Văn bản khác 108/KH-UBND

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 108/KH-UBND 2019 Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Công văn số 3013/BTP-KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp về kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo việc thực hiện Đề án một cách thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực hộ tịch nói riêng.

2. Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy (hiện đang lưu trữ tại các địa phương) sang dữ liệu điện tử (phần mềm hộ tịch). Đảm bảo phần mềm quản lý hộ tịch vận hành thông suốt, đồng bộ và kết nối chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia. Nâng cấp, mở rộng phần mềm hộ tịch phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

3. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai phần mềm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình cập nhật phần mềm quản lý hộ tịch; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cập nhật phần mềm quản lý hộ tịch phù hợp với Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2019 - 2020

1.1 Triển khai thực hiện Đề án

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án, hướng dẫn nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Thông tin Truyền thông; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019.

1.2 Bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương

Trên cơ sở các máy tính, máy in UBND Tỉnh trang bị cho các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã từ năm 2013, UBND cấp huyện tiến hành rà soát lại, kịp thời sửa chữa, trang bị bổ sung nhằm đảm bảo thực hiện xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019

1.3 Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy (hiện đang lưu giữ tại các địa phương) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (phần mềm hộ tịch), mốc thời gian nhập từ năm 1989 đến ngày 31/12/2016

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu cập nhật từ tháng 05/2019 và hoàn thành vào ngày 31/12/2019.

1.4 Tổng kết thực hiện Đề án, tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong giai đoạn tiếp theo

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020

2. Giai đoạn từ năm 2020 trở đi

Duy trì vận hành, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất toàn tỉnh và kết nối với toàn quốc nhằm bảo đảm đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng hiện đại theo quy định của Luật Hộ tịch, triển khai quản lý, khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy theo mục I.1.3 của Kế hoạch này là 2.525.927.500 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng), nguồn kinh phí từ nguồn quản lý hành chính chưa phân bổ năm 2019 của Tỉnh, ngân sách Tỉnh sẽ bổ sung có mục tiêu để chi bồi dưỡng cho công chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu (Kèm theo phụ lục 1, 2). Kinh phí bố trí trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương theo mục I.1.2 của Kế hoạch này sử dụng từ nguồn kinh phí của UBND cấp huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND Tỉnh xây dựng Quy chế vận hành, quản lý và sử dụng phần mềm hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn việc cập nhật từ sổ bộ giấy sang cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo mục I.1.4 của Kế hoạch này, báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Tư pháp trước ngày 30/01 hằng năm.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Tỉnh cấp kinh phí thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử; hướng dẫn chi trả thù lao và quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền theo hệ thống ngành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các Sở, ngành Tỉnh

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ đã đề ra. Xây dựng kế hoạch, tiến hành thống kê, tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Bố trí ngân sách sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án tại địa phương theo mục I.1.4 của Kế hoạch này, báo cáo UBND Tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/01 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp;
- Cục CNTT - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài Chính, TT&TT;
- Báo Đồng Tháp, Đài PT&TH Đồng Tháp;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

PHỤ LỤC 1

DỰ TOÁN KINH PHÍ
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Kế hoạch số 108 /KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND Tỉnh)

Đơn vị: đồng

Loại việc

Số hồ sơ chuyển đổi từ sổ hộ tịch sang dữ liệu điện tử

Mức chi thù lao/hồ sơ

Thành tiền

Ghi chú

Khai sinh

1.260.175

1.500

1.890.262.500

 

Kết hôn

425.253

1.000

425.253.000

 

Khai tử

197.651

1.000

197.651.000

 

Nhận cha, mẹ, con

7.596

1.000

7.596.000

 

Nuôi con nuôi

910

2.000

1.820.000

 

Giám hộ

1.045

1.000

1.045.000

 

Ghi chú kết hôn

1.245

1.000

1.245.000

 

Ghi chú ly hôn

1.055

1.000

1.055.000

 

Tổng cộng

1.894.930

9.500

2.525.927.500

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu108/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(01/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 108/KH-UBND 2019 Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 108/KH-UBND 2019 Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu108/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (01/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 108/KH-UBND 2019 Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 108/KH-UBND 2019 Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tỉnh Đồng Tháp

           • 02/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực