Văn bản khác 109/KH-TANDTC

Kế hoạch 109/KH-TANDTC năm 2019 thực hiện giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-TANDTC 2019 thực hiện giám sát chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI VỀ “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM” TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

Thực hiện Nghị quyết s76/2019/QH ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung; Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao theo Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

2. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự xâm hại trẻ em; bảo đảm các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trong tình hình hiện nay.

3. Tăng cường công tác xây dựng và hướng dẫn bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

4. Gắn thực hiện công tác xét xử vi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân; đồng thời răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Toàn hệ thống Tòa án nhân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 76/2019/QH ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Kiến nghị số 1887/KN-UBTP14 ngày 02/5/2019 của Ủy ban Tư pháp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung.

2. Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, phối hp chặt chẽ, thống nhất đường lối giải quyết vụ án với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em, bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tính chất đê hèn, phạm tội với các nạn nhân còn quá nhỏ...; kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của nạn nhân là trẻ em trong quá trình giải quyết vụ án.

3. Vụ Giám đốc kiểm tra I, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý với các cơ quan tư pháp Trung ương và hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp về các vấn đề còn nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết, xét xử các vụ án cụ thể xâm hại trẻ em.

4. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, xây dựng dự thảo trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến và ban hành Nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của Bộ luật Hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung, hướng dẫn về “hành vi quan hệ tình dục khác”, đặc biệt là hướng dẫn xác định các dấu hiệu cụ thể đđịnh tội đối với Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hp các vướng mắc trong thực tiễn xét xử của các Tòa án về các Tội xâm hại trẻ em để kịp thời có văn bản giải đáp.

5. Học viện Tòa án và Vụ Tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch tăng cường đào tạo, tập huấn các văn bản mới đặc biệt là các quy định mới của Bộ luật Hình sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên, Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 quy định về phòng xử án và các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật có liên quan; bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xét xử các vụ án xâm hại tình dục cho các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân.

6. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, các trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương thông qua các bài viết, phóng sự, tin xét xử các vụ án về xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em để tuyên truyền về pháp luật cũng như thủ đoạn, phương thức, hậu quả nguy hiểm tội phạm xâm hại tình dục và các vụ việc nghiêm trọng liên quan loại tội phạm này thời gian qua để người dân nâng cao cảnh giác, nhận biết chính xác dấu hiệu nếu trẻ em là nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục và tố giác tội phạm sớm nhất khi có dấu hiệu xâm hại để tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng có điều kiện xác định tội phạm, người phạm tội chính xác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, trong đó có quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhất là đảm bảo ổn định tâm lý, bảo vệ tối đa quyền nhân thân cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của loại tội phạm này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình nạn nhân, nạn nhân trong quá trình giải quyết vụ án, đấu tranh với tội phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

2. Giao Vụ Tổng hp Tòa án nhân dân tối cao giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, kim tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội (để b/c)
- Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (để b/c);
- Đồng chí Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ
ơn vị thuộc TANDTC; (để thực hiện)
- Các TAND cấp cao;
(để thực hiện)
- Tòa án Quân sự TW;
(để thực hiện)
- Các TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
(để thực hiện)
- Bộ Công an, VKSNDTC (để phối h
p);
- Các đ/c PCA-TANDTC (để chỉ đạo);
- Lưu: VP, V
TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-TANDTC 2019 thực hiện giám sát chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-TANDTC 2019 thực hiện giám sát chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Trí Tuệ
        Ngày ban hành09/09/2019
        Ngày hiệu lực09/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-TANDTC 2019 thực hiện giám sát chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-TANDTC 2019 thực hiện giám sát chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực