Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Yêu cầu

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, sự phối hợp thường xuyên của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và năm 2018.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử đăng tải tài liệu giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý và tình hình triển khai thi hành luật.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý trên Đài Truyền thanh, truyền hình; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017, năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017.

Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý và việc phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và trong những năm tiếp theo.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và trong những năm tiếp theo.

5. Cập nhậtcông bố danh sách tổ chc thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện cụ thể, Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, chỉ đạo triển khai các đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố bảo đảm bố trí kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý của các cơ quan, đơn vị được phân công trong Kế hoạch này.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật Sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp tuyên truyền, triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội luật gia tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P. Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Tuyên Quang

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực