Văn bản khác 1082/KH-UBND

Kế hoạch 1082/KH-UBND năm 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1082/KH-UBND 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/KH-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Luật Hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Nhằm triển khai thi hành Luật Hộ tịch được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức, triển khai thi hành Luật Hộ tịch, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức, triển khai thi hành Luật Hộ tịch; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả theo nội dung Kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch các văn bản hướng dẫn thi hành cho các thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Hộ tịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch bằng hình thức biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

d) Tổ chức, giới thiệu Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các chuyên mục; chương trình; tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; Sở Thông tin và Truyền thông; Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Hộ tịch.

a) Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Cơ quan chủ trì; Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 10/8/2015, báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp.

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/8/2015.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hằng năm việc rà soát cập nhật tình hình đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Hằng năm. Bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% số công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

+ Thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ hộ tịch trong những năm tiếp theo đối với tất cả công chức làm công tác hộ tịch.

c) Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật Hộ tịch:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thời gian hoàn thành.

+ Trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

+ Từ ngày 01/01/2016, Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người có đủ tiêu chuẩn làm công tác hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2015, các cơ quan đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp nguồn ngân sách năm 2015 để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết/.

 


Nơi nhận:
- Cục HTQTCT- Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1082/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1082/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1082/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1082/KH-UBND 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1082/KH-UBND 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1082/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1082/KH-UBND 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1082/KH-UBND 2015 triển khai Luật Hộ tịch tỉnh Lai Châu

             • 23/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực