Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống gia đình Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 29/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28 tháng 04 năm 2017 của B Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình đ gia đình là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, xây dựng gia đình no m, tiến bộ, hạnh phúc. Từng bước giảm dần số vụ ly hôn, ly thân, tảo hôn, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức triển khai Chỉ thị sâu, rộng có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sng cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội và của các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững.

2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp huyện và xã, phường, thị trấn.

3. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

4. Tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

2. Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình dưới nhiều hình thức đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân, chiến strong lực lượng vũ trang; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao: Chủ động xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tổng hợp gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Sử dụng kinh phí đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ đã quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình mới.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); có giải pháp thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn 2030 và các chương trình, đề án, thuộc lĩnh vực gia đình; tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai lồng ghép vào các chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa trong trường học để tăng cường thực hiện nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, ng xử tốt đẹp trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho sự nghiệp gia đình, ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình.

6. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu cho Hội đồng phi hp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình.

7. Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

9. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh: tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai, btrí nguồn lực cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn; tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình khi có hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thcó liên quan, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, KGVX.60b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thủy

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2017
Ngày hiệu lực16/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống gia đình Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống gia đình Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành16/06/2017
        Ngày hiệu lực16/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống gia đình Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống gia đình Sơn La

             • 16/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực