Văn bản khác 1089/KH-UBND

Kế hoạch 1089/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1089/KH-UBND 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện đồng bộ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức liên quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Xây dựng ban hành văn bản quy định về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Thời gian thực hiện: Ngay từ đầu năm và thường xuyên theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

1.2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016 và đột xuất khi được giao.

1.3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Hướng dẫn, đôn đốc: Thực hiện thường xuyên trong năm 2016;

+ Kiểm tra vào quý III năm 2016.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

2.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

- Phạm vi theo dõi: Trong năm 2016, tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với 02 lĩnh vực trọng tâm về:

+ Pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016).

- Nội dung công việc: Thực hiện đánh giá tình hình thi hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

+ Về nội dung theo dõi: Theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 của Nghị định 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/BTP;

+ Về hình thức theo dõi: Theo quy định từ Điều 11 đến Điều 14 của Nghị định 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 7 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/BTP.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện triển khai thực hiện.

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật tại một số huyện, thành, thị trong tỉnh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

- Đơn vị được kiểm tra: Sở Y tế, Sở Xây dựng và một số đơn vị có liên quan.

- Sở Tư pháp tham mưu để UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 8 năm 2016.

2.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại một số huyện, thành, thị trong tỉnh (đối với lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn trong năm 2016).

- Đơn vị được điều tra, khảo sát gồm: Huyện Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên.

- Hình thức điều tra, khảo sát: Trực tiếp hoặc thông qua các phiếu điều tra xã hội học.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát theo kế hoạch và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

2.4. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Việc tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã theo các nội dung sau đây:

a) Số lượng, hình thức và tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao.

b) Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

- Thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thu thập từ các nguồn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật hoặc qua Trang thông tin điện tử UBND tỉnh. Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Thông tin về tình hình thi hành pháp luật chỉ được sử dụng khi đã phân tích, đánh giá và xử lý. Việc thu thập, xử lý thông tin phải đảm bảo các quy định của pháp luật về thu thập và bảo mật thông tin.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm thu thập thông tin từ các nguồn nêu trên và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp). Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, tổng hợp đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2016.

2.5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

e) Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của UBND cấp trên trực tiếp.

2.6. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Nội dung thực hiện: Việc theo dõi được thực hiện thường xuyên, liên tục bao gồm các hoạt động đã được xác định trong nội dung kế hoạch ở trên và việc thu thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, từ báo cáo của các sở, ngành, UBND cấp huyện; tổng hợp, xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo nội dung đã được xác định trong kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, tổng hợp và xây dựng dự thảo các báo cáo công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành, thị thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc dự trù kinh phí phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 47/2012/TTLT ngày 16/3/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các văn bản pháp luật có liên quan khác, trình UBND tỉnh quyết định.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị

Căn cứ Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo phạm vi, lĩnh vực quản lý;

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 04/10/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định (Cơ quan xây dựng báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung theo Mẫu đề cương Báo cáo và các Bảng tổng hợp số liệu quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Số liệu trong báo cáo được tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016).

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Kế hoạch này;

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm phản ánh ngay về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, kịp thời được hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (B/c);
- TTU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CPCT;
- TAND, VKND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng Thông tin và giao tiếp ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PC1. (Th- 40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1089/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1089/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1089/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1089/KH-UBND 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1089/KH-UBND 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1089/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Chí Giang
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1089/KH-UBND 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1089/KH-UBND 2016 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Vĩnh Phúc

           • 01/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực