Văn bản khác 107/KH-UBND

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg chấn chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 01/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHN CHNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Trong thời gian qua, thực hiện các quy định pháp luật liên quan và các Chthị của Thủ tướng Chính ph: s09/2008/CT-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị; số 20/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển; trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc thực hiện và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị, góp phần thúc đy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cnước.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch dược duyệt vn còn nhiều tồn tại, bất cập: Việc lập quy hoạch đô thị chưa đồng bộ; chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi; công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các đô thị còn tùy tiện, có xu hướng gia tăng dân s, tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, gây quá tải hạ tầng đô thị; một số quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng dược chấp thuận chưa phù hợp với quy chuẩn và chtiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch xây dựng; công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện quy hoạch còn thiểu kiểm soát chặt chẽ, nhiều nơi còn thiếu chương trình và kế hoạch phát triển đô thị dẫn tới việc phát triển đô thị còn tùy tiện, chưa gắn phát triển đô thị với quy hoạch và kế hoạch; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch.

Nguyên nhân của các tồn tại, bất cập trên là: Quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, thống nhất; một số quy định không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; sự phi hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; kế hoạch đu tư trung hạn và hàng năm chưa gắn kết với kế hoạch thực hiện quy hoạch, dn tới việc đầu tư dàn tri; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị một số địa phương còn buông lng; xlý vi phạm chưa nghiêm túc, chưa kịp thời.

Công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, các cấp y đng và chính quyền địa phương các cấp. Đtăng cường chấn chnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định đảm bảo việc lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và đảm bảo được cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; đảm bo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh kịp thời, đồng bộ với các quy hoạch đô thị được duyệt. Tham mưu UBND tỉnh thành lập ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định. Thực hiện hoàn thành trước năm 2020.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt bcác thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhm loại bỏ cơ chế xin cho.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng bố trí vốn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng dường giao thông đô thị.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, STài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đấu thu dự án, đấu giá quyn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Nội dung các do án quy hoạch khi lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phải bo đm sự kết ni về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chtiêu về xây dựng đô thị tăng trưng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường kim soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mrộng.

- Nâng cao chất lượng công tác đu thu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân c, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, qun lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhằm Triển khai thực hiện Chthị s05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Yêu cầu Th trưng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung theo phân công tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước ngày 30/7), báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để theo dõi, chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
TT. Tnh y, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- V
ăn phòng; Tnh y, HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn th tnh;
- UBND các huyện, thị xã
, thành phố;
- CT, các PCT UBND tỉnh:
-
CVp, các PCVP UBND tỉnh:
- Cổng TTĐT - UBND tỉnh:
- Lưu; VT, ĐTXD, Phg, Khi 10 01(2019)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg chấn chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg chấn chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg chấn chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 107/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg chấn chỉnh quy hoạch xây dựng Phú Yên

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực