Văn bản khác 111/KH-UBND

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm đa dạng hóa phương thức giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện TTHC.

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành đồng bộ, kịp thời, có chất lượng ở tất cả các cơ quan hành chính các cấp và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân gắn với việc duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa hiện đại; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh theo quy định.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, trách nhiệm chủ trì và cách thức phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế; xây dựng kế hoạch và phối hợp với doanh nghiệp có chức năng thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

2. Rà soát và công bố công khai theo thẩm quyền danh mục TTHC thực hiện và TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, cổng hoặc trang thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND cấp huyện (nếu có) và tại cơ quan, đơn vị theo quy định để tổ chức và cá nhân lựa chọn; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa hiện đại; xây dựng đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh theo quy định.

3. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân phương thức giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức và cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC lựa chọn; thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả, những điển hình tốt trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức ký kết thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích:

- UBND tỉnh ký kết với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong quý III năm 2017 để thực hiện.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện ký kết với Bưu điện tỉnh trong năm 2017 để thực hiện.

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, huyện tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC cho nhân viên bưu chính; từng thời gian có bổ sung, cập nhật kiến thức kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân.

6. Đưa vào nội dung công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh và các ngành, các cấp công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để kịp thời phát hiện các hạn chế, yếu kém để chấn chnh. Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ các hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện

- Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế và Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2017.

- Chỉ đạo việc niêm yết công khai TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Kiểm tra, đôn đốc và xử lý theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan, địa phương.

- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Bưu đin tỉnh tham mưu UBND tỉnh

- Hội nghị ký kết với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đầu tháng 7/2017.

- Rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. S Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Bưu điện tỉnh thu phí, lệ phí của các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Bưu đin tỉnh

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

- Căn cứ tình hình thực tế, khả năng đáp ứng dịch vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, bố trí nhân lực và phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị trước ngày 30/7/2017.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết tại điểm giao dịch danh mục và nội dung các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quyết định của UBND tỉnh.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền thường xuyên việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán các hành vi cản trở, không tích cực thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo hệ thống tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nắm bắt tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP,
P. NCPC;
- Lưu: VT, vtttr
inh.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu111/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2017
Ngày hiệu lực12/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu111/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành12/07/2017
        Ngày hiệu lực12/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Kiên Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Kiên Giang

             • 12/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực