Văn bản khác 1077/KH-BTP

Kế hoạch 1077/KH-BTP về thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018 tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1077/KH-BTP 2018 thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/KH-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2018 TẠI TRỤ SCƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP

Thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 4115/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Không để xảy ra sự cố cháy nổ tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp; đảm bảo an toàn tài sản nhà nước, tài sản của công chức và người lao động.

2. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công chức và người lao động trong công tác phòng cháy và chữa cháy; phát triển sâu rộng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Bộ Tư pháp.

3. Nâng cao kiến thức về các biện pháp cơ bản phòng cháy và chữa cháy cho công chức, người lao động và cán bộ Ban chỉ huy, đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy của cơ quan.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tại Bộ Tư pháp theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/4/2018

2. Tiếp tục nâng cao kiến thức về các biện pháp cơ bản phòng cháy và chữa cháy

Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác phòng cháy và chữa cháy cho Ban chỉ huy, đội viên Đội phòng cháy chữa cháy, công chức, người lao động theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2018.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức phòng cháy và chữa cháy

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy; những biện pháp, giải pháp phòng cháy chữa cháy; phổ biến kinh nghiệm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy cho công chức, người lao động các đơn vị và Ban chỉ huy, đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy trong trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp; kịp thời nhắc nhở các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn phòng cháy.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục công nghệ thông tin, đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

4. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Bộ Tư pháp

Xây dựng và duy trì phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy thường xuyên và rộng khắp tại cơ quan.

Công chức và người lao động cơ quan Bộ nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các quy định về công tác phòng cháy của cơ quan; kết hợp các biện pháp thực hành tiết kiệm điện năng với công tác phòng cháy và chữa cháy; kịp thời có biện pháp phê bình, chấn chỉnh đơn vị, công chức chấp hành không nghiêm các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

5. Tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và luyện tập phương án

5.1. Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo chế độ thường xuyên hoặc đột xuất; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy về phòng cháy; việc quản lý, sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa các chất dễ cháy trong cơ quan; nhắc nhở công tác vệ sinh chống cháy lan, không làm cản trở lối thoát; hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, ngăn cháy lan và các phương tiện chữa cháy khác. Kịp thời đề xuất các biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Đơn vị chủ trì: Đội phòng cháy và chữa cháy.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

5.2. Định kỳ hàng quý, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định; thông qua kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chủ động có các biện pháp khắc phục triệt để những tồn tại, kiến nghị của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công tác an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Bộ Tư pháp; tổ chức luyện tập phương án chữa cháy tại cơ quan bảo đảm an toàn về người, phương tiện.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Đội phòng cháy và chữa cháy.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trong khuôn viên Bộ Tư pháp, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

Thời gian hoàn thành: Hàng quý.

6. Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ quản lý, chế độ thống kê, báo cáo và bảo đảm ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định

6.1. Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ, chế độ thống kê và báo cáo về phòng cháy và chữa cháy theo Điều 4 Thông tư 66/2014/TT-BCA.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng, hàng năm và theo quy định.

6.2. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Bộ Tư pháp được bố trí đúng quy định trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị có trụ sở riêng.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm và theo quy định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

Chủ trì, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, người lao động trong đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Sắp xếp công việc, tạo điều kiện về thời gian để đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy là công chức, người lao động đơn vị mình tham gia đầy đủ các buổi luyện tập phương án chữa cháy; tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phối hợp với Văn phòng Bộ và Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018 tại trụ sở cơ quan quan Bộ Tư pháp, đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội (đ phối hợp);
- BCH, Đội PCCC cơ sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, BCH, Đội PCCC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1077/KH-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1077/KH-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực04/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1077/KH-BTP

Lược đồ Kế hoạch 1077/KH-BTP 2018 thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1077/KH-BTP 2018 thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1077/KH-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành04/04/2018
        Ngày hiệu lực04/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1077/KH-BTP 2018 thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1077/KH-BTP 2018 thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

           • 04/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực