Văn bản khác 109/KH-UBND

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 về pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, hoạt động biểu diễn, ghi âm, ghi hình, phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

2. Mc tiêu c thể

a) Đến năm 2020

- Hệ thống các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được củng cố, kiện toàn đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

b) Phấn đấu đến năm 2025

- 100% từ tỉnh đến huyện, thành phố có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi:

- In, phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của Trung ương; trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, cho cán bộ làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Bố trí nhân lực là những người có trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế:

- ng dụng Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet do Trung ương xây dựng vào hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyn tác giả, quyền liên quan tại các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong tỉnh.

- Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyn tác giả, quyn liên quan.

- Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

2. Các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kinh phí đưa vào chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

- In, phát hành tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ứng dụng Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan; bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet do Trung ương xây dựng; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đánh giá, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; định kỳ hng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, cân đối, bố trí kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. S Nội vụ

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

6. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận hành liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Kiểm tra, rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan.

8. UBND các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; xử lý kịp thời các vấn đliên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương.

9. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ động, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở: Văn hóa - TTDL, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Thông tin và Truyền thông;

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai,
Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1,4, BBT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hữu Thể

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 về pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 về pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 về pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-UBND 2017 về pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Lào Cai

             • 13/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực