Văn bản khác 111/KH-UBND

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

- Đảm bảo thực hiện Kế hoạch đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung:

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, cụ thể:

1.1. Kết hợp các biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ đối với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 của Chính phủ.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đồng tình.

1.2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 15/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.3. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Trong đó, chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, đồng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ phải tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

1.4. Tăng cường, chủ động trong công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

1.5. Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ để sớm đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các trường hợp người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để trấn áp, khống chế, vô hiệu hóa người có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc phòng vệ chính đáng.

2.2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài; tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ đã xảy ra, đảm bảo các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

2.4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2.5. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ tại cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

2. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

3. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị./.

 

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V11, C42);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu111/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu111/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ Tuyên Quang

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực