Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020"

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết đnh số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chng ma túy đến năm 2020; Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn”,y ban nhân dân tnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả qun lý, điu hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; huy động sức mạnh tng hợp của chệ thng chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công c phòng, chng ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm ca các t chc đảng, cơ quan chính quyền và các t chc chính trị - xã hội cơ sở.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các gii pháp thực hiện có hiệu qumục tiêu giảm sxã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm mức độ phc tạp ca xã, phường, thị trn trọng điểm về ma túy. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm về ma y, tạo chuyn biến tích cực trong công tác phòng, chng ma túy trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Công tác phòng, chng ma túy cần được lồng ghép với việc thc hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chng tội phạm nói chung, các chương trình phát trin kinh tế - xã hội khác trên cùng một địa bàn nhm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu qucác nguồn lực cho công tác này.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) các cp, nhất là cp cơ s.

2. Đối vi xã, phường, thtrấn có tệ nạn ma túy; Giảm theo từng năm, phn đu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phưng, thị trấn có tệ nạn về ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trn trọng điểm so vi giai đoạn 2012 - 2015.

3. Đi với xã, phưng không tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nn ma túy. Phấn đấu mi huyện, thị xã, thành ph mi năm xây dng đưc 01 mô hình điểm về phòng, chng ma túy tại xã, phưng, thị trn.

4. 100% ngưi trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, nâng tng số xã, phưng, thị trn không tệ nạn ma túy trên địa bàn lên trên 50% và không còn “điểm nóngvề ma túy.

5. Hàng năm 80% số người nghiện và s dng ma túy có hồ sơ qun lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; đấu tranh triệt xóa từ 05% - 10% đim, tụ đim phức tạp v ma túy so với năm trước.

6. Kiểm soát cht chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trng cây có cht ma túy trên địa bàn; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa cht ma túy trồng trái phép được phát hiện. Không để tồn ti hoạt động sn xuất trái phép chất ma túy.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong công tác phòng, chống ma túy

- Tham mưu cp y các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chđạo và giám sát công tác phòng, chng ma túy thông qua việc đra Nghị quyết, Chthị, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo và huy động sự tham gia ca các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc các cp, nht là cấp cơ s; t chc quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo ca cp trên về công tác phòng, chng ma túy.

- Xây dựng và tổ chức thc hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoch của cấp trên về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Tổ chc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các t chc đảng, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ để phân loại thi đua.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

- Đy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục về phòng, chng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông cấp xã đ tuyên truyền về chtrương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chng ma túy, tác hại ma túy và vai trò trách nhiệm ca mọi người trong công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trn.

- Phát huy vai trò của các tchức, đoàn thể xã hội, nhng người có uy tín, chức sc trong các tổ chức tôn giáo, các trưởng họ, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ đề phòng, chống ma túy; tchức giao lưu tìm hiểu kiến thc về phòng, chống ma túy gia các cơ quan, đơn vị, trường học, khóm, ấp, khu dân cư dưới nhiều hình thức đthu hút sự tham gia của các tng lp nhân dân. Chú trọng vào thi điểm tổ chức các hoạt động hưng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chng ma túy hàng năm.

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân. Tuyên truyền bằng truyền thông trực quan như dựng bản tin, panô, áp phích tuyên truyn phòng, chng ma túy tại các địa đim đông người qua lại và ở trung tâm các xã, phường, thị trn. Tchức tuyên truyn, vận động cá biệt, tập trung vào các nhóm đi tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên...

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho nhân dân tích cc phát hiện, t giác tội phạm vvi phạm pháp luật về ma túy thông qua các đường dây nóng, hòm thư tgiác tội phạm và tệ nạn ma túy tại cộng đng dân cư.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trn nhm trang bị kiến thức nghiệp vụ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đu tranh vi tội phạm ma túy; qun lý, giáo dục, giúp đngười nghiện ma túy cai nghiện; tiếp cận, tư vn tâm lý, thc hiện các biện pháp quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đng và phòng, chng tái nghiện.

3. Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy. Khuyến khích người nghiện tự khai báo.

- Rà soát, phát hiện người nghiện mới, xác minh thông tin về các trưng hợp nghi nghiện, thu thập thông tin vngười nghiện ma túy đang sinh sng ngoài xã hội, phân loại lập hồ sơ quản lý.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở cai nghiện, công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đng; công tác phi hợp qun lý sau cai, cơ s điều trị Methadone.

- Tiến hành nắm, phân tích, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp vi từng thi điểm và từng địa bàn.

- Xác định phân loại các địa bàn trọng điểm theo Quyết định s 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại và đi tượng cn tập trung các biện pháp phòng ngừa, đu tranh.

4. Công tác điều trị cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

- Thành lập, củng c, kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trn (theo quy định tại Điu 17, Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 ca Chính phquy định về tổ chc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng).

- Xây dựng các điểm ct cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; nghiên cứu trin khai nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, nhất là mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đng.

- Tiến hành xem xét, đánh giá vtình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quản lý, theo dõi và htrợ các đối tượng cai tại gia đình, cộng đồng.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Tcông tác cai nghiện ở cơ sở vcách thức tư vấn, quản người nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện thực hiện các hoạt động tư vn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; t chc các hoạt động văn hóa, thdục, th thao và các hoạt động xã hội khác nhm giúp người cai nghiện ma túy phục hi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chng tái nghiện ma túy; huy động các t chc, cá nhân giúp đ, hỗ trtạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở

- Chủ động nm tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ đim, đim tàng trữ, vận chuyn, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy. Phối hợp với các cơ quan ttụng la chọn các vụ án ma túy được dư luận quan tâm để điu tra, truy tố, tchức xét xử đim tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy góp phn răn đe giáo dục chung.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vc trọng đim, phc tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phc tạp về ma túy.

- Tăng cường kiểm tra các cơ s kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, quán bar, karaoke... nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đi tượng lợi dụng đhoạt động tàng tr, mua bán, tchức sử dụng và sdụng trái phép cht ma túy.

- Tăng cưng công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy. Quản lý, giáo dục s ngưi nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người nghiện ma túy đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xử phạt hành chính từ các trại giam, cơ sgiáo dục, tờng giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Củng c, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” đđộng viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và phát hiện người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- Nhân rộng và nâng cao chất lưng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở.

- Chủ động phối hợp vi lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát cht chkhu vực ca biển, tuần tra trên bin, các tuyến ven biển, các hoạt động phạm tội v ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đu tranh bắt giữ các đối tượng tàng tr, mua bán, vận chuyn trái phép cht ma túy.

- Tăng cường phi hợp, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy gia các địa bàn giáp ranh trong và ngoài tỉnh.

6. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và triệt phá các điểm trồng cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, ph biến pháp luật phòng, chống ma túy; nhận biết về cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy; phòng ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy tại nhà riêng, khu đất trống; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín tham gia vận động, tuyên truyền chng trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tổ chức cho người dân trên địa bản ký cam kết không trồng cây có chứa cht ma túy.

- Thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nhằm phát trin kinh tế - xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương đphòng ngừa trồng cây có cha cht ma túy.

- Tổ chức nắm tình hình, kim tra, phát hiện và phá bỏ cây có chứa cht ma túy (vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh...), chú ý phát hiện việc trng các loại cây chứa chất ma túy ngay từ khâu chuẩn bị cây giống, các điều kiện canh tác..., xác định những người liên quan đến hành vi trên.

- Kịp thời động viên, khen thưng các cá nhân, tổ chc có thành tích xut sắc tham gia tích cực công tác phát hiện, phòng ngừa và phá bỏ cây có cha cht ma túy.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

Chủ trì, phi hợp các đơn vị, địa phương có liên quan, có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Ban Chđạo 138 tnh, chỉ đạo, hướng dn, đôn đc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phtriển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

- Ch trì, triển khai các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, cao điểm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, tham mưu cho cp ủy, chính quyền cùng cp chđạo các ngành, đoàn th, thực hiện đy đủ các nội dung, bin pháp đã đra trong Kế hoạch này và xác định lực lượng Công an là nòng cốt trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy. Tập trung chđạo xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động mô hình điểm một sxã, phường, thị trấn... đánh giá hiệu quhoạt động và đề xuất nhân rộng mô hình (nếu đạt hiệu quả).

- Phi hợp với Sở Tài chính lập dự toán và tham mưu Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tnh b trí kinh phí chương trình phòng, chống ma túy hàng năm trong đó có kinh phí thực hiện Dự án. Đồng thời, tham mưu phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị cơ s trin khai, sử dụng kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

- Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an. Hướng dẫn tổ chức xét công nhận xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Hướng dẫn, đôn đc và tng hp, đề xut khen thưng các đơn vị thành tích xuất sc trong thực hiện Dự án; t chc Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Điên phòng tnh

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; chỉ đạo triệt phá các đim ma túy trên địa bàn quản lý; nghiên cứu xây dựng một số mô hình điểm Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng xã, phường, thị trn không ma túy.

- Phi hp vi các ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy.

- Trin khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên khu vc biên giới biển theo chc năng, nhiệm vụ.

3. Sở Y tế

- Tchức thực hiện nghiêm túc công tác cấp chng ch xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức tt công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và phối hp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bằng Methadone. Đng thời, chủ trì, phi hợp với các cơ quan chức năng đxuất sử dụng các loại thuốc đ cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo chỉ đạo tại Chthị s25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính ph.

- Phối hợp các s, ngành chc năng và các địa phương hướng dẫn việc btrí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm cắt cơn tại trạm y tế cấp xã đcai nghiện ma túy tại cộng đồng theo hướng cụm xã, liên xã.

- Chđạo các cơ sy tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định người nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đng.

4. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chc năng và các địa phương tổ chức thực hiện tt công tác tiếp nhận, cai nghiện ma túy tại Cơ scai nghiện ma túy; trin khai thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng thuốc Cedemex trong htrợ điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tnh Bc Liêu theo Quyết định s 1463/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh. Phối hợp với S Y tế và các cơ quan chức năng đề xuất sử dụng các loại thuốc cai nghiện ma túy theo hướng dẫn ca Bộ Y tế và theo chỉ đạo tại Chthị s25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thng Chính phủ.

- Phi hợp triển khai hoặc lng ghép một snội dung hot động của Kế hoạch này vào mô hình về phòng, chống tệ nạn xã hội của ngành.

- Chủ trì phi hợp với các s, ngành chức năng hưng dn các địa phương thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; htrợ, giúp đỡ và thực hiện các chính sách xã hội cho người sau cai nghiện theo quy định.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tnh trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyt, cân đối và phân bổ nguồn lực cho thực hiện kế hoạch; phi hợp vi các s, ngành liên quan hướng dn về quản lý, cơ chế, chính sách; có các giải pháp cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đthực hiện kế hoạch. Bố trí ngân sách cho huyện, thị xã, thành ph; xã, phường, thị trấn phù hợp.

- Hướng dẫn quản lý, cấp phát, theo dõi nội dung chi, định mc chi, kim tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án bo đảm chặt chđúng mục đích, có hiệu quả.

6. SGiao thông vận ti

Phi hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các bến xe, bến tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng.

7. Ban Dân tộc và Tôn giáo tnh

Chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đng bào tham gia công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện, chống trồng và tái trng cây có cha chất ma túy vùng đng bào dân tộc thiu số, vùng sâu, vùng xa.

8. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phi hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện rà soát phát hiện, triệt phá, chống tái trồng cây có chứa cht ma túy tại các địa phương đạt hiệu qu. Chỉ đạo thc hiện thay thế cây trng, vật nuôi nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho người dân vùng trồng cây có cha cht ma túy.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh

- Hướng dẫn, chđạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cp phi hợp với các ngành chức năng, các tchức thành viên cùng cp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tng lớp nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, qun lý giáo dục người nghiện ma túy sau cai nghiện, phòng, chống tội phạm về ma túy xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư; chủ động lồng ghép các nội dung của Dự án với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mi, đô thị văn minh.

- Phi hợp tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhng tập th và cá nhân đin hình tiên tiến; những mô hình hay, có cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào xây dựng xã, phường, thtrấn lành mạnh không có tnạn ma túy.

10. Các tchức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Tăng cưng và thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy cho hội viên, đoàn viên và nhân dân khu dân cư.

- Chỉ đạo các cơ sở phi hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch liên tịch của Trung ương và tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trn.

- Phi hợp với các ngành chức năng, cộng tác viên của phường, xã, thị trấn, tiếp cận, vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia phòng, chống ma túy, phát hiện và cung cp thông tin vtội phạm và tệ nạn ma túy, phục vụ có hiệu quả công tác phòng nga, đu tranh cơ s.

- Chỉ đạo các đoàn thể cơ sở, phân công trách nhiệm cho hội viên tham gia phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, tư vấn, gii thiệu tìm việc làm cho người sau cai nghiện hoặc tạo điều kiện cho người sau cai có khó khăn được vay vn sản xuất kinh doanh, n định đời sng, phòng tránh tái nghiện.

- T chc tập huấn cho cán bộ, hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ svề phòng, chng ma túy.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả tại các địa bàn cơ sở.

11. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

Chđạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, nhất là cấp xã tham gia phối hợp với chính quyn địa phương trong công tác phòng, chống tnạn ma túy trên địa bàn, đồng thời tổ chức các hoạt động phòng, chng ma túy trong nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trưng học “không tệ nạn ma túy”, góp phần cùng với chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng ma túy ti xã, phường, thị trấn.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ th, phân công nhiệm vụ và chđạo các ban, ngành, đoàn thể cung cp, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Hàng năm, rà soát, thống kê phân loại xác định xã, phường, thị trấn theo tính cht mc độ phức tạp về tệ nạn ma túy, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để làm cơ sở đầu tư kinh phí và hỗ trnguồn lực cho phù hp đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo các ngành: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, phối hợp hỗ tr, hưng dn các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong kế hoạch này.

- Thống nhất quản lý nguồn lực, cân đối nguồn kinh phí của địa phương hoặc huy động kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho phường, xã, thị trấn thực hiện đạt mục tiêu, yêu cu của Dự án đề ra, đng thời lồng ghép nguồn lực các chương trình, các dự án do địa phương quản lý, tránh chồng chéo.

- Thường xuyên kim tra, giám sát việc thực hiện đề án ở xã, phưng, thị trấn. Tchc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán b làm công tác phòng, chống ma túy cấp huyện, thị xã, thành ph, xã, phường, thị trn và lực lượng cộng tác viên.

- Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và chđạo việc tchức ký cam kết xây dựng xã, phưng, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Định kỳ hàng năm tchức bình xét, cp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

V. KINH PHÍ

1. Căn cứ kinh phí được Trung ương phân bổ và kinh phí của tỉnh để thực hiện Dự án, giao cho Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chđạo 138 tnh đề xuất phân b kinh phí htrợ việc triển khai các nội dung Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph, xã, phường, thị trấn cân đi kinh phí từ ngun ngân sách của địa phương hoặc huy động từ nguồn kinh phí hợp pháp khác đhỗ trợ thêm cho các xã, phường, thị trn bảo đm thực hiện đạt kết quả cao.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình tế của địa phương, đơn vị các S, Ban, Ngành, Đoàn thcấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, th xã, thành ph xây dng Kế hoạch và triển khai thực hiện địa phương, đơn vị mình. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020.

Thc hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng năm báo cáo gửi v Công an tnh (Cơ quan Thường trc Ban Chđạo 138 tnh) trước ngày 20/11 để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tnh;
- Ban Nội chính TU;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đo
àn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành ph;
- Tr
.P Nội chính;
- TT CBTH
, Cổng TTĐT tỉnh;
- L
ưu:VT.(KH225)
(Gửi k
èm Phụ lục)

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY
(theo Quyết định số 3122/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công an)

1. Phân loại tình trạng tệ nạn ma túy

- Xã, phường, thị trn trọng điểm về ma túy loại I nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trở lên;

+ Có từ 5 tụ điểm tổ chức sử dụng, mua bán lẻ trái phép chất ma túy tr lên;

+ Có số lượng từ 3.000 cây có cha chất ma túy trn hoặc diện tích trồng cây có chứa cht ma túy từ 2.000 m2 trở lên;

+ Tỷ lệ đi tượng phạm tội về ma túy so với dân số tại xã, phường, thị trấn từ 0,5% trở lên.

+ Có ít nht 1 trong c tiêu chí tại loại II và nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy loại II nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 60 người nghiện đến dưi 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý;

+ Có từ 3 đến 4 tụ điểm tệ nạn ma túy;

+ Có số lượng t 500 đến dưới 3.000 cây có chứa chất ma túy hoặc diện tích trồng cây có cha chất ma túy từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2;

+ Tỷ lệ đi tượng phạm tội về ma túy trên sdân tại xã, phường, thị trấn từ 0,3% đến dưi 0,5%.

+ Có ít nhất 1 trong các tiêu chí tại loại III và nằm trên tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyn trái phép các chất ma túy.

- Xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy loại III nếu có một trong các tiêu chí:

+ Có từ 20 người đến dưới 60 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý;

+ Có từ 1 đến 2 tụ điểm tổ chức sử dng, mua bán lẻ trái phép chất ma túy;

+ Có số lưng dưới 500 cây có chứa chất ma túy hoặc diện tích trồng cây có chứa chất ma túy dưới 1.000 m2;

+ Tlệ đối tượng phạm tội về ma túy so với dân stại xã, phường, thị trấn từ 0,1% đến dưới 0,3%.

- Xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp là nhưng xã, phường, thị trấn có dưới 20 ngưi nghiện ma túy, không có hoặc có nhưng ở mức thp hơn so với các tiêu chí của xã, phưng, thị trấn trọng điểm loại III.

-, phường, thị trn không có tệ nạn ma túy là các xã, phường, thị trấn không có ngưi nghiện ma túy, không có tội phạm về ma túy và các hành vi trái phép khác vma túy.

2. Trình tự, thẩm quyền xác định tình trạng tệ nạn ma túy ở xã, phường, thị trấn:

- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo toàn tnh, thành phố tiến hành rà soát một cách đồng bộ và thng nhất vtình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của địa phương mình.

- Cấp huyện chịu trách nhiệm xác định tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trn của địa phương mình báo cáo Trưởng ban chỉ đạo cấp tnh.

- Căn cứ báo cáo của cp huyện, Công an cấp tỉnh thẩm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả, trình Trưởng ban chỉ đạo cùng cấp ký xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh (thành phố).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn Bạc Liêu

           • 12/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực