Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 184/TTr-SNN ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2019, cụ thể như sau:

1. Mc đích

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao đng nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của lao động nông thôn;

2. Nội dung:

- Đối tượng đào tạo: Lao động tham gia học nghề thuộc các đối tượng quy định tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt danh mục nghề, thời gian đào tạo, định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề từ ngân sách Nhà nước

- Hình thức đào tạo: Theo hình thức đặt hàng đào tạo (Quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng)

- Địa điểm tổ chức: Đào tạo tập trung theo từng lp tại các huyện, xã, phường, cụm xã, phường hoặc tại các cơ sở dạy nghề được cấp phép

3. Quy mô, địa điểm triển khai:

- Quy mô: 25 lớp, 870 học viên.

- Địa điểm triển khai: Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

4. Kinh phí thực hiện: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng);

Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 14/5/2019.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ở các địa phương. Chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn trực tiếp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019; Là đơn vị ký hp đồng, đặt hàng nghề đào tạo; Nghiệm thu, thanh lý hp đồng đối với các cơ sở dạy nghề; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

5.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của tỉnh có trách nhiệm phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.

5.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các địa phương, đơn vị có liên quan, cấp phát và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành,

Trên đây là kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP3, VP5, VP6.
bh.09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị thực hiện

Nghề đào tạo

Địa điểm

Số lớp (lốp)

S người (người)

1

Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Bình

Trồng rau an toàn

Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan

1

35

Trồng rau an toàn

TT Nho Quan, huyện Nho Quan

1

35

Nuôi thỏ

Xã Gia Tường, huyện Nho Quan

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Văn Phong, huyện Nho Quan

1

35

2

Trung tâm GDNN- GDTX TP Tam Điệp

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Phường Tây Sơn, TP Tam Điệp

1

35

Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

Phường Trung Sơn, TP Tam Điệp

1

35

3

Trường Trung cấp KTKT và Du lịch Ninh Bình

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình

1

30

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Gia Hòa, Gia Viễn

2

70

Trồng rau an toàn

Xã Gia Phương, Gia Viễn

2

70

4

Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Yên Mô

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Yên Mỹ, Yên Mô

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Khánh Thượng, Yên Mô

1

35

Trồng rau an toàn

Xã Khánh Dương, Yên Mô

2

70

Trồng rau an toàn

Xã Yên Từ, Yên Mô

1

35

5

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Yên Khánh

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh

1

35

Trồng rau an toàn

Xã Khánh Lợi, Yên Khánh

1

35

6

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Kim Sơn

Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

1

35

Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

TT GDNN-GDTX huyện Kim Sơn

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Kim Định, Kim Sơn

1

35

7

Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hoa Lư

Trồng rau an toàn

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư

1

35

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

1

35

 

Tổng cộng

 

 

25

870

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(05/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (05/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ninh Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Ninh Bình

         • 27/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực