Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, đồng thời để việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và tất cả tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành và các cơ quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Việc triển khai Kế hoạch phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các sở, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Đấu giá tài sản.

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Đấu giá tài sản.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thành phần: Đại diện các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, đưa Luật Đấu giá tài sản vào nội dung tuyên truyền hàng năm.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với các quy định của Luật Đấu giá tài sản.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; cử viên chức, đấu giá viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề đấu giá và cử công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp và các tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành và tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự trù kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động trong triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản và Kế hoạch này.

3. Các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (03b);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, STP, ntttrang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2017
Ngày hiệu lực12/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành12/07/2017
        Ngày hiệu lực12/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Kiên Giang

           • 12/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực