Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 văn hóa ứng xử trong trường học Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu chung

Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên đphát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Bắc Kạn; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cn cù, sáng tạo.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2020

- 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường;

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2. Giai đoạn 2021 - 2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, ph biến, học tập các vn đliên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Tiếp tục duy trì 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn giáo dục, đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phn xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học;

- Tuyên truyền, giáo dục về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục;

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng x

- Tăng cường công tác truyền thông về văn hóa ứng xqua báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, các địa phương trong tỉnh và nhà trường.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng CNTT, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Căn cứ quy định quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh,...);

b) Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết, thực hiện bộ quy tc ứng xử;

c) Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử;

d) Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ đoàn, hội, đội, công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung bộ quy tắc ứng xử trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...;

đ) Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trưng học.

3. Đi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó phải thhiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục, ... để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tui (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy giáo, cô giáo, ông, bà, cha, mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hn nhiên, yêu cái đẹp).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

+ Tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung của người học;

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căng tin, trực nhật,...).

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục trải nghiệm;

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sng văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; đặc biệt là tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống;

+ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề về văn hóa ứng xtrong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh;

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại…; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các học sinh khóa sau;

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh, sinh viên thông qua hát Quốc ca, Lễ chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trong thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử; thực hiện nếp sng văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đảm bảo thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học;

- Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, quốc tế; phổ biến các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc cho học sinh, sinh viên.

- Khuyến khích, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

- Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh, sinh viên sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

a) Triển khai thực hiện hiệu quả bộ tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn;

b) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội sinh viên trong trường học.

c) Triển khai các chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường;

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo;

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp;

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử;

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường;

- Có hình thức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan;

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên trong bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho học sinh, sinh viên trồng và chăm sóc bông hoa, cây cảnh cây trong khuôn viên nhà trường, tích cực tham gia trồng cây tại địa phương nhân dịp Tết trng cây.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng;

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các bui họp, gặp gỡ trao đổi, xử lý các tình huống có liên quan;

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa;

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nht là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng x;

- Có hình thức phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường;

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền;

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ trong khả năng, điều kiện cho phép đi với người học có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc những khó khăn khác được đi học, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học;

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xtrong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hàng năm;

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường;

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị trên địa bàn đxảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước;

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn, các Sở, ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

a) Hướng dẫn toàn ngành triển khai thực hiện quy định về quy tắc ứng xtrong trường học từ năm học 2018 - 2019 và các quy định khác có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học; quy chế tuyển sinh; quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên... theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử;

d) Phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học;

đ) Phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học;

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn trong công tác tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng;

g) Tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch này vào năm 2020, 2023; tổng kết vào năm 2025, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bắc Kạn, các Sở, ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

a) Chỉ đạo xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018-2019;

b) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai kịp thời bộ tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tm gương đin hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ kết trong toàn ngành vào năm 2020, 2023; tổng kết vào năm 2025; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) về kết quả triển khai kế hoạch;

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Tỉnh đoàn Bắc Kạn

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

b) Ch trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học; tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia vào việc học các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, mặc trang phục dân tộc trong các ngày hội, tham gia vào các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

c) Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai sách, tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xcho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn xây dựng đề án Bảo tn và phát huy bản sc các dân tộc tỉnh Bc Kạn vào hệ thng trường học như: phổ biến các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc; trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc cho các em học sinh;

c) Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”; lng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

5. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tài liệu tuyên truyền, dạy học có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phù hợp với địa phương hoặc chỉ đạo triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công an;

c) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến học sinh, sinh viên;

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông:

- Quản lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, internet và các chương trình phát thanh, truyền hình;

- Quản lý chặt chẽ hoạt động các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học;

- Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam;

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong học sinh, sinh viên tại cộng đồng.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

7. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan thẩm định và tổng hợp dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đng thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

8. Các trưng: Trung cấp y tế Bắc Kạn, Cao đẳng Nghề DTNT Bắc Kạn, Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung của Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện từ năm học 2018-2019 tại đơn vị.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch này vào năm 2020, 2023; tng kết vào năm 2025, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) về kết quả triển khai thực hiện.

9. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện;

b) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học sinh, sinh viên tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ về xây dựng văn hóa ứng xtrong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, lễ, tết;

Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học, đkhông ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bản tin, thông tin của các trường và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở;

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn cư trú;

đ) Giao chính quyền tại địa phương chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường;

e) Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương;

g) Chỉ đạo, giám sát, thanh tra, kiểm tra; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, gửi UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

10. Đề nghị

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tun truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, người lao động của trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phát huy vai trò của Hội trong việc tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên trong các phong trào đang triển khai;

- Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông, bà, cha, mẹ trong giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên.

d) Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và các tấm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt.

đ) Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tuyên truyền, vận động các cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đ án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, hội các cấp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
* Gửi bản giấy:
- Bộ GD&ĐT (b/c);
* Gửi bản điện tử:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UB MTTQ và các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Trường: Trung cấp y tế, CĐ Nghề DTNT, CĐ Cộng đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VXNV
(V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 văn hóa ứng xử trong trường học Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 văn hóa ứng xử trong trường học Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 văn hóa ứng xử trong trường học Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2019 văn hóa ứng xử trong trường học Bắc Kạn

           • 12/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực