Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã, thị trấn khu vực ven biển nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; vị trí vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

2. Yêu cầu: Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể. Quá trình trin khai thực hiện phải kết hợp các chương trình, đ án tuyên truyn, ph biến giáo dục pháp luật có liên quan đphát huy hiệu quả thiết thực của Đ án.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn, tiếp nhận, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

- Tổ chức biên soạn, tiếp nhận, cấp phát, hỗ trợ trang bị tài liệu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các tài liệu liên quan cho Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị và Tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung cấp tài liệu đến người dân, trọng tâm là các tài liệu: Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật; sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; triển khai phần mềm hệ thống hỏi đáp tự động KBOT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và catalog giới thiệu tổng quan về Cảnh sát biển Việt Nam (song ngữ Việt - Anh, Việt - Trung và một số nước ASEAN có biển); Tờ rơi pháp lý giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ Quý IV năm 2019 đến năm 2023.

2. T chức bồi dưỡng, tập huấn về triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cp; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11).

- Nội dung tập huấn:

+ Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; Pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên.

+ Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: Đến hết Quý I năm 2020.

3. Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Cảnh sát biển trên hệ thống truyền thanh cơ svà thông qua các hoạt động khác như: Giảng dạy quc phòng an ninh ở các cơ sgiáo dục; thông qua báo cáo viên và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; qua hoạt động cổ động, ứng dụng công nghệ thông tin; thông qua các hoạt động của cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, kỷ niệm các ngày lễ lớn để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2023.

4. Tổ chức triển khai cuc thi tìm hiểu Lut Cảnh sát biển Vit Nam

- Tchức triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

- Tổ chức tiếp nhận, biên soạn tài liệu và phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền Luật Cảnh sát biển theo nhiệm vụ được phân công và vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận theo chức năng, nhiệm vụ.

- Hằng năm, phối hp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc báo cáo Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai Đ án.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đán tuyên truyền, phổ biến Lut Cảnh sát biển. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Cảnh sát bin Việt Nam theo quy định.

- Chủ trì, phối hp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển và công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử, Bảng tin điện tử tỉnh; chỉ đạo nội dung tuyên truyền đối với hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tranh ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động Luật Cảnh sát biển và công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên các kênh phát thanh, truyền hình, các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. S Giáo dục và Đào tạo: Phối hp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc vào chương trình giáo dục, đào tạo về quốc phòng và an ninh giảng dạy cho học sinh trong toàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Tiền Hải và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

6. Sở Tài Chính: Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành, địa phương có liên quan.

7. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam gắn với tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, pháp luật biên giới quốc gia và chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong các chuyên mục định kỳ và đột xuất phù hợp với tình hình; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam và công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quc Vit Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật biên giới quốc gia, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành ph

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Tiền Hải: Tổ chức tập huấn về triển khai thực hiện Đán cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn khu vực ven biển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông cho cán bộ, nhân dân trong huyện, nhất là nhân dân các xã ven biển, các ngư dân, các chủ doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh đường biển.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Thường trực T
nh ủy;
- Lãnh đạo HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP t
nh;
- Các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truy
n thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Đài PTTH Thái B
ình, Báo Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Thái Bình

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực