Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI”

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41; ngày 28/5/2018 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (Sau đây viết tắt là Dự án), UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở các huyện, thành phố của tỉnh góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách trong điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người ngày càng hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; trong đó, số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%, số trẻ em bị bạo lực, bạo hành giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15% - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp... tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em... đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”... trong đó 20% xã, phường, thị trấn trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng; tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng: Công dân tỉnh Quảng Ngãi, công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú, đi lại trên địa bàn tỉnh; ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc ít người.

2. Phạm vi áp dụng: Dự án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên các tuyến, địa bàn mà tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người hoạt động phức tạp, nghiêm trọng.

3. Thời gian thực hiện

Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn I (năm 2018): Thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án cấp tỉnh và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Dự án. Sơ kết rút kinh nghiệm để bổ sung, chỉnh lý Dự án cho phù hợp, hiệu quả.

- Giai đoạn II (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của Dự án và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng, hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình và mua bán người.

- Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, đấu tranh triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm: Tập huấn, bồi dưỡng... phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Công tác phòng ngừa xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân chủ động phòng, chống.

- Chấn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tội phạm.

- Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người và xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh là đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm tội. Củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố, mẹ ly thân, ly dị; bố, mẹ nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù...), phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

b) Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

- Xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người, tiến hành phân loại, đánh giá, theo dõi, quản lý chính xác, đầy đủ để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

- Xác định nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người từ năm 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người từ cấp cơ sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về loại tội phạm này để phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa tội phạm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thường xuyên tuần tra tại các địa bàn phức tạp... tăng cường ánh sáng tại những nơi vui chơi, giải trí công cộng, tạo môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các cơ sở giam, giữ của Công an tỉnh.

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ chăm sóc trẻ em tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi... để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

c) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý

- Làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư, tin báo, tố giác về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia một cách kịp thời, triệt để. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng, nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên, án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em...

- Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, những trẻ em nghiện ma túy vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người của các đơn vị, sở, ngành, địa phương; tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.

d) Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban và Công an là đơn vị thường trực. Huy động các lực lượng có liên quan phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” và một số mô hình phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về... được tiếp tục đến trường học tập.

đ) Tăng cường huy động các nguồn lực

- Nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ làm việc với trẻ em là nạn nhân của loại tội phạm này cho cán bộ chuyên trách (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính, cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương...).

- Trang bị, nâng cấp cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng chuyên trách nói riêng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Dự án do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và UBND huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó Trưởng ban; thành viên tham gia là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định.

2. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên liên quan tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và tham mưu chính quyền địa phương các cấp ở khu vực biên giới biển tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tiến hành tuần tra, kiểm soát, xuất, nhập cảnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới biển, nhất là Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình; tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong phòng, chống tội phạm.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi... cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... để hỗ trợ cho trẻ.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

- Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người tích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông, đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư. Kiểm tra, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

d) Sở Tư pháp

Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý giáo dục tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các sở, ngành liên quan, tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các khu dân cư.

e) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình và các vi phạm pháp luật... nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch...

g) Sở Tài chính

Căn cứ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu; trên cơ sở dự toán do Công an tỉnh lập để thực hiện Kế hoạch này, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ kinh phí thực hiện.

h) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng; chống bạo lực gia đình, mua bán người; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

i) Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên cá biệt; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh, thiếu niên.

k) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT, ngày 08/5/2002 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

l) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. Tổ chức tập huấn cho Kiểm sát viên, Thẩm phán trực tiếp làm công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

m) UBND các huyện, thành phố

Tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong từng giai đoạn; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan tại địa bàn. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; tiếp tục thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

3. Chế độ thông tin báo cáo

Các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Kế hoạch này có báo cáo định kỳ (Quý I, 6 tháng, Quý III và năm) cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- C41, C42, C45 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Phòng PV11, PC45 - Công an tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Công an huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC,VX), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv434.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em Quảng Ngãi

           • 07/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực