Văn bản khác 108/KH-UBND

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 108/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo (gọi tắt là Chỉ thị số 17/CT-TTg ), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg tới các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động quảng cáo.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg gắn với việc thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Phú Yên).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17/CT-TTg và các quy định của pháp luật về quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017

2. Xây dựng các văn bản quản lý về hoạt động quảng cáo

- Ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành quy định của UBND tỉnh về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Qúy III/ 2017

3. Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

- Rà soát, thống kê hệ thống các bảng quảng cáo đứng độc lập hiện có trong nội thành, nội thị, trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xem xét cho tồn tại các bảng quảng cáo phù hợp với Quy hoạch; dỡ bỏ các bảng quảng cáo không phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

4. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg

- Báo cáo sơ kết 03 năm, thời gian thực hiện năm 2019.

- Báo cáo tổng kết 05 năm, thời gian thực hiện năm 2021.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17/CT-TTg và các quy định của pháp luật về quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh; quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê hệ thống các bảng quảng cáo đứng độc lập hiện có dọc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh để xem xét cho tồn tại hoặc phải dỡ bỏ theo quy hoạch quảng cáo.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê hệ thống các bảng quảng cáo đứng độc lập hiện có trong nội thành, nội thị, trên cơ sở đó xem xét cho tồn tại hoặc phải dỡ bỏ theo quy hoạch quảng cáo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

- Giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg .

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

3. Các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thống kê các bảng quảng cáo đứng độc lập hiện có trong nội thành, nội thị, trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh và thực hiện quản lý hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

5. Các Sở: Y tế; Nông Nghiệp phát triển Nông thôn; Công thương

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17/CT-TTg và các quy định của pháp luật về quảng cáo ở địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động quảng cáo, nhất là quảng cáo rao vặt, quảng cáo trên băng rôn; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng; các tổ chức đoàn thể; các xã, phường, thị trấn và huy động cộng đồng dân cư tiến hành việc tháo dỡ, xóa bỏ các bảng quảng cáo rao vặt trái phép (treo, đặt, dán, viết, vẽ trên cột điện, cây xanh, tường rào, tường nhà, công trình công cộng…) gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

- Chọn địa điểm phù hợp để xây dựng các điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt ở địa phương.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, thống kê hệ thống các bảng quảng cáo đứng độc lập hiện có trong nội thành, nội thị, trên có sở đó xem xét cho tồn tại hoặc phải dỡ bỏ theo quy hoạch quảng cáo.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên; Báo Phú Yên

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng, in, phát hành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện báo chí.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ hằng năm (cuối tháng 10) gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp phục vụ sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg và báo cáo UBND tỉnh, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;

- Đài Phát thanh và Truyền hình PY, Báo PY;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu108/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực20/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 108/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 108/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu108/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành20/06/2017
        Ngày hiệu lực20/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 108/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 108/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo Phú Yên

             • 20/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực