Văn bản khác 11/KH-UBND

Kế hoạch 11/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11/KH-UBND 2019 phòng chống tham nhũng Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhằm chủ động phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng thiết thực, hiệu quả; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Kết số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh để đảm bảo các quy định chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, không tạo kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ.

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ và quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặc biệt là việc tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng vặt”, nhất là ở các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

5. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

6. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định (gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ).

2. Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

4. Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp, nhằm phòng ngừa tham nhũng.

6. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; thực hiện
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh
VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng HCTC, THCB;
- Lưu VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2019
Ngày hiệu lực26/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 11/KH-UBND 2019 phòng chống tham nhũng Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11/KH-UBND 2019 phòng chống tham nhũng Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành26/01/2019
        Ngày hiệu lực26/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 11/KH-UBND 2019 phòng chống tham nhũng Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11/KH-UBND 2019 phòng chống tham nhũng Tuyên Quang

           • 26/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực