Văn bản khác 10784/KH-UBND

Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 10784/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện xã hội hóa một số công việc có liên quan đến công tác thi hành án dân sự là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, ngày 25/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”; Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2278/QĐ- BTP ngày 12/9/2013 phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Đồng Nai”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch này xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”; Quyết định số 2278/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Đồng Nai”.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

b) Đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trong triển khai và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại.

d) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm

Tổ chức quán triệt chủ trương, mục đích của việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Đồng Nai.

a) Nội dung: Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, nội dung của Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ chí Minh; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”; Quyết định số 2278/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, của cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa của chủ trương này, nắm được nội dung, phạm vi công việc của Thừa phát lại, quán triệt trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Đồng Nai.

b) Thời gian tổ chức: Trong quá trình thực hiện thí điểm.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp

a) Hoàn thiện về nội dung và hình thức của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và liên kết trên các trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; mở chuyên mục “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Đồng Nai”.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thí điểm.

b) Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập trung để thông tin, tuyên truyền và phổ biến chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhóm đối tượng cụ thể với nội dung phù hợp:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, phường, xã, thị trấn, báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở, Trưởng Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố: Ủy ban nhân dân các huyện chủ trì, tổ chức thực hiện.

- Đối với lực lượng Công an: Công an tỉnh tổ chức thực hiện.

- Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh: Cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện.

- Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện.

- Đối với cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh cấp huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

- Đối với luật sư, luật gia: Đoàn Luật sư và Hội Luật gia tỉnh tổ chức thực hiện.

- Đối với khối ngành Tòa án, Kiểm sát: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

c) Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

d) Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thí điểm.

đ) Mở chuyên trang, chuyên mục để tăng cường tuyên truyền, thông tin về tổ chức và hoạt động thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thí điểm.

3. Tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nghề Thừa phát lại

a) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của việc thí điểm.

c) Phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

Rà soát thực trạng đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, xác định nhu cầu của các văn phòng Thừa phát lại về số lượng cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. Từ đó, xây dựng phương án phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

d) Phát triển các Văn phòng Thừa phát lại:

- Thành lập 05 Văn phòng Thừa phát lại tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo Quyết định số 2278/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Đồng Nai”.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2013.

- UBND tỉnh có chính sách khuyến khích thành lập Văn phòng Thừa phát lại từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập (tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh).

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại

a) Tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

b) Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan theo quy định pháp luật.

5. Công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại:

a) Tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Sở Tư pháp với các Văn phòng Thừa phát lại; giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của việc thí điểm.

b) Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình có hình thức hỗ trợ khác cho hoạt động của Thừa phát lại.

6. Công tác phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại:

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết, tổng kết việc thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh:

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

b) Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Giao Giám đốc Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Định kỳ có sơ kết, đánh giá, đề xuất bổ sung các công việc cụ thể cho từng nội dung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10784/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10784/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10784/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10784/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực12/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10784/KH-UBND năm 2013 triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại Đồng Nai

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực