Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2015 tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 2015 Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24/09/2014 về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chi tiết kế hoạch thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Duy trì kết quả đã thực hiện được trong giai đoạn I và giai đoạn II của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường quốc lộ (do Bộ Giao thông Vận tải ủy thác quản lý), tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định của pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước thu hồi hết phần đất bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và tổ chức bồi thường thiệt hại tài sản trên đất thuộc phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

- Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa công trình xây dựng trái phép trong đất hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

II. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong năm 2015.

- Kiên quyết xử lý triệt để (vận động tháo dỡ, cưỡng chế) đối với các trường hợp vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ từ năm 2013-2014 trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.

- Hoàn thành việc cắm mốc lộ giới bổ sung các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ để bàn giao cho các đơn vị, địa phương quản lý phục vụ công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

III. Nội dung kế hoạch (chi tiết có Phụ lục kèm theo):

1. Các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó chú trọng về công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để người dân biết, tự giác chấp hành (thực hiện thường xuyên, liên tục).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tập trung triển khai giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ từ năm 2013-2014 đã được lực lượng Thanh tra giao thông lập biên bản xử lý vi phạm và chuyển cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thống kê, phân loại các công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ: 24, 40, 14C, 40B và các tỉnh lộ trên địa bàn; đồng thời đề xuất các công trình, vật kiến trúc, cây trồng nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông cần giải tỏa để làm cơ sở lập dự toán xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gửi Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp kinh phí, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Quốc lộ) và UBND tỉnh (đối với Tỉnh lộ) xem xét, phê duyệt.

3. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát các mốc lộ giới để xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ trên các Quốc lộ: 24, 40, 14C, 40B và các Tỉnh lộ để lập dự toán kinh phí cắm mốc lộ giới bổ sung trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Quốc lộ) và UBND tỉnh (đối với Tỉnh lộ) xem xét, phê duyệt. Tổ chức cắm bổ sung mốc lộ giới và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã có đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn để quản lý, các đơn vị quản lý đường quản lý, bảo vệ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ ngày 25 hàng tháng, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải.

2. Giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 hàng tháng để biết, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban ATGT Quốc gia;
-
Bộ Giao thông Vận tải;
-
TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành liên quan;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố KonTum;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian thực hiện

1

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 16/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24/09/2014 của UBND tỉnh

UBND các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Cổng thông tin điện tử

Ban An toàn giao thông tỉnh

Thường xuyên

2

Triển khai giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2013-2014 đã được Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm và chuyển cho UBND các huyện, thành phố

 

 

Từ 01/02/2015 đến 30/11/2015

-

Thống kê các trường hợp vi phạm đã được lập hồ sơ chuyển UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải

Ban An toàn giao thông tỉnh

Từ 01/02/2015 đến 10/02/2015

-

Triển khai tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, các đơn vị quản lý đường

Từ 10/02/2015 đến 20/03/2015

-

Lập kế hoạch cưỡng chế (các huyện, thành phố lựa chọn một xã, phường để triển khai thí điểm)

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý đường

Từ 20/3/2015 đến 30/4/2015

-

Triển khai cưỡng chế

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải

Từ 30/4/2015 đến 01/6/2015

-

Triển khai cưỡng chế các trường hợp còn lại

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý đường

Từ 01/6/2015 đến 30/11/2015

3

Thống kê, phân loại, xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ các công trình nằm trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ của các quốc lộ 24, 40, 14C, 40B, các tỉnh lộ

 

 

 

-

Thống kê, phân loại

UBND các huyện, thành phố;

Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường

Từ 10/02/2015 đến 20/3/2015

-

Xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; phần đất bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ

UBND các huyện, thành phố;

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

Từ 20/03/2015 đến 10/5/2015

-

Tổng hợp dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; phần đất bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ báo cáo UBND tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

 

Từ 10/5/2015 đến 20/5/2015

4

Hoàn thiện hệ thống cọc mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ

 

 

 

-

Kiểm tra, rà soát hệ thống mốc lộ giới hiện tại trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ

Sở Giao thông Vận tải

Đơn vị quản lý đường; UBND các xã liên quan

Từ 01/02/2015 đến 12/02/2015

-

Lập dự toán bổ sung và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí, phê duyệt

Sở Giao thông Vận tải

 

Từ 12/02/2015 đến 30/4/2015

-

Triển khai bổ sung hệ thống cọc mốc lộ giới và bàn giao cho UBND các xã

Sở Giao thông Vận tải

Đơn vị quản lý đường; UBND các xã liên quan

Từ 30/4/2015 đến 31/12/2015

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2015
Ngày hiệu lực21/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 2015 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 2015 Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành21/01/2015
        Ngày hiệu lực21/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 2015 Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 2015 Kon Tum

           • 21/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực