Văn bản khác 108/KH-UBND

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2016 về triển khai Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán trên địa bàn Thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, qua đó sớm đưa các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam vào thực tế cuộc sống.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cu

- Việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hp với đối tượng; kết hợp tuyên truyền với Công ước của Liên hp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đđảm bảo đem lại hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán và nhân dân.

b) Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam, cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam.

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đphù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Công an Thành phđể tổng hp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II/2016.

3. Tham gia ý kiến xây dựng và t chức triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Nội dung: Tham gia ý kiến xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam:

+ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

+ Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

+ Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Cơ quan thực hiện: Công an Thành phố, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố:

- Triển khai kế hoạch trong ngành; tuyên truyền, phổ biến về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý; tập huấn chuyên sâu đi với các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, cán bộ làm công tác điu tra, cán bộ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành cho phù hợp với quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; bố trí đủ biên chế cán bộ, chiến sĩ cho trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy định của Bộ Công an.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (PBGDPL): Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên Trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn); phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấp phát miễn phí cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và nhân dân Thủ đô.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị trực thuộc.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế trên địa bàn Thành phố hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện, cấp Thành phố bố trí khu, buồng riêng để khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng, tng hợp dự toán bảo đảm điu kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Công an Thành phố lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc tham mưu cho UBND Thành phố bố trí, giao đất tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở tạm giữ, tạm giam còn thiếu trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

10. Sở Ngoại vụ: Phi hp Công an Thành phố thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đối với người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam.

11. Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp với Công an Thành phố tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật; giám sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp với Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong ngành mình; giám sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên của tổ chức mình và các tầng lp nhân dân; tham gia giám sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

15. UBND các quận, huyện, thị xã: Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ở địa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bằng các hình thức phù hp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình và chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

V. T CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ngành được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các đơn vị phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Công an Thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương; kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an kết quả thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn thành phHà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QHHN;
-
Ủy ban MTTQ TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu108/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu108/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thành phố Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Luật thi hành tạm giữ tạm giam Thành phố Hà Nội 2016

           • 06/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực