấp hệ thống thông tin xúc tiến thương mại; kết nối giao thương giữa các thương nhân nhằm thúc đẩy xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong nước hoặc gia công xuất khẩu.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tỉnh tham gia đề án thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối ở nước ngoài.

2. Cục Hải quan Hà Nam Ninh

- Thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kịp thời nắm bắt những hạn chế bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, nhất là các hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh chống việc tiêu thụ hàng cấm nhập khẩu, hàng đã qua sử dụng từ lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa.

3. S Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. S Tư pháp

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến công tác xuất nhập khu thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan đphù hợp với Luật Quản lý ngoại thương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến Luật Quản lý ngoại thương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lồng ghép phổ biến Luật Quản lý ngoại thương thông qua các hoạt động chuyên môn hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công tác phổ biến Luật đến đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

7. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung của Luật Quản lý ngoại thương.

8. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý ngoại thương đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại Mục IV;

- Lưu VT, VP5;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 Luật Quản lý ngoại thương Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 Luật Quản lý ngoại thương Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 Luật Quản lý ngoại thương Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 Luật Quản lý ngoại thương Ninh Bình

           • 03/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực