Văn bản khác 110/BC-UBND

Kế hoạch 110/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/BC-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/BC-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016.

Sáu tháng đầu năm 2016, thành phố thực hiện Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 trong bối cảnh kinh tế cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát theo định hướng của Chính phủ, dư nợ tín dụng tăng. Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Tiềm năng, sức hấp dẫn của Hải Phòng tiếp tục được khai thác, phát huy, nhiều dự án, công trình của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế được khởi công, khánh thành và tập trung đẩy nhanh tiến độ sẽ tạo động lực mới cho phát triển thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế cả nước và thành phố; bất ổn chính trxảy ra ở nhiều nơi. Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, sức mua chậm được cải thiện đang đặt ra những thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

I. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ủy ban nhân dân thành phđã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng luật, bảo đảm đúng yêu cầu. Ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập sớm 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tới nhân dân; định hướng các cơ quan báo, đài thành phố mở các chuyên mục tập trung phản ảnh kịp thời các hoạt động bầu cử.

2. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đi sống nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm

Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đi tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, thành phđã quyết định nâng mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo lên 500.000 đồng/hộ (gấp gần 2 lần so với năm 2015); gia đình chính sách tăng lên 1,2 triệu đồng/hộ (tăng 4 ln so với năm 2015). Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2016.

3. Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thường xuyên bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố, Hội nghị gặp mặt tiếp xúc khách quốc tế của thành phố. Tập trung cao giải quyết các thủ tục đầu tư, giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đu tư trên địa bàn. Tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến mcác tuyến hàng không đến thành phố Hải Phòng, tạo tiếng vang lớn và góp phần thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa giữa thành phố và các địa phương trong và ngoài nước. Ban hành Chỉ thị về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016; Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư và thu - chi ngân sách nhà nước

Chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo, các Tổ công tác chống thất thu ngân sách thành phố năm 2016; rà soát lại các nguồn thu còn bỏ sót hoặc chưa phù hợp để điều chỉnh kịp thời; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thu phí đối với hàng tạm nhập, tái xuất. Bố trí làm việc với một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn để đôn đốc thu nộp ngân sách. Tăng cường quản lý, đổi mới mnh mẽ phương thức, quy trình chi ngân sách, phân bổ nguồn lực đầu tư công theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm. Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện; tập trung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, xử lý kiến nghị của cử tri.

5. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xử lý trực tiếp, kịp thời, kiên quyết từng vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc. Thực hiện phân cấp mạnh hơn cho các quận, huyện gắn với giao trách nhiệm cho người đứng đầu các quận, huyện để giảm bớt thủ tục hành chính, thời gian. Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tài chính theo hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; sắp xếp tchức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để nâng cao năng lực trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện rà soát nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị chưa hoàn thành đúng hạn để đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các Đán, báo cáo, nội dung trình Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp tham gia về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, giải trình và xử lý kịp thời những ý kiến kiến nghị, chất vấn của cử tri tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

II. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016

1. Về phát triển kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước 48.526,1 tỷ đồng, tăng 10,63% so với cùng kỳ, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước giảm 0,41%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,04%; nhóm dịch vụ ước tăng 9,62% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 16,61% so với cùng kỳ. Có 30 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất thiết bị truyền thông (+894,65%), sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (+293,8%), sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa (+73%), sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (+59,71%); 13 ngành giảm so với cùng kỳ như: sản xuất phân bón (-51,77%), sản xuất mô tơ, máy phát điện (-49,63%), sản xuất lốp xe (-36,14%).

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước 7.420,7 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cùng kỳ, trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 0,72%, giá trị sản xuất lâm nghiệp giảm 4,34%, giá trị sản xuất thủy sản tăng 2,32% so với cùng kỳ. Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 69,41 tạ/ha, bằng 100,03% so vụ đông xuân năm 2015. Triển khai đợt 1 công tác khử trùng tiêu độc, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước tăng 20,79% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 31,45%, sản lượng khai thác tăng 12,67% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước tăng 13,03% so với cùng kỳ, bằng 47,09% kế hoạch năm. Thực hiện tốt kế hoạch cung ứng, dự trữ hàng hóa và bình ổn giá đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 so với tháng trước tăng 0,41%; so với tháng 12 năm trước tăng 2,77%; so với tháng cùng kỳ tăng 2,58%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước tăng 21,14% so với cùng kỳ, bằng 50,08% kế hoạch năm. Tng kim ngạch nhập khu 6 tháng ước tăng 19,12%, bằng 51,85% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước 37,7 triệu tấn, tăng 12,96% so với cùng kỳ, bằng 47,14% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa 6 tháng ước tăng 9,52% về tấn và tăng 4,68% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 6 tháng ước tăng 7,95% về người và tăng 10,41% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm ước đạt 19.000 thuê bao, thuê bao internet ước tăng thêm 10.300 thuê bao; tổng doanh thu 6 tháng của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ước đạt 1.600 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 29.892,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, bằng 47,6% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: thu nội địa 8.600 tỷ đồng, tăng 51,1%, bằng 55,1% dự toán năm; thu hải quan 19.752,8 tỷ đồng, tăng 3,1%, bằng 45,7% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước 6.706,5 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, bằng 37,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.651 tỷ đồng, tăng 84,7%, chi thường xuyên 3.851,6 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến 30/6/2016 ước tăng 16,31%; tổng dư nợ cho vay tăng 17,38% so với cùng kỳ. Thực hiện cơ cấu lại nợ cho 1.888 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh là 211 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 2.004 khách hàng, số dư nợ được miễn lãi là 3.164 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 30 tỷ đồng.

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng ước thực hiện 19.511,8 tỷ đồng, tăng 15,35% so với cùng kỳ, bằng 36,47% kế hoạch năm, trong đó: vốn nhà nước tăng 8,8%, vốn ngoài nhà nước tăng 28,08%, vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,09% so với cùng kỳ. Kết quả thu hút vốn đầu tư trong nước: Tính đến ngày 20/6/2016 trên địa bàn thành phố có 10 dự án được cấp mới, 01 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt trên 6.662,9 tỷ đồng. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 20/6/2016 trên địa bàn thành phố có 22 dự án được cấp mới, 15 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt trên 1.766,99 triệu USD, tăng 250% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm; số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 470 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 12.677,09 triệu USD.

Quản và phát triển doanh nghiệp: Cấp đăng ký thành lập mới 1.235 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 8.486,8 tỷ đồng, tăng 2,32% về số doanh nghiệp và giảm 3,55% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Cấp đăng ký thành lập mới 150 chi nhánh, văn phòng đại diện, tăng 44,23% so với cùng kỳ.

2. Quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên môi trường

Công tác quản và phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Tiến hành chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, dải cây xanh, trang trí cây hoa cảnh khu vực dải trung tâm và các tuyến đường chính phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đu năm. Ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại (Đợt I) nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chỉ đạo các quận Lê Chân, Ngô Quyền lập phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển tạm cư, phương án phá dỡ cho các khu nhà nguy hiểm: U19 Lam Sơn; A48, A49 Lán Bè; U1, U2, U3 Lê Lợi. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (1).

Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức kiểm tra nợ xây dựng cơ bản của các xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015; triển khai xây dựng Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016. Chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Chỉ đạo kiểm tra tạm dừng triển khai các lò đốt rác tại các huyện. Triển khai kế hoạch hỗ trợ đợt 1 là 148.919 tấn xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm, cầu, cống, ống bi phục vụ sản xuất, đi lại của người dân.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng đảm bảo trật tự đô thị, trật tự đường hè, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp tổ chức khởi công Cảng container quốc tế Hải Phòng; khánh thành Dự án xây dựng mrộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Khởi công xây dựng Nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiến hành kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, đường quốc lộ được ủy thác quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn; chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động của các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy. Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, tai nạn giao thông được kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (2).

Tăng cường công tác quản , sử dụng tài nguyên, tích cực triển khai chiến lược bảo vệ môi trường. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 13/14 quận, huyện. Kim tra, phân loại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa vi phạm pháp luật về đất đai để tiến hành thu hồi đất. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một sdự án, công trình trọng đim của thành phố. Triển khai Kế hoạch rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xut công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016. Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016; Hội nghị công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt: Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thí điểm giai đoạn 1); Đề án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường thành phHải Phòng đến năm 2025.

3. Văn hóa - Xã hội.

Công tác giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2015 - 2016 khu vực phía Bắc, đoàn Hải Phòng có 16/18 dự án đạt giải. Hoàn thành hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017; tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016. Quyết định cho các cơ sở giáo dục nghỉ hè 2 tháng 6 và tháng 7 theo quy định của Luật giáo dục nhằm mục đích giảm tải việc dạy thêm, học thêm. Làm tốt công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục. Tập trung đẩy nhanh thi công để hoàn thiện dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú - giai đoạn I trước năm học mới 2016 - 2017.

Ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa thành phố và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Phê duyệt danh mục và tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 đợt 1 (gồm 29 nhiệm vụ); Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ năm 2016. Tổ chức Lễ trao văn bằng cho 34 đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thng của thành phố được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu chng nhận, nhãn hiệu tập thể. Hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường tiếp tục được nâng cao.

Thực hiện tt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến điều trị; triển khai thí điểm Đề án “Tiếp sức người bệnh” tại 6 bệnh viện. Tiến hành đánh giá thực trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố, tác động của áp giá viện phí đến tình trạng quá tải. Triển khai Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm: tập trung thanh tra, kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ quần chúng nhân dân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán và Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016. Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Đn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia - Nhà hát thành phố và Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016. Tăng cường quản lý các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi dưới nước phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng hiện đang dẫn đầu tại giải Bóng đá Vô địch quốc gia 2016.

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng 6 tháng đầu năm ước 2,86 triệu lượt khách tăng 7,41% so với cùng kỳ, bằng 50,21% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 342 nghìn lượt, tăng 1,76% so cùng kỳ. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Quyết định thành lập Sở Du lịch Hải Phòng. Tạo điều kiện thuận lợi để Hãng hàng không Vietjet Air mở các đường bay từ Hải Phòng đi Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột. Phối hợp tổ chức khởi công Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu.

Công tác htrợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm ước giải quyết việc làm cho 26.842 lượt lao động, bằng 51,62% kế hoạch năm; tuyển mới đào tạo nghề được 15.500 học sinh - sinh viên, đạt 31,9% kế hoạch năm. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm và kết nối cung cầu lao động. Tổ chức tốt Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 05 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 04 người, bị thương 09 người, tăng 02 vụ, 01 người chết, 09 người bị thương so với cùng kỳ; xảy ra 10 cuộc đình công với trên 5.270 lao động tham gia, tăng 04 cuộc và trên 2.170 người tham gia so với cùng kỳ.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho ngưi có công trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền trên 78,01 tỷ đồng, bằng 216,56% so với năm 2015, trong đó ngân sách thành phố 63,42 tỷ đồng, bằng 418% so với cùng kỳ; tặng quà, trợ giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng, bằng 92,79% so với cùng kỳ, trong đó ngân sách thành phố 20,06 tỷ đồng, bằng 226% so với cùng kỳ; tặng quà đối với người có công, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, hội viên Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vi tổng số tiền trên 3,64 tỷ đồng. Ban hành quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2016.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức Hội nghị Tổng kết Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2011 - 2015, triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bão mạnh và siêu bão trên địa bàn thành phố năm 2016.

4. Công tác nội chính.

Tổ chức thành công, dân chủ, đúng luật cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5/2016 trên địa bàn thành phố; tlệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,47%.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tư pháp. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố năm 2016; xác định và xếp loại chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, quận, huyện năm 2015; thực hiện việc điều tra xã hội học để lấy ý kiến đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các s, ban, ngành, quận, huyện năm 2015 đảm bảo tính khách quan, toàn diện. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của một số Sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 06/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phHải Phòng. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2016. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố diễn ra ổn đnh.

Ban hành và triển khai Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2016, các Kế hoạch về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, về quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016. Kịp thời hướng dẫn, triển khai thi hành các văn bản pháp luật về lĩnh vực Tư pháp do Trung ương và thành phố ban hành đến các cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tập trung thực hiện (3). Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố và Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III.

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất. Các cơ quan thanh tra đã tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, 972 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,25 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 7,04 tỷ đồng; ban hành 830 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,72 tỷ đồng. Tiếp 2.725 lượt với 4.739 người, giảm 1% so với cùng kỳ, trong đó có 109 đoàn đông người, tăng 5%; nhận và xử lý 3.955 đơn thư các loại, tăng 27% so với cùng kỳ. Toàn thành phố có 172 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giảm 3% so với cùng kỳ, đã giải quyết 106 vụ việc đạt tỷ lệ 61%. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; triển khai việc kê khai minh bạch tài sản năm 2015 tại 82 đơn vị với 13.123 người đạt 99,99%. Tổ chức 59 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hơn 6.032 lượt người tham gia, phát hành hơn 2.750 tài liệu; chuyển đổi vị trí công tác đối với 207 vị trí cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

5. Công tác đi ngoại và quốc phòng - an ninh

Các hoạt động đi ngoại được triển khai tích cực, phong phú, toàn diện; quan hệ ngoại giao, hợp tác được đẩy mạnh, nhất là với các địa phương, nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh hợp tác với thành phố Kitakyushu, Nhật Bản, tổ chức Phiên họp tổng thể lần III giữa hai thành phố để đánh giá khả thi, chuẩn bị triển khai 15 dự án thí điểm. Công tác thông tin đối ngoại, truyền thông, giới thiệu hình ảnh thành phố được đa dạng hóa. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, tiếp tục tập hợp, động viên nguồn lực từ cộng đồng kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài; giải quyết kịp thời, đúng thủ tục các vụ việc lãnh sự, bảo hộ công dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (4).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, thành phố, các mục tiêu quan trọng, lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Trung ương, quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời; tăng cường công tác chốt điểm mật phục, tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và trật tự công cộng. Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong 6 tháng đầu năm giảm 2,45% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,7%, trọng án trên 90%, đặc biệt không để xảy ra án giết người cướp tài sản. Đẩy mạnh việc thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư”. Xây dựng mới 10 mô hình trong phong trào toàn dân bo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng mô hình Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy, Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy, củng cố, nâng cao chất lượng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với 13 cơ sở tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy các cơ s, kiên quyết xử lý vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đã xảy ra 25 vụ cháy, làm bị thương 01 người, thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng, tăng 4 vụ, giảm 07 người chết và 06 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 2 tđồng so với cùng kỳ.

Quốc phòng an ninh được giữ vững. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sn sàng chiến đấu. Thực hiện tt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền bin, đảo; tăng cường công tác kiểm soát hành chính, tuần tra kiểm soát trên sông, biển, quản lý chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cu nạn với 20 đơn vị quân đội, 1.045 cán bộ, chiến sĩ và 80 phương tiện tham gia. Huy động tàu, thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay bị mất tín hiệu trên vùng biển Bạch Long Vỹ. Các quận, huyện, đơn vị tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2016 đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2016 (2.800 chtiêu). Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cho các đối tượng năm 2016 đúng kế hoạch, nội dung, chương trình. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành ph.

III. Kết quả thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” (5)

Ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định s2965/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh”. Công tác thông tin tuyên truyn về mục đích, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thực hiện chủ đề năm 2016 ti các cấp, ngành, đơn vị, đến cán bộ, công chức và các tng lớp nhân dân được tích cực triển khai thực hiện.

1. Về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước

Ban hành và triển khai Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế. Tốc độ thu ở các khu vực và sắc thuế đều có sự tăng trưởng khá cao so cùng kỳ, đặc biệt thu từ khu vực doanh nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất; hầu hết các khoản thu đạt trên 50% dự toán năm. Thực hiện ghi thu, ghi chi ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thành phố bù trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, đơn vị phải nộp theo quy định.

Chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; 5 tháng đầu năm 2016 thanh tra hoàn thành 45 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 30 tỷ đồng, kiểm tra hoàn thành 550 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu và thu phạt 60 tỷ đồng. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp mua bán và sử dụng hóa đơn bất hp pháp, kể cả hóa đơn bán hàng được cấp lẻ cho các tổ chức và cá nhân.

Hoàn thành Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công” trình Hội đồng nhân dân thành phố; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/11/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý đầu tư, quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, thất thoát tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm có tác động thúc đẩy thành phố phát triển, xử lý kiến nghị cử tri. Tập trung chi lương, chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xut cp bách khác, tạm dừng các khoản chi mua sắm, sửa chữa, chi cho các chương trình, đề án sử dụng vốn sự nghiệp. Rà soát lại việc bố trí lao động hợp đng trong tt cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục... nhằm giảm sức ép chi ngân sách.

2. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trên địa bàn thành phố.

Triển khai 05 đề án khuyến công quốc gia và 06 đề án khuyến công địa phương; cung cấp thông tin và vận động doanh nghiệp tham gia một số hội chợ triển lãm, hội thảo trong nước và quốc tế (6). Triển khai hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ xây dựng dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm cho 03 doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai mrộng Hệ thống kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng; Chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương (SECO).

Thu hút được dự án với số vốn đầu tư lớn (1.500 triệu USD) và công nghệ hiện đại của Công ty LG Display (Hàn Quốc). Tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI, định hướng triển khai các dự án đầu tư (7). Đẩy mạnh công tác xúc tiến đu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đu tư tại chỗ thông qua việc tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, cầu và đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị vay vn Ngân hàng Thế giới, các dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Khánh thành và đưa vào khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; khởi công xây dựng Khu đô thị phức hợp Vinhomes Riverside Hải Phòng, Khu nghỉ dưỡng cao cp đảo Hòn Dáu.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xlý kịp thời các đi tượng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 5 tháng đầu năm đã kiểm tra 856 vụ, xử lý 487 vụ với tổng số tiền xử lý trên 4,85 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 4 tỷ đng. Thành lập Đoàn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố.

IV. Đánh giá chung.

Kết quả thực hiện một schỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục ổn định và phát triển, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,63%, cao nhất từ năm 2010 đến nay (8), hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưng khá cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, vốn đầu tư toàn xã hội, dư nợ tín dụng, sản lượng hàng qua cảng, thu ngân sách, thu hút khách du lịch. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đạt 93% kế hoạch năm, đưa Hải Phòng thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm.

- Khánh thành và khởi công nhiều công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, góp phần nâng tầm vị thế và tạo sự phát triển đột phá cho thành phố. Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” đã đạt được những kết quả bước đầu.

- Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016 và các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập mạnh mẽ tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố tăng cao so với cùng kỳ.

- Cuộc bầu cử đại biu Quc hi khóa XIV và đại biu Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

- Công tác quản lý và phát triển đô thị, trật tự hè đường, bảo vệ môi trường có chuyn biến rõ nét. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những cố gng và kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân thành phnghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế:

- Một số dự án công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, chưa thhoạt động theo đúng công suất thiết kế. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất còn thấp, phần lớn nông sản được tiêu thụ không qua hợp đồng bền vững.

- Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một sdự án trọng điểm của thành phố.

- Thành phố chưa ban hành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn của thành phố và xây dựng một scụm công nghiệp mới còn chậm. Việc chuyển đổi các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 tại một số quận, huyện còn chậm (9).

- Tình trạng đình công và tai nạn lao động nghiêm trọng tăng so với cùng kỳ. Tình trạng khiếu kiện đông người có chiều hướng gia tăng, giải quyết chưa kịp thi. Tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hi đt và hoạt động của tội phạm cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí gây án còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Những hạn chế, yếu kém nêu trên có những nguyên nhân khách quan do khó khăn của nền kinh tế thế giới, sức mua chậm được cải thiện, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khối lượng công việc lớn... nhưng chủ yếu là những nguyên nhân chủ quan. Một số chđạo của Ủy ban nhân dân thành phố chậm được thực hiện. Một số nhiệm vụ mới chủ yếu dừng lại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, việc thực hiện trên thực tế còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu. Chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa chủ động, tích cực trong việc đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức còn bị động, trì trệ, thiếu nỗ lực, sáng tạo. Công tác kim tra, giám sát ở một số ngành, lĩnh vực chưa được thường xuyên đầy đủ, thực chất.

V. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2016.

Sáu tháng cuối năm, kinh tế cả nước và thành phố dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của thành phố, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2016, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách nhà nước. Tập trung rà soát, đôn đốc nộp kịp thi vào ngân sách thành phố các khoản thu như tiền sử dụng đất, phí lề đường bến bãi đối với hàng tạm nhập tái xut, tin bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất thu việc thu phí sử dụng mặt nước, mặt biển đối với tàu biển và các phương tiện vận tải thủy hoạt động, ra vào cảng biển, bến thủy nội địa tại Hải Phòng. Tích cực làm việc với doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài thành phố có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để vận động nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hải Phòng. Tiếp tục phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho các quận, huyện trên cơ sở đánh giá hiệu quả của công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân thành phố tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn các quận, huyện. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch của thành phố triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thường xuyên nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận li, khuyến khích khi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Khẩn trương ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài, trọng tâm là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Tập trung rà soát, thực hiện chuyển đổi các hợp tác xã theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012, kiên quyết giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động, hoạt động không hiệu quả.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát bình ổn giá cả, bảo đảm an toàn thực phẩm. Vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia các hội chợ trong và ngoài nước. Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại của các đối tượng kinh doanh; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành ph. Khn trương thu hoạch lúa và rau, màu vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xut vụ mùa, vụ đông năm 2016; thực hiện các chương trình phát triển chăn nuôi năm 2016. Tchức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách, chương trình đề án của Trung ương và thành phố về phát triển nông nghiệp, thủy sản. Tập trung triển khai thực hiện các dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2016, xử khắc phục các sự cố hư hỏng công trình đê điều, phòng chống lụt bão.

3. Khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao trong kế hoạch năm 2016. Đxuất giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến các thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân, triển khai các dự án đu tư công. Sớm hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng các cụm công nghiệp Tiên Lãng và Giang Biên, cầu Hoàng Văn Thụ, đường cao tc ven bin đoạn đi qua thành phố. Phấn đấu đến ngày 31/8/2016 hoàn thành việc sửa chữa và thông xe cầu Niệm. Chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công dự án khách sạn Hải Phòng Chuo Việt Nam tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray, quận Lê Chân và dự án sân golf Hải Phòng Sakura Club tại huyện An Lão. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại do việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đt không đúng quy định, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sdụng đất.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của thành phnhư: dự án phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới, khu đô thị Xi măng, đường Đông Khê 2, công viên cây xanh Tam Bạc, nút giao thông khác mức Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm... nhằm góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị. Khẩn trương xây dựng các chung cư mới thay thế các chung cư xuống cấp. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách; kim tra, tun tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đề xuất phương án tháo gỡ, thống nhất quản lý hạ tầng giao thông đô thị và các công trình ngầm liên quan theo đúng quy định.

Ban hành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho một số địa phương thực sự có đủ điều kiện, tránh dàn trải; thực hiện theo tiến độ việc hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn xóm và các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất. Rà soát lại hồ sơ, thanh tra, kiểm tra làm rõ một scông trình liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới đã được thanh toán trong năm 2015 để đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

5. Phát triển văn hóa xã hội và nâng cao đời sng nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, kịp thời và xử lý triệt để dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động đánh giá, cung cấp thông tin an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, các hoạt động sinh hoạt hè thiết thực, hiệu quả, lành mạnh cho học sinh; hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hỗ trợ an sinh thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện pháp luật về sử dụng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm. Cơ bản hoàn thành giám định bệnh tật cho người nghi nhiễm chất độc da cam và thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đôn đốc, hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy các s, ngành theo đúng quy định. Khẩn trương thực hiện tốt thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2014. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thành chấm điểm và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí.

7. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ ở hai cấp thành phố và quận huyện vào tháng 9/2016. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được trong 6 tháng đu năm đến các tầng lớp nhân dân để củng cố lòng tin, tạo sự phấn khởi, đồng thuận, quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, các nội dung cam kết trước Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri, các thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành ph. Khẩn trương rà soát, giải quyết tối đa những vụ việc còn tồn đọng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc; phối hợp kịp thời, chặt chẽ để giải quyết tốt hơn các vấn đề liên ngành, không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Tổ chức tuyên truyền về các Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

9. Thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV và các Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Hội nghị Thành ủy. Khẩn trương kiện toàn chính quyền các cấp sau bu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Triển khai xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 bảo đảm tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, VPQH;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c B
í thư TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các cấp, ngành trực thuộc;
- Các Ban c
a Đảng, các đoàn thể;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Các Ban c
a HĐND TP; VP HĐND TP;
- CVP, PCVP; các Phòng CV UBND TP;
- Cổng TTĐT TP, Báo HP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo s
ố 110/BC-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2016 HĐND TP giao

ƯTH 6 tháng năm 2016

% So sánh

6 tháng/ cùng kỳ

6 tháng/ kế hoạch

1

Tc độ tăng trưng GRDP (giá so sánh 2010)

%

10,5 - 11,0

10,63

-

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Nhóm nông lâm thủy sản

-

1,46 - 1,69

(0,41)

-

-

- Nhóm công nghiệp - xây dựng

-

13,84 - 14,7

14,04

-

-

- Nhóm dịch vụ

-

9,5 - 9,8

9,62

-

-

2

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

17,0 - 18,0

16,61

-

3

Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá so sánh 2010)

%

2,50 - 3,00

0,04

-

-

- GTSX nông nghiệp

-

1,08 - 1,37

(0,72)

-

-

- GTSX lâm nghiệp

-

0,00

(4,34)

-

-

- GTSX thủy sản

-

6,0 - 7,0

2,32

-

-

4

Tng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

53.500

19.511,8

115,35

36,47

5

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong đó:

Tỷ đồng

62.815,7

29.892,5

114,5

47,6

- Thu nội địa

Tỷ đồng

15.600,0

8.600,0

151,1

55,1

- Thu hải quan

Tỷ đồng

43.240,0

19.752,8

103,1

45,7

6

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng

Triệu tấn

≥ 80,0

37,71

112,96

47,14

7

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

%

18,5 - 19,5

21,14

-

-

8

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

≥ 5.700

2.862,0

107,41

50,21

9

Số lao động được giải quyết việc làm

Lượt người

52.000

26.842

99,44

51,621 Lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 435 trường hợp với số tiền là 2,05 tỷ đồng; tổ chức thanh tra hoạt động xây dựng tại 06 công trình; thanh tra chuyên ngành 05 dự án.

2 Tính đến ngày 15/6/2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông làm chết 44 người, bị thương 24 người, giảm 3 vụ (-5,36%), giảm 3 người chết (-6,38%), tăng 1 người bị thương (+4,35%) so với cùng kỳ.

3 Thẩm định 16 văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; tham gia ý kiến 11 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương, 01 Đán của Bộ Tư pháp, 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp lut của thành phố và 21 dự thảo văn bản quản lý nhà nước khác; thực hiện kim tra 10 văn bn quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành ph ban hành.

4 Giải quyết dứt điểm 05 vụ việc lãnh sự đối với 08 công dân nước ngoài, 01 vụ việc lãnh sự đối với 03 công dân có địa chỉ thường trú tại Hải Phòng.

5 Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo riêng chi tiết về việc thực hiện chđề năm trong 6 tháng đầu năm 2016.

6 Hội chợ thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang 2016, Hội thảo giao thương “Tiếp cận thị trường hàng thực phẩm Hàn Quốc”, Chương trình Xúc tiến thương mại hai thị trường Pháp và Italia.

7 Tập đoàn Bridgestone, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nomura (Nhật Bản), Hội Người Hàn Quốc tại Hải Phòng và đại diện các công ty điện tử, LG Electronics, LS-VINA Cable, Doosan Việt Nam, Garviha, Tập đoàn Toprun Family (Hàn Quốc), đoàn Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

8 Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng: năm 2015 đạt 9,34%, năm 2014 đạt 7,52%, năm 2013 đạt 5,7%, năm 2012 đạt 6,81%, năm 2011 đạt 9,89%, năm 2010 đạt 10,26%.

9 Tính đến 31/5/2016 mới thực hiện chuyển đổi được 81/302 hợp tác xã đang hoạt động (chưa tính 26 quỹ tín dụng nhân dân, 30 hợp tác xã thành lập mới), đạt 26,8%.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/BC-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/BC-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/BC-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/BC-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/BC-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng Hải Phòng 2016

           • 23/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực